WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Piątek, 14 czerwca 2024

Potwierdzenie efektów uczenia się

Komisja Weryfikująca na podstawie wyników przeprowadzonej weryfikacji potwierdza, jakie efekty uczenia się wnioskodawcy odpowiadają efektom uczenia się zawartym w programie studiów i czy efekty te umożliwiają zaliczenie określonych zajęć wraz z przypisanymi do nich punktami ECTS.Uznanie efektów uczenia się dla danego modułu następuje wyłącznie w przypadku ich potwierdzenia w odniesieniu do wszystkich efektów uczenia się zdefiniowanych dla tego modułu.

Potwierdzenie efektów uczenia się, a tym samym zaliczenie modułu powinno nastąpić nie później niż do 31 lipca lub 15 września – w zależności od terminu rejestracji kandydata w systemie rekrutacyjnym i jest potwierdzane przypisaniem oceny do modułu, zgodnie ze skalą ocen określoną w Regulaminie studiów. Ocena ta jest podstawą wyliczenia średniej ocen ze studiów.
W terminie 7 dni od zakończenia weryfikacji efektów uczenia się, Komisja Weryfikująca podejmuje decyzję w sprawie potwierdzenia lub niepotwierdzenia efektów uczenia się dla danego modułu.

W uzasadnionych przypadkach Komisja Weryfikująca, na wniosek wnioskodawcy, może odraczać lub wyznaczać nowe terminy weryfikacji efektów uczenia się. Po zakończeniu procesu potwierdzenia efektów uczenia się, decyzja o potwierdzeniu lub niepotwierdzeniu efektów uczenia się zostaje przekazana do komórki zajmującej się rekrutacją na studia, a następnie wraz z pozostałymi dokumentami do komisji rekrutacyjnej powołanej na podstawie uchwały Senatu w sprawie warunków, terminu i trybu rekrutacji na studia, która kwalifikuje wnioskodawcę na program studiów na określonym poziomie i w określonej formie, z zastrzeżeniem § 4 ust. 7 uchwały.

Komisja rekrutacyjna sporządza zbiorcze i indywidualne sprawozdania z wyników postepowania rekrutacyjnego w trybie potwierdzenia efektów uczenia się, stanowiącego podstawę do podjęcia decyzji o przyjęciu na studia.

Zawiadamianie kandydata o przyjęciu na studia następuje w systemie elektronicznej rekrutacji albo poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Uczelni list alfabetycznych osób przyjętych na studia.

Komisja rekrutacyjna wydaje i doręcza decyzję administracyjną o nieprzyjęciu na określony kierunek (program), poziom i formę studiów. Komisja rekrutacyjna sporządza listę rankingową osób przyjętych na studia w procesie potwierdzenia efektów uczenia się, na podstawie wyników tego procesu.

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki