WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Poniedziałek, 17 czerwca 2024

Regulamin Biblioteki

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
 
Rozdział 1
 
Postanowienia wstępne
 
§ 1
 1. Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, zwana dalej „Biblioteką” jest zgodnie z § 24 Statutu Uczelni ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach dydaktycznych, naukowo-tecznicznych i usługowych.
 2. Biblioteka pełni funkcję ośrodka informacji naukowej.
 3. Biblioteka działa na zasadach ustalonych w ustawie o szkolnictwie wyższym i Statucie Uczelni.
 4. Biblioteka jest elementem ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i przestrzega zasad ustanowionych dla bibliotek tej sieci w ustawie o bibliotekach.
 
§ 2
 1. Zbiory i usługi Biblioteki jako biblioteki Uczelni państwowej, są dostępne publicznie.
 2. Biblioteka może ograniczyć dostęp do zbiorów lub ich części i świadczonych usług.
 
§ 3
Biblioteka umożliwia korzystanie ze zbiorów i usług w ciągu całego roku.
 
§ 4
 1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory własne i świadczy usługi podstawowe bezpłatnie.
 2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory:
  1. na zewnątrz poprzez wypożyczenia bezpośrednie;
  2. na miejscu w czytelniach, z zastrzeżeniem § 22;
  3. poprzez wypożyczanie międzybiblioteczne zamiejscowe swoim czytelnikom oraz innym bibliotekom;
 3. Biblioteka może świadczyć usługi w ramach działalności pomocniczej i na  zasadach odpłatności.
 
§ 6
 1. Ustala się czas otwarcia Wypożyczalni i Czytelń od poniedziałku do soboty włącznie.
 2. Dyrektor Biblioteki może okresowo ograniczyć lub wydłużyć godziny otwarcia – dotyczy to zwłaszcza okresu sesji, wakacji oraz przerw międzysemestralnych i świątecznych.
 
§ 7
Warunki i sposoby korzystania ze zbiorów i usług Wypożyczalni i Czytelń precyzują regulaminy cząstkowe zawarte w rozdziałach 2, 3, 4.
 
 
Rozdział 2
 
Regulamin Wypożyczalni
 
§ 8
Wypożyczalnia udostępnia za zewnątrz przede wszystkim podręczniki i lektury drogą wypożyczeń indywidualnych bezpośrednich.
 
§ 9
 1. Prawo korzystania z usług Wypożyczalni mają osoby w niej zarejestrowane i dysponujące aktualną kartą biblioteczną.
 2. Poprzez „kartę biblioteczną” należy rozumieć:
 1. dla studentów posiadających Elektroniczną Legitymację Studencką – ELS, zarejestrowaną w komputerowym systemie bibliotecznym;
 2. dla pozostałych użytkowników - Kartę Biblioteczną wydaną w Bibliotece.
 1. W celu rejestracji Czytelnik przedstawia:
 1. ELS – przypadku studenta;
 2. dokument tożsamości – w przypadku innych osób.
 1. Karta biblioteczna jest ważna w danym roku akademickim.
 2. Karta biblioteczna jest aktualizowana na kolejny rok akademicki po uregulowaniu przez Czytelnika zobowiązań wobec Biblioteki oraz po uiszczeniu opłaty aktywacyjnej.
 
§ 10
 1. Ilość wypożyczonych jednorazowo wypożyczeń indywidualnych bezpośrednich regulują bieżące ustalenia Wypożyczalni.
 2. Wypożyczalnia ustala górną granicę ilości posiadanych na koncie materiałów bibliotecznych.
 3. Wypożyczający nie ma prawa wypożyczać dalszych egzemplarzy książek tego samego wydania.
 
§ 11
 1. Czytelnik, poszukujący książki nie znajdującej się w zbiorach Biblioteki, może wystąpić o jej sprowadzenie z innej biblioteki w drodze zamówienia międzybibliotecznego.
 2. Książki sprowadzone w drodze zamówienia międzybibliotecznego udostępniane są na miejscu w Czytelni.
 3. Pracownik przyjmuje rewersy zamówień, pomaga w ich prawidłowym wypełnieniu, wysyła oraz zawiadamia o nadejściu przesyłki.
 
§ 12
 1. Terminy zwrotów wypożyczonych materiałów bibliotecznych określa Dyrektor Biblioteki.
 2. Termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych może być przedłużony przed upływem pierwotnie ustalonego terminu zwrotu; nie dłużej, jak do końca roku akademickiego.
 3. Dyrektor Biblioteki może skrócić okres wypożyczenia materiałów bibliotecznych wypożyczanych i wypożyczonych.
 4. Czytelnik ma możliwość zamawiania i rezerwacji materiałów bibliotecznych poprzez katalog online.
 5. Poprzez „rezerwację” rozumie się księgozbiór aktualnie dostępny w Wypożyczalni, natomiast przez „zamówienia” rozumie się księgozbiór, który w danym momencie jest wypożyczony przez innych czytelników.
 6. Z powodu otwartego dostępu Czytelników do księgozbioru w Bibliotece, rezerwacji dokonywać można poza godzinami otwarcia Wypożyczalni. Zamawiać książki można całą dobę.
 
§ 13
 1. Zbiory Wypożyczalni wykorzystuje czytelnik na miejscu lub wypożycza na zewnątrz na zasadzie wolnego dostępu do półek.
 2. Wypożyczane egzemplarze przedkłada Czytelnik wraz z kartą biblioteczną bibliotekarzowi, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. W przypadku wypożyczeń magazynowych Czytelnik zobowiązany jest złożyć zamówienie osobiście w Wypożyczalni. Odbioru zamówionej ksiązki dokonuje się w dniu następnym.
 4. Po zarejestrowaniu wypożyczeń lub zwrocie materiałów bibliotecznych Czytelnik zobowiązany jest sprawdzić stan swojego konta a ewentualne uwagi zgłosić przed opuszczeniem Biblioteki.
 
§ 14
 1. Użytkowników Wypożyczalni obowiązują powszechnie stosowane zasady korzystania z instytucji użyteczności publicznej oraz bezwzględnie przepisy porządkowe ogłoszone przez Bibliotekę.
 2. Użytkownicy mają obowiązek szczególnego przestrzegania przepisów bhp i p-poż obowiązujących w Bibliotece oraz szanowania społecznych zbiorów bibliotecznych, wyposażeń i urządzeń Biblioteki.
 3. Wypożyczających obowiązuje zgłaszanie zauważonych w wyposażonych materiałach braków i uszkodzeń.
 4. Na wypożyczającym spoczywa obowiązek powiadomienia Wypożyczalni o każdorazowej zmianie stałego miejsca zamieszkania, zmianie nazwiska, zmianie wydziału, zagubieniu lub zniszczeniu karty bibliotecznej.
 5. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby drugie.
 6. Wypożyczalnia potwierdza uregulowanie zobowiązań wobec niej i Biblioteki na kartach obiegowych osób kończących studia. Dotyczy to także osób z zewnątrz, jeżeli Biblioteka jest na karcie obiegowej zewnętrznego użytkownika Wypożyczalni.
 
§ 15
 1. Nieprzestrzeganie warunków i sposobów korzystania ze zbiorów i usług Wypożyczalni jest podstawą do zastosowania sankcji.
 2. Sankcje (okresowa lub trwałe) dotyczą:
 • niewłaściwego zachowania się w Wypożyczalni,
 • trwałego uszkodzenia, zagubienia, zniszczenia lub kradzieży materiałów bibliotecznych, urządzeń i wyposażenia Biblioteki,
 • przetrzymywania lub odmowy zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
 • nierozliczenia się z Wypożyczalnią po ukończeniu studiów.
 1. W przypadku niewłaściwego zachowania się osób w Wypożyczalni można (po wylegitymowaniu):
 • wyprosić takie osoby z Wypożyczalni,
 • okresowo lub trwale pozbawić  prawa korzystania z Wypożyczalni,
 • powiadomić o tym fakcie władze Uczelni.
 1. W przypadku trwałego uszkodzenia, zniszczenia, zagubienia lub kradzieży materiałów bibliotecznych wypożyczający zobowiązany jest dodatkowo do:
 • naprawienia szkód w sposób wskazany przez bibliotekarza lub dostarczenia tytułu uzgodnionego z Wypożyczalnią,
 • wpłacenia, w przypadkach szczególnie uzasadnionych, jego pięciokrotnej wartości.
 1. Kradzież materiałów bibliotecznych powoduje bezterminowy zakaz korzystania z wszelkich usług bibliotecznych.
 2. Z odpowiednimi wnioskami do Dyrektora Instytutu występuje Wypożyczalnia poprzez dyrektora Biblioteki lub osobę przez niego upoważnioną.
 3. Niepodporządkowanie się tym ustaleniom grozi osobom nieprzestrzegającym regulaminu podaniem sprawy postępowaniu dyscyplinarnemu odpowiednich organów Uczelni lub sądowemu.
 4. O zastosowaniu rodzaju sankcji wymienionych w § 14 decyduje dyrektor Biblioteki lub osoba przez niego upoważniona.
 
 
Rozdział 3
 
Regulamin Czytelni Naukowej
Regulamin Czytelni przy ul. Popiełuszki 4 w Koninie
Regulamin Czytelni przy ul Milewskiego 8 w Turku
 
§ 16
 1. Do korzystania ze zbiorów Czytelń uprawnia legitymacja studencka lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.
 2. Ze zbiorów Czytelń można korzystać wyłącznie po pozostawieniu u bibliotekarza legitymacji studenckiej lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 
                                                                                                               § 17
 1. Czytelnie stanowią:
 • Czytelnia wydawnictw zwartych /książek/.
 •    Czytelnia wydawnictw ciągłych /czasopism bieżących i retrospektywnych/.
 •    Zbiór wydawnictw elektronicznych /kaset dźwiękowych, kaset video, płyt CD, DVD/
 1. Czytelnie udostępniają na miejscu zbiory im podporządkowane zlokalizowane w ich przestrzeni bezpośrednio dostępnej użytkownikowi jak również przechowywane w magazynie.
 
§ 18
 1. Ze zbiorów rozmieszczonych w przestrzeniach otwartych użytkownik korzysta na zasadzie bezpośredniego dostępu do półek.
 2. Czytelnik sam znajduje interesujące go materiały na półkach i wykorzystuje na wybranym przez siebie miejscu w Czytelni Naukowej.
 3. Wykorzystane materiały Czytelnik odkłada na wózek. Nigdy na półki.
 4. Materiały znajdujące się w magazynie podaje bibliotekarz po uprzednim zamówieniu.
 
§ 19
Czytelnia Naukowa gromadzi prace dyplomowe i licencjackie. Istnieje możliwość wglądu w pracę tylko autorom pracy lub wykładowcom na zajęcia seminaryjne po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem Biblioteki.
 
§ 20
 1. Użytkowników Czytelń obowiązują powszechnie stosowane zasady korzystania z instytucji użyteczności publicznej oraz bezwzględnie przepisy porządkowe ogłoszone przez Bibliotekę.
 2. Czytelnicy mają obowiązek szczególnego przestrzegania przepisów bhp i p-poż. obowiązujących w Bibliotece.
 3. Czytelników obowiązuje zgłaszanie zauważonych braków i uszkodzonych materiałów bibliotecznych.
 4. Zabrania się wynoszenia wykorzystywanych materiałów poza Czytelnie, taka możliwość istnieje wyłącznie po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
 5. Na terenie Czytelń obowiązuje cisza.
 6. Na terenie Czytelń obowiązuje zakaz  korzystania z telefonów komórkowych.
 7. Na terenie Czytelń nie spożywa się posiłków ani napojów.
 8. Okrycia wierzchnie studenci zobowiązani są pozostawić w szatni a torby w teczkowni.
 9. W Czytelniach może przebywać tylko tyle osób, ile jest stanowisk do pracy. O prawie wstępu do czytelni decyduje pracownik czytelni.
 
§ 21
 1. Nieprzestrzeganie warunków i sposobów korzystania ze zbiorów i usług w Czytelni Naukowej jest podstawą do zastosowania sankcji.
 2. Sankcje (okresowe lub trwałe) dotyczą:
 • niewłaściwego zachowania się na terenie Czytelni Naukowej,
 • trwałego uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży materiałów bibliotecznych, urządzeń i wyposażenia Czytelni Naukowej.
 1. W przypadku niewłaściwego zachowania się osób w Czytelni Naukowej można (po wylegitymowaniu):
 • wyprosić takie osoby z Czytelni Naukowej lub na stałe pozbawić prawa korzystania z niej,
 • zawiesić takich czytelników okresowo lub na stałe w prawach korzystania ze wszystkich zbiorów (Czytelń oraz Wypożyczalni),
 • powiadomić  o tym fakcie Władze Uczelni.
 1. W przypadku trwałego uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży materiałów bibliotecznych Czytelnik zobowiązany jest do:
 • naprawienia szkód lub dostarczenia identycznego lub wskazanego tytułu,
 • wpłacenia w przypadkach szczególnie uzasadnionych jego pięciokrotnej wartości bieżącej.
 1. Kradzież materiałów bibliotecznych powoduje bezterminowy zakaz korzystania z wszelkich usług bibliotecznych.
 2. Użytkownik pokrywa w całości koszty naprawy lub wymiany uszkodzonych, zniszczonych lub ukradzionych urządzeń i wyposażenia.
 3. Niepodporządkowanie się tym ustaleniom grozi osobom nie przestrzegającym regulaminu podaniem sprawy postępowaniu dyscyplinarnemu odpowiednich organów Uczelni lub sądowemu.
 4. O zastosowaniu rodzaju sankcji wymienionych w § 21 decyduje dyrektor Biblioteki lub osoba przez niego upoważniona.
 
§ 22
Z czytelni przy ul. Milewskiego 8 w Turku mogą być wypożyczane książki na zewnątrz wyłącznie dla studentów Zamiejscowego Wydziału Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku. Dyżurujący w czytelni pracownik odmówi zgody na wypożyczenie książki ze względu na potrzebę skorzystania z książki na miejscu w czytelni przez innego studenta.
 
Rozdział 4
 
Regulamin Czytelni Komputerowej
 
§ 23
 1. Prawo do korzystania z Czytelni Komputerowej mają pracownicy, studenci PWSZ w Koninie oraz osoby spoza Uczelni, które posiadają aktualną kartę biblioteczną.
 2. Z komputerów można korzystać wyłącznie w celach dydaktycznych. Wszelkie inne zastosowania dozwolone są w wyjątkowych przypadkach.
 3. Komputery znajdujące się w Bibliotece PWSZ  przeznaczone są do korzystania z: katalogu komputerowego SOWA Biblioteki PWSZ, Internetu (określają przepisy szczegółowe), dysków multimedialnych (ze zbiorów Biblioteki PWSZ).
 4. Bazy danych na dyskach CD-ROM (ze zbiorów Biblioteki PWSZ) udostępniane są wyłącznie na miejscu.
 5. Dyski multimedialne (ze zbiorów Biblioteki PWSZ) udostępniane są wyłącznie na miejscu,.
 
§ 24
Bez względu na lokalizację komputera zabronione są:
 • działania powodujące dewastację lub uszkodzenie komputerów i ich wyposażenia, dezorganizację sieci komputerowej albo zniszczenie stosowanego oprogramowania,
 • wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji udostępnianych komputerów, próby łamania istniejących zabezpieczeń systemu, ingerencja w zawartość gromadzonych danych,
 • uruchamianie i przeglądanie stron o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc, obraźliwych i niezgodnych z prawem,
 • uruchamianie gier komputerowych,
 • prowadzenie działalności komercyjnej,
 • instalowanie i przeglądanie własnych nośników danych,
 • korzystanie z serwerów CHAT, IRC i innych komunikatorów internetowych, bramek służących do wysyłania SMS-ów lub innych mających wyłącznie rozrywkowy charakter,
 • wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych,
 • jedzenie i picie przy komputerach.
 
§ 25
 1. Stanowiska komputerowe poddawane są stałemu monitorowaniu. Administrator systemu bez uprzedzenia może przerwać działanie poszczególnych programów komputerowych.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez osoby uprawnione. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad może nastąpić natychmiastowe przerwanie sesji użytkownika.
 
 § 26
 1. W wypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przez użytkownika powyższych zasad pracownik Czytelni Komputerowej będzie żądać natychmiastowego zwolnienia stanowiska komputerowego.
 2. Osobom naruszającym regulamin czasowo zostanie ograniczony dostęp do Czytelni Komputerowej. Informacje o tym będą każdorazowo ogłaszane.
 3. Niepodporządkowanie się tym ustaleniom grozi osobom nie przestrzegającym & 23  podaniem sprawy postępowaniu dyscyplinarnemu odpowiednich organów Uczelni lub sądowemu.
 4. O zastosowaniu rodzaju sankcji wymienionych w § 23 decyduje dyrektor Biblioteki lub osoba przez niego upoważniona.
 5. W sprawach spornych lub nie uregulowanych powyższymi przepisami decyduje dyrektor Biblioteki PWSZ w Koninie.
 6. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie do rektora PWSZ w Koninie
 
Rozdział 5
 
Przepisy końcowe
 
§ 27
Użytkowników Biblioteki (Wypożyczalni, Czytelni Naukowej, Czytelni Komputerowej, Czytelni przy ul. Popiełuszki 4 w Koninie oraz Czytelni przy ul. Milewskiego 8 w Turku) obowiązuje stosowanie się do ustaleń niniejszego Regulaminu oraz związanych z nim przepisów szczególnych.
 
§ 28
 1. Rozstrzyganie spraw nie objętych tym Regulaminem i przepisami szczególnymi oraz spraw spornych należy do kompetencji dyrektora Biblioteki.
 2. Od decyzji dyrektora Biblioteki przysługuje odwołanie do rektora PWSZ w Koninie.
 
§ 29
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 r.
 
 

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki