WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Czwartek, 30 maja 2024

O centrumCentrum zostało powołane uchwałą senatu nr 90/VI/VI/2016 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Pracy Socjalnej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie jako międzywydziałowa jednostka PWSZ w Koninie. Podstawową rolą CPSiPPwR jest:
 1. Wsparcie ofiar przemocy domowej (metodą pracy grupowej i indywidualnej)
 2. Poradnictwo prawne.
 3. Praca ze sprawcami przemocy domowej (metoda dwunastu kroków pracy ze sprawcą przemocy).
 4. Pomoc rodzicom borykającym się z uzależnieniem swych dzieci.
 5.  Szkolenia, kursy, seminaria w zakresie pracy socjalnej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zespół:
 • prof. nadzw. dr hab. Jakub Bartoszewski: pracownik naukowo-dydaktyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, kurator w Sądzie Karnym w Sieradzu. Współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sieradzu – prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy domowej, sprawców i rodziców alienowanych. Zainteresowania badawcze oscylują między psychoterapią, psychometrią, resocjalizacją a filozofią przyrody i filozofią systematyczną. Autor modalności psychoterapeutycznej zwanej psychoterapią możliwości zweryfikowaną w badaniach klinicznych. Autor programu terapeutyczno-korekcyjnego dla sprawców przemocy opublikowanego w formie monografii oraz artykułów w periodyku Wspólne tematy, pt. Psychoterapia możliwości: 12 kroków pracy ze sprawcą przemocy. W chwili obecnej prowadzi badania nad konstrukcją narzędzia klinicznego do diagnozowania Zespołu Alienacji Rodzicielskiej z dr. Bartłomiejem Skowrońskim Uniwersytet Warszawski. W ramach współpracy z Lwowskim Uniwersytetem Narodowym na Ukrainie prowadzi badania naukowe dotyczące PTSD oraz DESNOS (Post-Traumatic Stress Syndrome oraz Disorders of Extreme Stress Not Otherwise Specified) u ofiar konfliktów zbrojnych i efektywności psychoterapii możliwości, (badania prowadzone były wcześniej u ofiar przemocy domowej). Członek Rzeczywisty Międzynarodowej Grupy Badawczej Alienacji  Rodzicielskiej (Parental Alienation Study Group Vanderbilit University USA and Oxford UK). W ramach Centrum Pracy Socjalnej i Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie prowadzi otwarte seminaria w zakresie przemocy w rodzinie i alienacji rodzicielskiej. Jest też współautorem narzędzi diagnostycznych publikowanych w Psychiatrii i Psychoterapii. Uczestnik międzynarodowych konferencji naukowych w kraju i zagranicą, np. Austria, Niemcy, Słowacja, Łotwa, Litwa, Mołdawia, Ukraina, Sudanie, Etiopii, Serbia. Autor blisko 140 publikacji naukowych w zakresie psychoterapii, resocjalizacji, filozofii oraz 11 monografii zbiorowych i autorskich.

 • dr Kazimiera Król: pracownik naukowo-dydaktyczny, docent w  Katedrze Pedagogiki i Pracy Socjalnej oraz Katedrze Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu , dr nauk ekonomicznych ( Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), specjalność polityka społeczna. Uczestniczka wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych oraz zagranicznych  staży dotyczących rozwoju społecznego i pracy socjalnej, między innymi w Belgii ,Holandii, Izraelu, Niemczech.  Członek wielu komisji i zespołów wdrażających do praktyki  projekty z zakresu problematyki ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz  przemocy w rodzinie.  Między innymi  współpracuje z  Radą Terenową do  Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy  Skazanym przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Od wielu lat zajmuje się kształceniem kadr do pracy socjalnej . Członek rady programowej  Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu. Autorka kilkudziesięciu  publikacji  naukowych  związanych z polityką społeczną i pracę socjalną. Inicjatorka kompleksowych  badań dotyczących żebractwa w Polsce. Autorka i realizatorka wielu projektów socjalnych dotyczących biedy i ubóstwa. Zainteresowania naukowe koncentrują się szczególnie na zagadnieniach : wykluczenia społecznego, ubóstwa, żebractwa, problematyki dzieci ulicy,  handlu ludźmi  oraz szeroko  rozumianej pracy socjalnej.

 • dr Marianna Styczyńska: pracownik naukowo-dydaktyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz Zakładu Kształcenia Pedagogicznego Nauczycieli Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Uniwersytet Warszawski). Uczestniczka wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych oraz organizatorka i współorganizatorka konferencji o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Członek Centrum Pracy Socjalnej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PWSZ w Koninie, prezes Stowarzyszenia Liderów Profilaktyki Gminy Warta, członek Komisji ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przy Urzędzie Gminy i Miasta Warta. Trener Międzynarodowego Programu Thomasa Gordona i Lindy Adams „Bycia skutecznym rodzicem”. Autorka wielu publikacji naukowych krajowych i zagranicznych. Zainteresowania naukowe koncentrują się na włączaniu mężczyzn do systemu opieki i wychowania dziecka jako kompensacji niedoborów opieki rodzinnej i projektowania optymalnego środowiska rozwojowego.

 • mgr Artur Cygan: pracownik dydaktyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie. Współpracuje ze stowarzyszeniem Gramy Dalej w Strzałkowie przygotowując i realizując projekty związane z przeciwdziałaniem marginalizacji środowisk wybranych grup społecznych (m.in. osób niepełnosprawnych, ubogich). Zainteresowania badawcze oscylują między pracą socjalną a pedagogiką specjalną, ze szczególnym uwzględnieniem jakości życia osób z niepełnosprawnością. Uczestnik wielu konferencji i seminariów naukowych tematycznie związanych z obszarem pomagania. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie organizowania przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (przewodniczył pracom gminnych i powiatowych komisji społecznych kreujących inicjatywy pozwalające wzmocnić oraz odzyskać przez osoby i rodziny, zdolność funkcjonowania w społeczeństwie - przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Strzałkowow latach 1998-2014, przewodniczący Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Słupeckiego w latach 2003-2007).

 • mgr Marcin Olejniczak: pracownik dydaktyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Z wykształcenia socjolog, kulturoznawca i pedagog, przez kilkanaście lat pracował jako nauczyciel w szkołach ponadgimnazjalnych. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych poświęconych głównie kwestiom relacji: edukacja-kultura-społeczeństwo; redaktor lub współredaktor kilku monografii naukowych; Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Aktualnie interesuję się kwestiami dotyczącymi miejsca i znaczenia mediów i nowych mediów w kulturze i współczesnym społeczeństwie (również w kontekście nowych form przemocy i praktyk wykluczania społecznego). Prowadził szkolenia i warsztaty z m.in. zakresu: komunikacji społecznej, kompetencji interpersonalnych, radzenia sobie ze stresem, autoewaluacji, zarządzania czasem. Świadczy indywidualne i grupowe usługi związane z doradztwem zawodowym, diagnozowaniem potrzeb szkoleniowych w organizacjach.
 
 • mgr Tomasz Naglewski – wykładowca Państwowej Wyzszej Szkoły Zawodowej w Koninie. Od 1998 roku kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku. Współpracuje ze Stowarzyszeniem "Tu i Teraz", prowadząc działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie. Współautor i realizator projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych, oraz projektów socjalnych służących rozwojowi kontaktów społecznych i rozbudowie sieci społecznej osób psychicznie chorych. Ukończył studia magisterskie w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor i współautor publikacji naukowych poświęconych problematyce psychiatrii środowiskowej i terapii społecznych osób chorych i zaburzonych psychicznie. Zainteresowania naukowe ukierunkowuje na problematykę sytuacji społecznej i środowiskowej osób chorych psychicznie, formy pracy terapeutycznej z chorymi, zagadnienia komunikacji interpersonalnej i superwizji. W Zakładzie Edukacji i Pomocy Społecznej PWSZ Konin pełni funkcję opiekuna studenckich praktyk zawodowych, realizując szeroko zakrojoną współpracę z regionalnymi instytucjami pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi.Regulamin

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki