WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Poniedziałek, 27 maja 2024

Projekty europejskie

                         
                            Termomodernizacja zakończona
 
Konferencja kończąca projekt „Termomodernizacja budynku PWSZ w Koninie przy ul. Przyjaźni 1”, odbyła się 7 listopada 2017 r. Krótkiego podsumowania zrealizowanej dzięki środkom unijnym inwestycji i jej znaczenia dla uczelni dokonał prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, Rektor PWSZ w Koninie. Następnie dr inż. Robert Roszak, Przewodniczący Zespołu ds. Realizacji Projektu, przedstawił główne etapy zrealizowanych prac oraz pozytywne efekty, jakie przyniesie inwestycja środowisku i uczelni.
 
Dzięki środkom z UE zrealizowano inwestycję obejmującą: ocieplenie fundamentów, ocieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej, malowanie pomieszczeń, wymianę instalacji elektrycznej oraz oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej (133 panele monokrystaliczne zapewniające produkcję energii elektrycznej o znamionowej mocy minimalnej 35 kW), wymianę grzejników.
Trwająca kilka miesięcy inwestycja  przyczyniła się do osiągnięcia celów środowiskowych związanych przede wszystkim z poprawą jakości powietrza, w tym z likwidacją niskiej emisji. Jest to efektem zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energię cieplną i elektryczną dzięki uzyskanemu wyższemu poziomowi termoizolacji budynku oraz niższemu współczynnikowi przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne budynku, a także modernizacji oświetlenia i montażowi instalacji fotowoltaicznej (przełoży się to na mniejszą eksploatację zasobów naturalnych potrzebnych do wytwarzania energii oraz mniejszą emisję zanieczyszczeń, w tym także gazów cieplarnianych oraz CO2). Jest to szczególnie istotne ze względu na niezadowalający stan jakości powietrza zarówno w Koninie, jak i w całym kraju.
W efekcie inwestycji w  budynku o pow. 6 423 m2 zmniejszy się szacunkowo roczne zużycie energii pierwotnej do poziomu 560 830,56 kWh/rok a także zużycie energii końcowej do 1 992,45GJ/rok.  Oszczędność  energii elektrycznej oszacowano na 80,13 MWh/rok, a energii cieplnej na 1703,98 GJ/rok, co przyczyni się do rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych o 67,23 Mg równoważnika CO2. Uzyskano zdolności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – energii słonecznej (0,03 MW).
– To bardzo skomplikowanie brzmi, ale tak naprawdę chodzi o jedno: dzięki modernizacji budynku mniej szkodliwych substancji, gazów i pyłów będzie przedostawać się do powietrza, a nasza Uczelnia będzie zdecydowanie bardziej przyjazna środowisku niż do tej pory  – podsumowuje projekt Danuta Rakowska, kanclerz PWSZ w Koninie. – Przyniesie to także wymierne efekty w postaci oszczędności o około 60% energii zużywanej w czasie eksploatacji budynku, co przełoży się na oszczędności na rachunkach za energię rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie.
Zrealizowany projekt przyczynił się także do poprawy stanu technicznego budynku oraz warunków prowadzenia zajęć, a tym samym do wzrostu atrakcyjności usług edukacyjnych świadczonych przez PWSZ w Koninie, co z pewnością będzie miało pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy Konina.
Koszt realizacji projektu to 3 268 110 PLN, kwota dofinansowania ze środków UE: 2 708 152,02 PLN
Projekt pn.: „Termomodernizacja budynku PWSZ w Koninie przy ul. Przyjaźni 1” współfinansowany ze środków UE
na podstawie umowy zawartej w dniu 10 marca 2017 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3: Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1: Wspieranie efektywności energetycznej
w budynkach publicznych.
Termomodernizacja budynku PWSZ w Koninie przy ul. Przyjaźni 1 w toku
 
Prowadzone są prace w ramach projektu „Termomodernizacja budynku PWSZ w Koninie przy ul. Przyjaźni 1”. Jego celem jest kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przy ul. Przyjaźni 1, która posłuży osiągnięciu celów środowiskowych związanych z poprawą jakości powietrza, w tym z likwidacją niskiej emisji. Prace obejmują wykonanie instalacji fotowoltaicznej (133 panele monokrystaliczne zapewniające produkcję energii elektrycznej o znamionowej mocy minimalnej 35 kW), wymianę instalacji elektrycznej oraz oświetlenia na energooszczędne a także wymianę grzejników. Docieplone zostaną fundamenty oraz stropodach wraz z warstwami wykończeniowymi, nastąpi wymiana drzwi i okien wraz z parapetami.  
Projekt pn.: „Termomodernizacja budynku PWSZ w Koninie przy ul. Przyjaźni” współfinansowany jest ze środków UE na podstawie umowy zawartej w dniu 10 marca 2017 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3: Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1: Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych. Maksymalna przewidziana kwota dofinansowania wynosi 2 708 152,02 PLN. Planowany całkowity koszt realizacji projektu to 3 268 110 PLN. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia przewidziane jest na IV kwartał 2017 r.
Cała fotorelacja z przebiegu prac na stronie http://www.pwsz.konin.edu.pl/pl/aktualnosci/6330/termomodernizacja-budynku-pwsz-w-koninie-przy-ul_-przyjazni
Termomodernizacja budynku PWSZ w Koninie przy ul. Przyjaźni 1
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa realizuje projekt pn.:„Termomodernizacja budynku PWSZ w Koninie przy ul. Przyjaźni” współfinansowany ze środków UE na podstawie umowy zawartej w dniu 10 marca 2017 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3: Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1: Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych.

Maksymalna przewidziana kwota dofinansowania wynosi 2 708 152,02 PLN. Planowany całkowity koszt realizacji projektu to 3 268 110 PLN. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia przewidziane jest na IV kwartał 2017 r.
 
 
Celem głównym projektu jest kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przy ul. Przyjaźni 1, która posłuży osiągnięciu celów środowiskowych związanych przede wszystkim z poprawą jakości powietrza,w tym z likwidacją niskiej emisji. Jego efektem będzie ograniczenie zapotrzebowania budynku na energię cieplną i elektryczną, gdyż wyższy poziom termoizolacji budynku oraz niższy współczynnik przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne budynku a także modernizacja oświetlenia i montaż instalacji fotowoltaicznej przekładać się będą na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, co wpłynie na mniejszą eksploatację zasobów naturalnych potrzebnych do wytwarzania energii oraz mniejszą emisję zanieczyszczeń, w tym także gazów cieplarnianych oraz CO2. Jest to szczególnie istotne ze względu na niezadowalający stan jakości powietrza zarówno w Koninie, jak i całym kraju. Realizacja projektu zapewni także poprawę stanu technicznego budynku oraz zapewnieni studentom PWSZ w Koninie lepsze warunki edukacji.

Projekt obejmuje swoim zakresem:
- ocieplenie fundamentów,
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- docieplenie stropodachu,
- wymianę stolarki okiennej,
- wymianę stolarki drzwiowej,
- malowanie pomieszczeń,
- wymianę instalacji elektrycznej oraz oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne,
- montaż instalacji fotowoltaicznej,
- modernizację źródła ciepła.
 
Harmonogram projektu przewiduje realizację prac w dwóch etapach. Część I prac obejmie docieplenie fundamentów oraz stropodachu wraz z warstwami wykończeniowymi, wymianę drzwi i okien wraz z parapetami, wymianę instalacji elektrycznej oraz oświetlenia na energooszczędne a także wymianę grzejników.

Część II prac polegać będzie na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej (133 panele monokrystaliczne zapewniające produkcję energii elektrycznej o znamionowej mocy minimalnej 35 kW). Zakończenie wszystkich prac przewiduje się na koniec III kwartału br.
 
 
W efekcie realizacji projektu zostanie przeprowadzona głęboka kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku o powierzchni użytkowej 6 423 m2, pozwalająca na uzyskanie zdolności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (0,03 MW) oraz na zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej do poziomu 2018,99 GJ/rok a także zużycia energii końcowej do 2010,4GJ/rok. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej została oszacowana na 48,73 MWh/rok a zaoszczędzonej energii cieplnej na 1703,98 GJ/rok, co przyczyni się do rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych w budynkach publicznych
o 67,23 Mg równoważnika CO2.
 
Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy Konina. Przyczyni się do poprawy stanu technicznego budynku oraz warunków prowadzenia zajęć, a tym samym do wzrostu atrakcyjności usług edukacyjnych świadczonych przez PWSZ w Koninie. Studenci będą bodźcem do rozwoju lokalnej gospodarki poprzez zwiększenie popytu konsumenckiego na dobra i usługi, a w przyszłości zasilą wykwalifikowaną kadrę lokalnej gospodarki oraz będą mogli wspierać rozwój przedsiębiorczości w Koninie.Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w związku z realizacją projektu
„Termomodernizacja budynku PWSZ w Koninie przy ul. Przyjaźni 1.”

 
Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a)      specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl
 
b)      elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej  
              https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/
 
 


Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój


Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) to następca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest jednym z beneficjentów nowego programu.
 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji poprowadzi projekty wspierające m.in. mobilność kadry edukacji szkolnej, zagraniczne staże dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych, mobilność studentów z niepełnosprawnością oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego. Projekty realizowane są na  zasadach obowiązujących w programie Erasmus+.
 
Projekt jest realizowany w ramach PO WER i wspiera mobilność ponadnarodową studentów.Cel główny projektu to podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez zrealizowanie części programu kształcenia w zagranicznej uczelni.
 
Założenia projektu
 
Projekt Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i wspiera mobilność ponadnarodową studentów.
 
Cel główny projektu to podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez zrealizowanie części programu kształcenia w zagranicznej uczelni..
 
Oczekiwane efekty to przede wszystkim wzrost kompetencji właściwych dla wykonywanej w przyszłości pracy zawodowej oraz zwiększenie konkurencyjności studentów jako przyszłych pracowników na rynku pracy.
 
Zagraniczny wyjazd stypendialny służy nabyciu nowych umiejętności i kompetencji oraz doskonaleniu już posiadanych. Dzięki odbyciu części kształcenia za granicą studenci poprawią wiedzę i umiejętności, zdobędą praktyczne kompetencje będące uzupełnieniem wiedzy nabytej w procesie edukacji formalnej na macierzystej uczelni, podniosą kompetencje kluczowe, (porozumiewanie się w języku obcym, umiejętność samodzielnego uczenia się, kompetencje interpersonalne, społeczne, międzykulturowe, przedsiębiorczość).
 
Efektem dodatkowym realizacji projektu będzie pogłębienie i rozszerzenie współpracy polskich uczelni z partnerami zagranicznymi, co nie pozostanie bez wpływu na doskonalenie jakości kształcenia i sposobu funkcjonowania uczelni, lepszą organizację mobilności ponadnarodowych w szkołach wyższych, a w dalszej perspektywie – poprawa zatrudnialności absolwentów polskich uczelni.
 
Działania w ramach projektu będą realizowane zgodnie z zasadami programu Erasmus+.
 
http://www.pwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/warunki-niepelnosprawnosc-2016.pdf
 
http://www.pwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/warunki-dodatek-socjalny_2016.pdf
 
"Rozwój kierunków technicznych PWSZ w Koninie poprzez współpracę z pracodawcami przy organizacji studiów"

 


Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki