WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Wtorek, 25 czerwca 2024

Etapy rekrutacji_2019

REKRUTACJA KROK PO KROKU

 
I Rejestracja elektroniczna
Kandydaci rejestrują się drogą elektroniczną na stronie internetowej: www.pwsz.konin.edu.pl
Rekrutacja rozpoczyna się 24 czerwca 2019 r. i trwa do 16 września 2019 r.

 

II Postępowanie rekrutacyjne

 
Po wypełnieniu elektronicznego formularza (zadeklarowaniu kierunku/kierunków), zostanie wygenerowane podanie o przyjęcie na studia i druk opłaty rekrutacyjnej, które należy wydrukować. Po uiszczeniu opłaty należy dostarczyć do Centrum Spraw Studenckich i Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, ul. Przyjaźni 1, pokój nr 6, 62-510 Konin:

 1. wygenerowane z systemu i wydrukowane podanie o przyjęcie na wybrany kierunek - w przypadku kandydata na studia I lub II stopnia,
 2. potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej - w przypadku kandydata na studia I lub II stopnia,
 3. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy - studia I stopnia: bezpieczeństwo i systemy ochrony, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, kosmetologia, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne, studia II stopnia: zdrowie publiczne
 4. kopię świadectwa dojrzałości albo kopię świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, lub kopię odpisu świadectwa dojrzałości, kopie aneksów do świadectwa dojrzałości, a także oryginał dokumentu (wyłącznie do wglądu, w celu poświadczenia kopii przez uczelnię) – w przypadku kandydata na studia I,
 5. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – w przypadku kandydata na studia I lub II stopnia będącego osobą niepełnosprawną,
 6. dokument określony w § 5 ust. 1,w tym decyzję/zaświadczenie kuratora oświaty o uznaniu uzyskanego za granicąświadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie, lub uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz tłumaczenie świadectwa lub innego dokumentu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego (dotyczy absolwentów, którzy ukończyli szkołęśrednią za granicą) – w przypadku kandydata na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie,
 7. kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia albo jednolitych magisterskich oraz suplementu do dyplomu, a także oryginał dokumentu (wyłącznie do wglądu, w celu poświadczenia kopii przez uczelnię), albo zaświadczenie z uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego, gdy uczelnia nie wydała kandydatowi dyplomu ukończenia studiów – w przypadku kandydata na studia II stopnia,
 8. zaświadczenie ze szkoły z oczekiwanym wynikiem egzaminu maturalnego - w przypadku absolwentów szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych  (IB), którzy nie dysponują w momencie składania dokumentów świadectwem dojrzałości - w przypadku kandydata na studia I stopnia,
 9. oryginał zaświadczenia wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu przedmiotowego - w przypadku kandydata będącego laureatem lub finalistą olimpiad lub konkursów przedmiotowych, który ubiega się o przyjęcie na studia zgodnie ze szczegółowymi zasadami przyjmowania na studia w uczelni laureatów olimpiad stopnia centralnego - w przypadku kandydata na studia I stopnia,
 10. wystawiony przez uczelnię dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2 wraz ze wskazaniem uzyskanej przez kandydata oceny z lektoratu języka angielskiego lub języka niemieckiego na ostatnim semestrze realizacji danego języka – w przypadku kandydata na studia II stopnia na kierunek „języki obce w mediach i biznesie”nieposiadającego na dzień składania dokumentów suplementu do dyplomu ukończenia studiów bądź potwierdzanej w suplemencie do dyplomu znajomości języka angielskiego lub języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2,
 11. kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2 uzyskanego przez kandydata nie wcześniej niż w 2005 r. (nie dotyczy osób, które posiadają wystawiony przez uczelnię dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2), a także oryginał certyfikatu – wyłącznie do wglądu, w celu poświadczenia kopii przez uczelnię – w przypadku kandydata na studia II stopnia na kierunek „języki obce w mediach i biznesie,
 12. kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie co najmniej C1,a także oryginał certyfikatu (wyłącznie do wglądu, w celu poświadczenia kopii przez uczelnię) – w przypadku kandydata na studia II stopnia na kierunku filologia - nie dotyczy osób, które ukończyły studia na kierunku związanym z kształceniem w zakresie języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie C1,
 13. indeks lub wyciąg z indeksu potwierdzony przez uczelnię, jeżeli kandydatowi nie wydano suplementu do dyplomu – w przypadku kandydata na studia II stopnia.
 14. dokument określony w § 5 ust. 3,w tym zaświadczenie potwierdzające ukończenie za granicąstudiów wyższych na odpowiednim poziomie kształcenia oraz tłumaczenie dyplomu lub innego dokumentu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego (dotyczy absolwentów, którzy ukończyli szkołę wyższą za granicą) – w przypadku kandydata na studia II stopnia.

III Postępowanie kwalifikacyjne

Postępowanie obejmuje:

 1. weryfikację złożonych podań na podstawie wyników z matury (w przypadku kandydata na studia I stopnia),
 2. weryfikację złożonych podań na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów lub certyfikacie językowym (w przypadku  kandydata na studia II stopnia),
 3. wyniki z egzaminu wstępnego na kierunku filologia, języki obce w mediach i biznesie,
 4. umieszczenie kandydata na liście osób przyjętych, zamieszczonej na stronie internetowej www.pwsz.konin.edu.pl oraz na tablicach ogłoszeń w budynkach PWSZ w Koninie.

 

IV Wpis na listę studentów

 
Osoba przyjęta na studia stacjonarne/niestacjonarne zobowiązana jest niezwłocznie zgłosić się do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dostarczyć potwierdzenie uiszczenia opłaty za ELS - Elektroniczną Legitymację Studencką w wysokości 22 zł.
 

Dane do przelewu za ELS:

Wpłaty za ELS należy dokonać na konto PWSZ w Koninie:
SANTANDER BANK POLSKA S.A. 3 Oddział w Koninie
Nr rachunku: 22150014611214600147750000
(podając: nazwisko i imię, kierunek studiów, z dopiskiem "opłata za ELS").
Opłata za ELS - 22 zł.

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki