WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Poniedziałek, 27 maja 2024

PWSZ w Koninie "Uczelnią Liderów 2016"

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie kolejny raz znalazła się w gronie wyróżnionych tytułem „Uczelnia Liderów”, a  prof. Mirosław Pawlak otrzymał osobiste wyróżnienie Aurea Praxis 2016, przyznawane rektorom uczelni wykazujących się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania w swoich uczelniach idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej.

Podczas uroczystej Gali Finałowej „Uczelni Liderów” w zupełnie nowym, niezwykłym miejscu – Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w imieniu prof. Mirosława Pawlaka, rektora PWSZ w Koninie, certyfikat oraz wyróżnienie odebrał dr Artur Zimny, prorektor ds. kształcenia.

Certyfikat „Uczelnia Liderów” przyznawany jest uczelniom nowoczesnym, innowacyjnym, patrzącym w przyszłość, ukierunkowanym na rozwój. Certyfikat to prestiż, promocja, zaufanie kandydatów na studia, marka solidnej instytucji akademickiej, wiarygodność w oczach studentów, pracowników i partnerów, świadectwo nowoczesności, potencjału, innowacyjności, orientacji na rozwój.

O przyznaniu certyfikatu „Uczelnia Liderów” decyduje komisja recenzentów złożona z wybitnych przedstawicieli świata polskiej nauki, którzy specjalizują się w problematyce zarządzania szkolnictwem wyższym, rozwoju systemu edukacji i rynku pracy.
 
Komisja Certyfikacyjna określiła naszą Uczelnię jako jedną z kluczowych instytucji miasta oraz regionu Wielkopolski, mającą bezpośredni wpływ na jego harmonijne funkcjonowanie oraz kierunek progresu.
 
Eksperci oceniający Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie w VI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” przygotowali krótką syntezę recenzji uczelni, opracowaną na podstawie wniosków z certyfikacji, którą w wersji skróconej przedstawiamy poniżej.
 
Uczelnia zaspokaja wśród interesariuszy zewnętrznych (administracji publicznej, biznesu, instytucji kulturalnych, sportowych itp.) potrzebę uzyskania specjalistycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, a także oferuje swoje bogate doświadczenie naukowo-badawcze i know-how, uczestnicząc w procesach komercjalizacji wiedzy.
 
Uczelnia opiera się na mocnych fundamentach programowych (Strategia Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na lata 2012-2020, w której zawarta jest m.in. misja, wizja, cele operacyjne i cele szczegółowe) oraz osobowych (druga kadencja rektora będącego jednym
z najskuteczniejszych menedżerów nauki i szkolnictwa wyższego wśród wszystkich rektorów państwowych wyższych szkół zawodowych w Polsce).

 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie permanentnie analizuje rynek pracy, starając się dostosować swoje portfolio dydaktyczne do realnych jego potrzeb poprzez otwieranie nowych kierunków oraz modyfikację programów kształcenia wprowadzonych wcześniej. Przykładem są uruchomione od poprzedniego roku akademickiego kierunki o profilu praktycznym „energetyka”, „finanse i rachunkowość”, „logistyka” oraz „filologia” (studia II stopnia) oraz ponad 20 nowych specjalności, w tym m.in. „logistyka magazynowa i ładunkoznawstwo”, „filologia germańska z komunikacją interpersonalną” czy „zarządzanie i coaching w pomocy społecznej”. 

Warto także dodać, iż studenci mają możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień i certyfikatów, wynikających z programowych oraz pozaprogramowych zajęć, co zdecydowanie zwiększa ich szansę na rynku pracy (kurs strzelecki dla studentów „bezpieczeństwa wewnętrznego”, uprawnienia instruktorskie dla studentów „wychowania fizycznego”, szkolenia realizowane przez renomowane firmy budowlane z zakresu inżynierii środowiska i budownictwa itp.).
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie wykreowała spójną i atrakcyjną rynkowo ofertę studiów, znakomicie dostosowaną do oczekiwań otoczenia zewnętrznego. Szkoła potrafi także reagować na wyzwania związane z popytem na kształcenie ustawiczne, o czym świadczy zdywersyfikowana i wartościowa oferta studiów podyplomowych, obejmująca m.in. unikatowe kierunki i specjalności o wysokim poziomie użyteczności rynkowej. Szkoła jest zarządzana profesjonalnie, w sposób ukierunkowany na trwałe rozwijanie kultury jakości.

Uczelnia z roku na rok, przystępując do kolejnych edycji Programu „Uczelnia Liderów”, potwierdza swoją wysoką pozycję akademicką, zdolność innowacyjną i determinację w prowadzeniu kształcenia praktycznego, przy szerokim udziale pracodawców. Jako że wdrażany w Uczelni model kształcenia bazuje na rozwiązaniach trwałych, twórczo uzupełnianych o nowe elementy, w opinii recenzentóww pełni zasadne jest przyznanie ocenianej jednostce certyfikatu „Uczelnia Liderów”.
 
 

PWSZ w Koninie "Uczelnią Liderów 2015"

Gala Finałowa V edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, prowadzonego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, odbyła się 2 lipca 2015 r. w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Certyfikaty dla naszej uczelni odebrał w imieniu prof. Mirosława Pawlaka, rektora PWSZ w Koninie, dr Artur Zimny, p.o. prorektora ds. kształcenia. Uczelnia otrzymała  certyfikat i statuetkę nadzwyczajną „Najwyższa Jakość Studiów”, certyfikat „Uczelnia Liderów 2015” i Srebrny Certyfikat „Uczelnia Liderów”.

Program „Uczelnia Liderów”, realizowany wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC, adresowany jest do szkół wyższych (publicznych i niepublicznych), które starają się kształcić absolwentów wyposażonych w szerokie kompetencje zawodowe, dobrze przygotowanych do startu na rynku pracy. Srebrny certyfikat otrzymały uczelnie, które po raz trzeci odebrały laury w Programie, co świadczy o trwałości i długookresowym charakterze wdrażanych przez nie rozwiązań w zakresie edukacji praktycznej studentów i jakości kształcenia.
Eksperci oceniający Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie w V edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” przygotowali krótką syntezę recenzji uczelni, opracowaną na podstawie wniosków z certyfikacji, którą w wersji skróconej przedstawiamy poniżej. Dokonało jej dwóch członków Komisji i zawiera najważniejsze konkluzje i opinie sformułowane przez Recenzentów.

„W opinii Komisji Certyfikacyjnej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie należy do elitarnej grupy ośrodków akademickich, które wypracowały sobie silną pozycję rynkową, posiadają jasno określoną strategię i wizję przyszłości oraz wdrażają nowoczesny model zarządzania, którego realizacja przynosi wymierne efekty przede wszystkim w odniesieniu do wymiaru dydaktycznego funkcjonowania uczelni (wzmacnianie praktycznego aspektu kształcenia, aktywna współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, wprowadzanie innowacyjnych metod i technik dydaktycznych etc.).
W ramach postępowania certyfikacyjnego recenzenci dokonali analizy ankiety samooceny opracowanej przez badaną jednostkę; informacji instytucjonalnych pochodzących ze źródeł zewnętrznych, niezależnych od ocenianej jednostki (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Polska Komisja Akredytacyjna); informacji pozyskanych od interesariuszy zewnętrznych ocenianej jednostki; innych informacji odnoszących się do kwestii jakości kształcenia i oferty uczelni, dostępnych w domenie publicznej.

Jak podkreślają recenzenci, odpowiednio sformułowana misja oraz cele strategiczne uczelni stwarzają Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie szansę na dynamiczny rozwój wedle wysokich standardów jakościowych, którą – jak dotąd – uczelnia w pełni wykorzystuje. PWSZ w Koninie jest jednostką akademicką o efektywnej strukturze, działającą zgodnie z zasadami profesjonalizmu, w oparciu o paradygmaty TQM. W opinii recenzentów uczelnia właściwie realizuje założoną misję, stale umacniając swoją pozycję na rynku edukacyjnym i permanentnie podnosząc poziom jakościowy usług dydaktycznych. Misja oraz cele strategiczne podkreślają zgodność podejmowanych działań z wizerunkiem uczelni, jako podmiotu oferującego kształcenie na wysokim poziomie merytorycznym (z uwzględnieniem aspektów praktycznych edukacji), zapewniającego absolwentom dyplom umożliwiający efektywne odnalezienie się na rynku pracy, ściśle współpracującego ze środowiskiem zewnętrznym.

Uczelnia, realizując przyjęty model dydaktyczny udowadnia – co potwierdzają nadane jej akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej i certyfikaty – że wiedza, umiejętności i kompetencje przekazywane studentom bazują na najnowszych osiągnięciach nauki oraz praktyki społeczno-gospodarczej. Konińska PWSZ otrzymała dwukrotnie certyfikat „Uczelnia Liderów” przyznawany przez Fundację Rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego podmiotom edukacyjnym, wyróżniającym się na rynku działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów, innowacyjnością i nowoczesnością oferty kształcenia, nowatorskim podejściem do dydaktyki oraz wysoką jakością nauczania.
Uczelnia posiada atrakcyjną, szeroką i ciągle uzupełnianą ofertę kształcenia obejmującą liczne kierunki i specjalności o charakterze praktycznym. Realizowane programy studiów zaprojektowane zostały na podstawie wnikliwej analizy sytuacji rynku pracy, a także w oparciu o doświadczenia wypracowane w ramach kontaktów z absolwentami, kadrą zarządzającą przedsiębiorstw oraz środowiskami społecznymi regionu. Uczelnia zapewnia studentom rozliczne formy dydaktyczne pozwalające rozwijać kompetencje i umiejętności zawodowe. Recenzenci dostrzegają mnogość certyfikatów i uprawnień, jakie w trakcie studiów mogą uzyskać studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, np. uprawnienia instruktorskie w wybranej dyscyplinie sportowej (piłce ręcznej, piłce nożnej, piłce siatkowej, koszykówce, pływaniu, lekkiej atletyce oraz z gimnastyki korekcyjnej), certyfikaty firm budowlanych: UPONOR, REHAU, DANFOSS, WILO, SIPUR, certyfikaty językowe oraz uprawnienia nauczycielskie. Jest to dowód na przywiązywanie przez uczelnię dużej wagi do kwestii edukacji praktycznej i użyteczności rynkowej uzyskiwanego przez studentów wykształcenia. W tym kontekście recenzenci wysoko oceniają także innowacyjną koncepcję kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. W ramach zajęć na tym kierunku 25 proc. przewidzianego tokiem studiów czasu student realizuje w instytucjach i podmiotach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa w różnych jego wymiarach: Policji, Straży Pożarnej, Wojskowej Komendzie Uzupełnień, wydziałach zarządzania kryzysowego, stacji pogotowia ratunkowego, agencji ochrony osób i mienia, a także na strzelnicy. Zajęcia te są prowadzone przez osoby z doświadczeniem praktycznym (policjantów, strażaków, żołnierzy, specjalistów ds. zarządzania kryzysowego, ratowników medycznych, pracowników agencji ochrony osób i mienia, instruktorów strzelectwa itp.), mają charakter praktyczny (również terenowy) i są realizowane w kilkuosobowych grupach.
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie stale poszerza charakter współpracy z otoczeniem społecznym, co pozwala jej na permanentne ewaluowanie i edytowanie programów studiów, tak aby wiedza, umiejętności i kompetencje, odpowiadały dynamicznie zmieniającym się wymaganiom konkurencyjnego rynku pracy. Uczelnia wypracowała skuteczne mechanizmy kooperacji na tym polu poprzez np. zawierane umów i porozumień o współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego czy udział przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych w doskonaleniu programów kształcenia, prowadzeniu niektórych zajęć dydaktycznych itd. Dodatkowo konińska PWSZ powołała do życia Rady Programowe działające na poziomie uczelni oraz poszczególnych kierunków studiów, w skład których wchodzą przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego. Współpraca z otoczeniem przybiera realne formy konkretnych projektów i inicjatyw adresowanych do środowiska akademickiego i partnerów uczelni – dla przykładu: certyfikowany podmiot z sukcesem organizuje kolejne edycje Akademii Młodej Przedsiębiorczości, współorganizowanej z Konińską Izbą Gospodarczą i innymi lokalnymi instytucjami i firmami. Projekt polega na bezpłatnych szkoleniach dla studentów pozwalających nabyć praktyczne umiejętności zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie jest placówką nowoczesną, należącą do grona uczelni z potencjałem rozwojowym, silnym kapitałem kooperacyjnym oraz zapleczem intelektualnym, kadrowym, organizacyjnym i infrastrukturalnym zapewniającym realizowanie zadań edukacyjnych na odpowiednim poziomie. Jednostka posiada liczne osiągnięcia, zwłaszcza w sferze organizacyjnej i dydaktycznej, a wprowadzane w niej rozwiązania cechuje wysoki poziom innowacyjności, co potwierdza zwłaszcza analiza rozwiązań/procedur w zakresie kształcenia praktycznego studentów i współpracy z otoczeniem. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie należy do grona Szkół wysoce konkurencyjnych i efektywnie reagujących na potrzeby otoczenia. W okresie objętym recertyfikacją w Programie „Uczelnia Liderów” konińska PWSZ podjęła nowe, wartościowe działania ukierunkowane na poszerzanie form i zakresów edukacji praktycznej studentów.”
 
Podczas Gali Finałowej „Uczelni Liderów” przyznane zostały również certyfikaty i statuetki nadzwyczajne „Najwyższa Jakość Studiów”. Wyróżnienia te otrzymują szkoły wyższe, które wdrożyły najbardziej zaawansowane, oryginalne, nowoczesne i efektywne systemy zapewniania jakości kształcenia, determinujące rozwój różnorodnych programów i form kształcenia oraz sprzyjające innowacyjności w dydaktyce akademickiej. Wśród laureatów tej specjalnej nagrody znalazła się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, w towarzystwie takich uczelni jak np. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 
Źródła oraz zdjęcia:
Synteza recenzji ekspertów oceniających Uczelnię w V edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” (2015). Dokument opracował: Przemysław Ruta, Sekretarz Programu „Uczelnia Liderów.
http://www.fundacja-edukacja.org.pl

red. Ekdar

 

PWSZ w Koninie "Uczelnią Liderów 2014"


Dr Jerzy Jasiński, prorektor ds. kształcenia PWSZ w Koninie, w imieniu rektora odebrał 18 czerwca we Wrocławiu certyfikat „Uczelnia Liderów”. Wyróżnieniu towarzyszyła statuetka i dyplom „Pirimus”, co oznacza, że nasza uczelnia znalazła się w gronie z maksymalna liczbą punktów.
 
– Szkoła wypracowała sobie w pełni rozpoznawalną, silną markę, której ważnym elementem jest wysoka jakość kształcenia – napisano w uzasadnieniu przyznania certyfikatu.

Celem programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni oraz wartościowych ofert na rynku szkolnictwa wyższego, a także wskazywanie kandydatom na studia uczelni, które kształcą na bazie nowoczesnych programów studiów, zgodnie z potrzebami rynku pracy. Certyfikaty „Uczelnia Liderów”  trafiają więc do szkół wyższych, które łączą dbałość o jakość kształcenia z edukacją praktyczną studentów oraz prowadzą studia tak, by jak najpełniej przygotowywały absolwentów do pracy zawodowej. –  Akredytujemy w ten sposób szkoły wyższe wyróżniające się na rynku działaniami zorientowanymi na edukację praktyczną studentów, innowacyjnością oferty oraz oryginalnymi formami współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym – wyjaśnia na swoich stronach Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, współorganizator projektu.
 
Komisja Certyfikacyjna, oceniająca uczelnie w IV edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, w recenzji działań PWSZ w Koninie napisała m.in.: „Po 16 latach działalności szkoła wypracowała sobie w pełni rozpoznawalną, silną markę, której ważnym elementem jest wysoka jakość kształcenia oraz zróżnicowane formy edukacji praktycznej, zorientowanej na efektywne zaspokajanie potrzeb poznawczych interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. […] Podejmowane przez władze uczelni działania zmierzają do tego, aby absolwenci PWSZ w Koninie uzyskiwali wszechstronną wiedzę oraz konkretne, praktyczne umiejętności, niezbędne w dalszym rozwoju kariery zawodowej i edukacyjnej (na poziomie studiów magisterskich)”.
aria

zdjęcia: Przemysław Ruta, Marek Kaczmarczyk
 
                                                               

 
PWSZ w Koninie "Uczelnią Liderów 2013"

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie znalazła się w gronie wyróżnionych tytułem „Uczelnia Liderów”. Godłem konkursu mogą posługiwać się te uczelnie, które łączą teorię z praktyką i stwarzają studentom szczególne możliwości rozwoju. Certyfikat odebrał 12 czerwca prorektor – dr Jerzy Jasiński.
 
O ten prestiżowy tytuł mogą ubiegać się placówki oferujące dobrą jakość kształcenia. Łączy to jednocześnie z edukacją praktyczną, która uwzględnia wymogi rynku pracy. Przyznaniem certyfikatu zajmuje się specjalnie powołana komisja, złożona z ekspertów reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski i specjalizujących się w zarządzaniu edukacją. Komisji przewodniczy prof. Dariusz Rott, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wybitny specjalista w dziedzinie polityki edukacyjnej, jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym


Proces przyznania certyfikatu rozpoczął się w marcu br. od wypełnienia ankiety dotyczącej podejmowania działań na rzecz rozwoju edukacji praktycznej studentów i kształcenia dla rynku pracy. Dla zespołu recenzentów ankieta stanowiła punkt wyjścia do oceny audytorskiej. Procedura certyfikacji przebiegała dwuetapowo. Audyt formalny, czyli zbadanie formalno-prawne działalności uczelni oraz poprawność wypełnienia ankiety. Drugi – najważniejszy – to audyt merytoryczny. Komisja analizowała i oceniała osiągnięcia dydaktyczne, działalność na rzecz budowania relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym i z myślą  o swoich absolwentach. Również realizację programów europejskich, między innymi LLP Erasmus. Wzięto także pod uwagę dane instytucji kontroli i nadzoru nad szkolnictwem wyższym, instytucji i organizacji monitorujących rynek pracy, informacje środowiskowe (studenckie) oraz dane Głównego Urzędu Statystycznego.

Ankieta oceniana była przez dwóch niezależnych od siebie recenzentów. Certyfikat „Uczelnia Liderów” przyznawana jest uczelniom, które ostatecznie w procedurze oceny uzyskały co najmniej 60 punktów na 100 możliwych.
– Uzyskanie certyfikatu „Uczelnia Liderów” oznacza, że PWSZ w Koninie kształci liderów – ludzi innowacyjnych i twórczych, dba o praktyczną edukację studentów, wciela w życie kreatywność przedsiębiorczą oraz kształtuje idee odpowiedzialności społecznej – wyjaśnia dr Jerzy Jasiński. – Aktywnie wspiera swoich studentów i absolwentów w podejmowaniu wyzwań zawodowych i realizacji celów na rynku pracy. Jest więc miejscem, w którym warto się kształcić i inwestować w swój rozwój zawodowy – dodaje.
 
Certyfikaty „Uczelnia Liderów” przyznawane są od 2011 r. szkołom wyższym podejmującym wysiłki, by kształcić absolwentów atrakcyjnych dla rynku pracy, przygotowanych do efektywnego realizowania własnych celów zawodowych w warunkach gospodarki wiedzy.
Program „Uczelnia Liderów” odbywa się pod honorowym patronatem prof. Jerzego Buzka, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, ma charakter akredytacji środowiskowej.
Uroczysta Gala Finałowa podczas której otrzymaliśmy tytuł „Uczelnia Liderów” odbyła się 12 czerwca w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
Maria Sierakowska / Monika Wojciechowska


Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki