WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Poniedziałek, 17 czerwca 2024

Pedagogika

Specjalności:
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (kierunek nienauczycielski)
  • doradztwo zawodowe i personalne (kierunek nienauczycielski)
Celem studiów pierwszego stopnia (profil praktyczny) na kierunku „pedagogika” jest uzyskanie przez absolwentów wykształcenia wyższego (na poziomie licencjackim) oraz przygotowania zawodowego w obszarze pedagogiki (dyscyplina wiodąca), psychologii oraz nauk o zdrowiu. Racjonalnie zorganizowany proces kształcenia na kierunku ,,pedagogika’’, umożliwia absolwentom: uzyskanie pogłębionej wiedzy dotyczącej wybranych zjawisk i teorii pedagogicznych oraz zależności między nimi, a także złożonych uwarunkowań i aksjologicznego kontekstu prowadzonej działalności w zakresie działalności edukacyjnej; nabycie umiejętności związanych z diagnozowaniem zjawisk zachodzących w wybranych wycinkach rzeczywistości edukacyjnej; nabycie umiejętności oce­niania i wy­ja­śniania zjawisk stanowiących przedmiot zainteresowania pedagogiki; nabycie umiejętności roz­po­znawania wpływu pro­ce­sów spo­łecz­nych na wychowanie i socjalizację; uzyskanie zna­jo­mości zagadnień praw­no-eko­no­micz­nych w za­kre­sie funk­cjo­no­wa­nia instytucji edukacyjnych; uzyskanie umiejętności przed­sta­wiania ure­gu­lo­wa­ń praw­nych do­ty­czą­cych dzia­łań instytucji oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, doradczych, itp.; nabycie umiejętności po­słu­gi­wania się ak­ta­mi praw­ny­mi zwią­za­ny­mi z podejmowaną aktywnością  pedagogiczną; uzyskanie wie­dzy do­ty­czą­cej zna­jo­mo­ści za­sad two­rze­nia i re­ali­zo­wa­nia stra­te­gii związanych z działalnością pedagogiczną; nabycie umiejętności oce­niania ro­li pań­stwa, sa­mo­rzą­du i in­nych in­sty­tu­cji pu­blicz­nych oraz organiza­cji pozarządowych w roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów edukacyjnych; nabycie umiejętności prze­pro­wa­dzania kry­tycz­nej ana­li­zy i in­ter­pre­ta­cji eksper­tyz, raportów oświatowych, danych statystycznych i innych wyników badań obejmujących kwestie stanowiące przedmiot zainteresowania pedagogiki; nabycie umiejętności pla­nowania ba­da­ń pedagogicznych, przy za­sto­so­wa­niu no­wo­cze­snych tech­nik zbierania da­nych i na­rzę­dzi badaw­czych; nabycie umiejętności pla­nowania, mo­ni­torowania i oce­niania pro­gra­mów w ob­sza­rze pedagogiki; uzyskanie umiejętności ­pro­po­no­wania pod­ję­cia wła­ści­wych dzia­łań w za­kre­sie: opieki, wychowania, kształcenia, profilaktyki, poradnictwa, itp.; nabycie umiejętności iden­ty­fi­kowania ba­rie­r w optymalizacji rozwiązań edukacyjnych; zdo­by­cie umie­jęt­no­ści ję­zy­ko­wych w za­kre­sie dzie­dzin i dys­cy­plin na­uko­wych wła­ści­wych dla studiów na kie­run­ku pedagogika, zgod­nie z wy­ma­ga­nia­mi okre­ślo­ny­mi dla poziomu B2+ Euro­pej­skie­go Sys­te­mu Opi­su Kształ­ce­nia Ję­zy­ko­we­go; uzyskanie umiejętności przy­go­to­wy­wa­nia i pre­zen­to­wa­nia wy­stą­pień ustnych i prac pisemnych w zakresie dzie­dzin i dys­cy­plin na­uko­wych, wła­ści­wych dla stu­dio­wa­ne­go kierun­ku; uzyskanie umiejętności sa­mo­dziel­nego zdo­by­wania wie­dzy oraz po­dej­mo­wania niezależnych działań zmie­rza­ją­cych do rozwijania zdol­no­ści kie­ro­wa­nia wła­snym rozwojem ka­rie­ry za­wo­do­wej; uzyskanie umiejętności i świadomości tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy i życia; uzyskanie umiejętności i świadomości zasad i wagi podejmowania inicjatyw, a także krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy; uzyskanie umiejętności i świadomości przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią; reprezentowanie postaw ukierunkowanych na stosowanie za­sa­d etycz­nych i ure­gu­lo­wa­ń praw­nych zwią­za­nych z wy­ko­ny­wa­nym zawo­dem; przy­go­to­wa­nie do kon­ty­nu­acji edu­ka­cji na stu­diach drugiego stop­nia oraz studiach podyplomowych w szczególności w zakresie nauk społecznych.
 
Doradztwo zawodowe i personalne (specjalność nienauczycielska). Absolwent tej specjalności oprócz gruntowej wiedzy pedagogicznej  posiada niezbędne umiejętności profesjonalnego wsparcia w zakresie planowania i projektowania ścieżek karier różnych odbiorców indywidualnych i grupowych; w toku kształcenia w ramach specjalności poznaje kwestie dotyczące funkcjonowania współczesnego rynku pracy w szerokich aspektach: socjologicznych, psychologicznych, prawnych, ekonomicznych; nabywa umiejętności związane z diagnozowaniem predyspozycji/kompetencji zawodowych, poznaje i potrafi stosować metody, formy i narzędzia doradcze. Jest w pełni przygotowany do odpowiedzialnego udzielania wsparcia w obszarze poradnictwa zawodowego i personalnego. Potrafi współpracować z różnymi podmiotami zajmującymi się doradztwem, poradnictwem zawodowym, rekrutacją, oceną i selekcją pracowników. Absolwent tej specjalności uzyskuje profesjonalne przygotowanie do pracy: w instytucjach doradztwa i pośrednictwa pracy, w instytucjach zajmujących się szkoleniami i polityką personalną, w instytucjach pozarządowych, jako szkolny doradca zawodowy (po uzyskaniu uprawnień do pracy na stanowisku nauczyciela), jako doradca personalny, jako doradca zawodowy, jako specjalista w biurach karier i działach personalnych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów magisterskich oraz podyplomowych.
 
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (specjalność nienauczycielska). Absolwent tej specjalności oprócz gruntowej wiedzy pedagogicznej posiada wiedzę i umiejętności, dzięki którym potrafi organizować i realizować różnorakie działania związane z opieką i wychowaniem nakierowanymi na pracę z: dziećmi, młodzieżą, rodziną, grupami, dorosłymi wymagającymi opieki. Absolwent trafnie rozpoznaje (diagnozuje) potrzeby jednostek i grup objętych opieką i wychowaniem (z uwzględnieniem specyfiki środowisk wychowania naturalnego i intencjonalnego). W toku kształcenia w ramach specjalności nabywa umiejętności związane z metodyką pracy opiekuńczo-wychowawczej (w różnych kontekstach: indywidualnym, grupowym, instytucjonalnym, itd.). Potrafi budować sieci wsparcia dla podmiotów objętych działalnością opiekuńczo-wychowawczą. Absolwent tej specjalności uzyskuje profesjonalne przygotowanie do pracy: w różnych placówkach zajmujących się opieką i wychowaniem, w świetlicach środowiskowych, w placówkach socjoterapeutycznych, w placówkach interwencyjnych, w instytucjach pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży, w placówkach profilaktyczno-wychowawczych, jako wychowawca w systemie pomocy społecznej, jako pedagog szkolny (po uzyskaniu uprawnień do pracy na stanowisku nauczyciela), jako opiekun małego dziecka, jako opiekun osoby starszej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów magisterskich oraz podyplomowych.

Czas trwania studiów: 3 lata

Program kształcenia dla kierunku "pedagogika" - cykl 2016-2019
Uchwała w sprawie programu kształcenia
Efekty kształcenia
Plan studiów

Program kształcenia dla kierunku "pedagogika" - cykl 2017-2020
Uchwała w sprawie programu kształcenia (załącznik)
Efekty kształcenia
Plan studiów


Program kształcenia dla kierunku "pedagogika" - cykl 2018-2021
Uchwała w sprawie programu kształcenia
Efekty kształcenia
Plan studiów

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki