WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Wtorek, 25 czerwca 2024

Oferta

Wsparcie dla ofiar i sprawców
 
Sekcja I: Pomoc dla ofiar przemocy i sprawców (spotkania dla ofiar i sprawców odbywają się oddzielnie i w innych terminach).
przemoc w rodzinie – ofiara, sprawca, prowadzący: prof. nadzw. dr hab. Jakub Bartoszewski (dyżur w każdy poniedziałek godz. 9:30-11:15, tel.: 728 439 212, ponidziałek, lub mail: jakub.bartoszewski@konin.edu.pl)
 
A. W sekcji I realizuje się programy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.
Podstawowym założeniem niniejszej sekcji jest przeświadczenie wynikające z doświadczeń prowadzących, iż osoby znajdując się w matni przemocy potrzebują wsparcia wielopłaszczyznowego w zakresie działań prawnych, psychologicznych oraz socjalnych.

Podstawowe cele:
  1. diagnoza opierająca się na standardach pracy socjalnej i psychologii,
  2. wspólne opracowanie planu pracy opierającego się na obiektywnych potrzebach klienta,
  3. budowanie odpowiednich zachowań służących przerwaniu przemocy,
  4. edukacja w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie.
Niniejsze cele realizowane są w trakcje sesji indywidualnych oraz grupowych

B. W sekcji I prowadzi się również programy korekcyjno-kompensacyjne dla sprawców przemocy.
W pracy ze sprawcami stosuje się autorską metodę potwierdzoną badaniami naukowymi zwaną „Dwunastoma krokami pracy ze sprawcą przemocy domowej”. Warunkiem udziału w programie jest poddanie się przez sprawcę solidniej diagnozie psychologiczno-psychiatrycznej. Dla sprawców przemocy sesje grupowe odbywają się raz w tygodniu 90 minut i są odpłatne (50 zł).
 
Sekcja II: Wsparcie prawne, poradnictwo instytucjonalno-socjalne prowadzi: dr Kazimiera Król

W sekcji II ofiary przemocy mogą uzyskać wsparcie prawne w postaci:
a. zapoznania się z przysługującymi prawami,
b. znalezienia właściwych rozwiązań prawnych,
c. pomoc w napisaniu odpowiedniego pisma do sądu, instytucji czy urzędu.
 
Sekcja III: pomoc rodzinie: dr Marianna Styczyńska, mgr Artur Cygan, mgr Marcin Olejniczak
 
W sekcji trzeciej osoby szukające wsparcia mogą uzyskać informacje oraz uczestniczyć w sesjach pomocowych w zakresie:
a. uzależnień od środków psychoaktywnych
b. uzależnień behawioralnych
c. mediacji w konfliktach rodzinnych i małżeńskich.
d. poradnictwa wychowawczego
 


Szkolenia, kursy, seminaria 
 
(w szkoleniach uwzględnia się metody, narzędzia i techniki psychoterapeutyczne)
Program szkolenia (239,62 Kb)
Karta zgłoszeniowa (186,90 Kb)


Platforma e-lerningowa oferta kursów: http://elearning.konin.edu.pl/moodle-cpsippwr/

tel. 63 249 71 60
e-mail: praca.socjalna@konin.edu.plKursy kwalifikacyjne
 
Kurs specjalizacyjny dla pracowników socjalnych I i II stopnia*
Studia podyplomowe: http://www.pwsz.konin.edu.pl/pl/1/397/studia-podyplomowe


*Kurs zostanie uruchomiany po pozytywnej decyzji Ministerstwa Rodziny i Pracy i Polityki Społecznej


OFERTA BADAŃOferta wykonania diagnozy problemów społecznych Gminy

I. Charakterystyka oferty.
Wszystkie działania związane z szeroko rozumianymi interwencjami socjalnymi na terenie gminy wymagają wykonania diagnozy problemów społecznych, która warunkuje skuteczność podejmowanych działań. Diagnoza taka pozwala na precyzyjne określenie istniejącego stanu rzeczy, wskazanie przyczyn problemów społecznych, określenie ich znaczenia dla funkcjonowania społeczności gminnej, stopnia zaawansowania negatywnych zjawisk społecznych, jak też perspektyw ich rozwoju i potencjalnych działań mających zapobiegać wzrostowi skali negatywnych zjawisk społecznych na terenie gminy. Należy zauważyć, że konieczność realizacji diagnozy problemów społecznych jest obowiązkiem ustawowym, wynikającym z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 poz.163), która zobowiązuje samorządy gmin i powiatów do opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych, których przygotowanie wymaga wykonania diagnozy problemów społecznych gminy. Niniejsza oferta obejmuje realizację badań, których celem jest:
1. Zidentyfikowanie problemów społecznych dla danego obszaru administracyjnego
2. Zdiagnozowanie przyczyn i zjawisk leżących u źródeł problemów społecznych gminy
3. Określenie skali zdiagnozowanych zjawisk i grup społecznych nimi dotkniętych
4. Zdefiniowanie zasobów posiadanych i wymaganych do skutecznego rozwiązywania zdiagnozowanych problemów społecznych
5. Wskazanie proponowanych przez politykę społeczną kierunków działań w odniesieniu do zdiagnozowanych problemów
II. Etapy procesu diagnozy problemów społecznych gminy realizowane w ramach oferty.

Etap 1 – planowanie badań Obejmuje określenie celów badania, zakres tematyczny diagnozy oraz formalno- prawne i techniczne uwarunkowania umożliwiające realizację badań diagnostycznych. W pierwszym etapie badań definiowany jest również sposób wykorzystania uzyskanych wyników badań i wniosków z nich płynących.

Etap 2- projektowanie badań diagnostycznych problemów społecznych gminy Etap ten obejmuje sformułowanie problemów badawczych, wybór adekwatnych do badanych zjawisk metod i technik badawczych, opracowanie terminarza badań, przygotowanie narzędzi badawczych oraz dobór próby.

Etap 3- realizacja badań diagnostycznych problemów społecznych gminy Etap ten obejmuje realizację badań diagnostycznych na całej grupie badawczej określonych w etapie 2 procesu diagnozy problemów społecznych gminy.

Etap 4- opracowanie i analiza zebranego materiału badawczego Na tym etapie następuje opracowanie i uporządkowanie wyników badań, ich analiza i sformułowanie wniosków.

Etap 5 – przygotowanie raportu z badań diagnostycznych problemów społecznych gminy Efektem finalnym procesu diagnozy problemów społecznych gminy jest sporządzenie raportu prezentującego wyniki badań, oraz wskazania i rekomendacje dla kierunków działań praktycznych, mających służyć ograniczaniu skali i rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych. Dane zawarte w raporcie mogą stanowić podstawę konstruowania i formułowania lokalnych programów i strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy.

III. Koszty realizacji diagnozy problemów społecznych gminy.
Ceny realizacji problemów społecznych gminy zgodnie z przedstawionym powyżej harmonogramem określa się w sposób następujący:
1. Dla gmin do 10 .000 mieszkańców – całkowity koszt realizacji diagnozy problemów społecznych gminy - 7.000 ,-
2. Dla gmin od 10.000 mieszkańców do 25.000 mieszkańców - całkowity koszt realizacji diagnozy problemów społecznych gminy - 8.000 ,-
3. Dla gmin od 25.000 mieszkańców do 50.000 mieszkańców - całkowity koszt realizacji diagnozy problemów społecznych gminy - 9.000 ,-
4. Dla gmin powyżej 50.000 mieszkańców - całkowity koszt realizacji diagnozy problemów społecznych gminy – 10.000 ,-

IV. Czas i termin realizacji diagnozy problemów społecznych gminy.
Zakłada się, że czas realizacji całego procesu diagnozy problemów społecznych gminy nie przekroczy terminu 2 miesięcy od momentu podjęcia umowy na realizację diagnozy pomiędzy Centrum Pracy Socjalnej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie i zainteresowaną Gminą.


Przygotował: Dyrektor Centrum Pracy Socjalnej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie- Tomasz Naglewski

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki