WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Poniedziałek, 27 maja 2024

O Wydziale-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wydział Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie kształci studentów na wymienionych
kierunkach w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na studiach inżynierskich I stopnia.
 
Na kierunkach budownictwo, inżynieria środowiska, mechnika i budowa maszyn oraz energetyka studia stacjonarne trwają 3,5 roku, natomiast studia niestacjonarne 4 lata.
  
Kadrę dydaktyczną wydziału stanowią doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni Politechniki Łódzkiej, Politechniki Poznańskiej oraz wykładowcy związani bezpośrednio z przemysłem. 


OPIS KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA: 


Budownictwo

Studia na kierunku Budownictwo przynoszą zarówno bardzo potrzebną wiedzę tradycyjną, jaki i wiedzę nowoczesną, opartą o najnowsze zdobycze techniki i technologii.

Zapotrzebowanie na kadrę inżynierów budownictwa, w kraju i całej Europie jest bardzo duże i wynika z szybkiego rozwoju przemysłu budowlanego. Wznosi się coraz więcej nowych obiektów, remontuje i modernizuje istniejące struktury budowlane. Zakłada się, że absolwenci zatrudniani będą do prowadzenia procesów inwestycyjnych, kierowania wytwórniami materiałów budowlanych i będą cenionymi pracownikami służb administracji i nadzoru budowlanego.

Absolwenci kierunku Budownictwo przygotowani będą do wykonawstwa obiektów budowlanych, projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych, kierowania zespołami i firmą budowlaną. Posiadać będą wiedzę z zakresu wykorzystania technik komputerowych i stosowania nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej. Absolwenci będą przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej.

Po odbyciu praktyki budowlanej posiadane wykształcenie stanowić będzie podstawę do ubiegania się o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w ograniczonym zakresie zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane.

W ramach kierunku Budownictwo student ma możliwość wyboru jednej z trzech oferowanych  specjalności:
 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • Rewitalizacja obiektów budowlanych
 • Budownictwo energooszczędne
Szczegółowe informacje znajdują się na stronach Katedry Budownictwa i Inżynierii Środowiska.
 
 Mechanika i Budowa Maszyn

Kierunek kształcenia Mechanika i Budowa Maszyn związany jest z tzw. cyklem życia każdego produktu. W ramach tego kierunku, student zapoznaje się z poszczególnymi etapami wspomnianego cyklu życia (patrz rysunek). Poznaje więc jak wykorzystywać wiedzę techniczną do opracowania dokumentacji konstrukcyjnej wyrobu, gdyż jeśli nie będzie projektu technicznego produktu, to nie będzie wiadomo co chcemy produkować. Dale poznaje problemy opracowania technologii - student pozyska wiedzę jakie procesy zaprojektować i zastosować, aby wykonać produkt na który w poprzednim etapie cyklu życia produktu opracowana została dokumentacja konstrukcyjna. Następnym etapem jest wytwarzanie produktu – czyli wykonanie konkretnego produktu według opracowanej poprzednio dokumentacji konstrukcyjnej  i  technologicznej. Absolwent kierunku Mechanika i Budowa Maszyn musi również poznać i umieć rozwiązywać problemy związane z eksploatacją produktu w tym także problemy dotyczące napraw różnych urządzeń technicznych. I w końcu musi posiadać także wiedzę, co zrobić z produktem, którego „życie” już się zakończyło.

Studiowanie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn to pozyskanie wiedzy i umiejętności, które pozwolą na rozwiązywanie konkretnych praktycznych problemów  związanych z produkcją i eksploatacją wszystkich urządzeń technicznych.
 

Specjalności te dotyczą tego fragmentu „cyklu życia produktu” w których student chciałby stać się specjalistą.
 • Mechatronika - NOWOŚĆ!
 • Inżynieria Wirtualna - NOWOŚĆ!
 • Przygotowanie i organizacja produkcji
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych i maszyn rolniczych
Szczegółowe informacje znajdują się na stronach Katedry Mechaniki i Energetyki.

Energetyka 


Celem studiów pierwszego stopnia (profil praktyczny) na kierunku energetyka, jest:
 • uzyskanie przez absolwentów interdyscyplinarnej wiedzy z obszaru nauk technicznych w zakresie dziedzin nauk technicznych (energetyki, elektrotechniki i informatyki), ścisłych ekonomicznych i prawnych, zatem nauk tworzących podbudowę dla rozumienia istoty energetyki;
 • przygotowanie absolwentów do realizacji zadań z zakresu energetyki, w tym w zakresie energetyki odnawialnej, maszyn i urządzeń energetycznych techniki cieplnej oraz informatyki w energetyce z uwzględnieniem wybranej specjalności;
 • kształtowanie wrażliwości etycznej i społecznej, chęci zaangażowania się w działania na rzecz dobra publicznego i poczucia odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim, uświadomienie absolwentom interdyscyplinarnego, złożonego charakteru problematyki energetyki oraz potrzeby uczenia się przez całe życie, a także dbałości o rozwój osobisty.
Przyszły student może obrać jedną z trzech specjalności: „energetykę odnawialną”, „maszyny i urządzenia energetyczne” albo „informatykę w energetyce”.
Pierwsza ze wskazanych specjalności ukierunkowana jest na kształcenie kadr na potrzeby operatorów Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) różnej skali i na różnych etapach cyklu życia źródła. Druga przygotowuje absolwentów do pracy z różnymi rodzajami maszyn i urządzeń energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem techniki cieplnej. Trzecia przygotowuje specjalistów w zakresie rozwiązań informatycznych do pracy w szeroko rozumianym sektorze energetycznym.
Wszyscy studenci, bez względu na wybraną przez siebie specjalność, posiadają wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, w zakresie koniecznym zarówno do podjęcia działań z zakresu projektowania, budowania jak i eksploatacji urządzeń i systemów energetycznych, uzyskaną w ramach przedmiotów wspólnych, w tym o wybitnie praktycznym charakterze.
Kluczowe znaczenie dla przygotowania zawodowego (praktycznego) przyszłych absolwentów mają zajęcia laboratoryjne i projektowe oraz praktyki zawodowe. Zajęcia praktyczne w programie studiów stanowią niemal 60% wszystkich godzin dydaktycznych.
W ramach poszczególnych specjalności studenci pogłębiają i uzupełniają swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie wybranych obszarów związanych zarówno z projektowaniem, jak i eksploatacją efektywnych systemów energetycznych, wytwarzaniem, przetwarzaniem oraz dystrybucją różnych form energii a także z istniejącymi systemami informatycznymi w tej branży.
 W ramach kierunku Energetyka student ma możliwość wyboru jednej z trzech oferowanych specjalności:
 • Energetyka odnawialna
 • Maszyny i urządzenia energetyczne
 • Informatyka w energetyce
Szczegółowe informacje znajdują się na stronach Katedry Mechaniki i Energetyki.

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki