WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Piątek, 14 czerwca 2024

Zdrowie publiczne - studia drugiego stopnia

Specjalności:
 • socjoterapia
 • żywienie człowieka zdrowego i chorego
 • kosmetologia specjalistyczna
Celem studiów drugiego stopnia na kierunku „zdrowie publiczne” jest uzyskanie przez absolwenta wykształcenia i przygotowania zawodowego w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, a także w obszarze nauk społecznych. Umiejscowienie kierunku w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej oraz nauk społecznych, daje możliwość przygotowania przyszłych profesjonalnych specjalistów zdrowia publicznego, którzy dzięki posiadanej wiedzy, umiejętnościom i uzyskanym kompetencjom społecznym, będą zdolni do inicjowania, planowania i wdrażania skutecznych działań w różnych obszarach życia społecznego oraz na wszystkich szczeblach funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w celu poprawy stanu zdrowia populacji. Absolwent będzie posiadał przygotowanie umożliwiające realizację zadań z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia w instytucjach samorządowych, społecznych i prywatnych, funkcjonujących w obszarze szeroko rozumianej ochrony i promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności rozpoznawania środowiskowych, ekonomicznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia populacji.
 
Absolwent „zdrowia publicznego” zdobędzie wiadomości i umiejętności niezbędne do prowadzenia badań w obszarze identyfikowania oraz prognozowania zagrożeń i problemów zdrowotnych określonej zbiorowości. Ponadto uzyska wiedzę umożliwiającą mu rozpoznawanie wpływu procesów społecznych oraz demograficznych na zdrowie społeczeństwa, w tym poprzez prowadzenie badań i współdziałanie w zespołach badawczych, opracowywanie, organizowanie i dokonywanie skutecznej oceny i ewaluacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia dla różnych grup środowiskowych, centrach zdrowia i odnowy biologicznej. W wyniku procesu kształcenia zdobędzie wiedzę i umiejętności umożliwiające mu przygotowanie prognozy i szacowania potrzeb zdrowotnych i świadczeń medycznych. Pozna mechanizmy finansowania i alokacji środków finansowych dla systemu opieki zdrowotnej oparte na zasadach równego dostępu do świadczeń zdrowotnych, efektywności, solidarności i optymalnej jakości. Absolwent posiądzie interdyscyplinarną wiedzę oraz uzyska umiejętności praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności i kompetencji społecznych na dynamicznie rozwijają-cym się rynku usług medycznych i w jednostkach administracji ochrony zdrowia.
 
Absolwent kierunku „zdrowie publiczne” będzie posiadał znajomość języka obcego na poziomie B2+, w tym będzie potrafił posługiwać się specjalistycznym językiem obcym w zakresie pojęć właściwych dla problematyki zdrowia publicznego.
 
 
Możliwości zatrudnienia absolwenta kierunku „zdrowie publiczne”
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane podczas studiów określają możliwości zatrudnienia absolwenta zdrowia publicznego w wielu instytucjach i placówkach realizujących zadania publiczne, w szczególności w zakresie zdrowia publicznego i środowiskowego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Absolwent będzie przygotowany do pracy na różnych stanowiskach w instytucjach i jednostkach administracji rządowej wszystkich szczebli zajmujących się problematyką zdrowia, jednostkach nadzoru sanitarno-epidemiologicznego w działach: promocji zdrowia, higieny komunalnej, żywienia, epidemiologii. Zatrudnienie znajdzie również w jednostkach lecznictwa otwartego i zamkniętego, jednostki te mogą oferować różnorodne rodzaje i formy zatrudnienia np. na stanowisku zrządzającym poprzez promocję zdrowia. Może być także zatrudniony w urzędach wojewódzkich, urzędach miasta (gminy), centrach zdrowia publicznego. Absolwenci zdrowia publicznego mogą zostać zatrudnieni w firmach farmaceutycznych, działach promocji zdrowia, profilaktyki, na stanowiskach przedstawicieli medycznych. Absolwenci zdrowia publicznego mogą być również zatrudnieni w instytucjach opieki i pomocy społecznej: miejskich (gminnych) ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, w działach pomocy społecznej osobom starszym i niepełnosprawnym, w ośrodkach wsparcia rodziny, placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto mogą podjąć zatrudnienie w instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych oraz instytucjach badawczych zajmujących się problematyką zdrowia publicznego.
 
Socjoterapia. Specjalność „socjoterapia” może być szczególnie atrakcyjną ofertą dla osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej lub w obszarze nauk społecznych, w tym na takich, jak: „zdrowie publiczne”, „praca socjalna”, „pedagogika specjalna” czy „polityka społeczna”.
 
Absolwent specjalności „socjoterapia” uzyska – w oparciu o dobre przygotowanie teoretyczne i dostosowane do profilu kształcenia zajęcia praktyczne i studenckie praktyki zawodowe – pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie działalności socjoterapeutycznej i resocjalizacyjnej realizowanej przez nauczyciela – wychowawcę i opiekuna. Program specjalności zgodny jest z przepisami obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2013 r. poz. 1207) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2012 r. poz. 131). Po zakończeniu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (uwzględnionego w programie specjalności „socjoterapia”) absolwent:
 • posiądzie wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania –  uczenia się;
 • posiądzie wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu;
 • posiądzie umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów;
 • będzie wykazywał się umiejętnością uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów;
 • będzie umiejętnie komunikował się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces;
 • będzie charakteryzował się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności;
 • zostanie praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.
 
Absolwent specjalności „socjoterapia” będzie specjalistą w zakresie:
 • diagnozowania środowisk dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie oraz obszarów zagrożeń, ich przebiegu i form występowania oraz możliwości interwencji kryzysowych;
 • planowania tematyki zajęć terapeutycznych oraz stosowanych metod w zależności od wieku i preferencji uczestników dotyczących np. rodziny, przyjaźni, miłości, czasu wolnego, własnych aspiracji i potrzeb, ulubionych zabaw itp.;
 • udzielania pomocy i wsparcia dzieciom i młodzieży z trudnościami w nauce i w kontaktach z rówieśnikami, z zachowaniami agresywnymi i przestępczymi oraz zaburzeniami emocjonalnymi i uzależnieniami;
 • prowadzenia grupowych zajęć i warsztatów terapeutycznych w formie różnorodnych ćwiczeń, zabaw i gier, w trakcie których następuje wyładowanie frustracji, odreagowanie stresów i napięć;
 • stwarzania wychowankom sytuacji umożliwiających zmianę własnego wizerunku, zdobycie umiejętności w komunikowaniu się z innymi itp.;
 • stosowania różnych metod socjoterapii (praca w kole, burza mózgów, zajęcia plastyczne, psychodrama, pantomima, techniki kształtujące wyobraźnię itp.);
 • ewaluacji oddziaływań wychowawczych podejmowanych wobec grupy dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie;
 • podejmowania działań na rzecz rodzin dzieci niedostosowanych społecznie;
 • współpracy z rodzicami, opiekunami i wychowawcami uczestników zajęć socjoterapeutycznych, z lekarzami i psychologami, z ośrodkami pomocy społecznej oraz z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
 • doskonalenia umiejętności socjoterapeutycznych przez poznawanie: mechanizmów uzależnień, rozróżniania emocji od uczuć, metod łagodzenia konfliktów, sposobów wypełniania różnych ról społecznych, potrzeb młodzieży w procesie dojrzewania itp.;
 • dbałości o bezpieczeństwo psychofizyczne uczestników zajęć, zachowanie tajemnicy grupowej oraz zapewnienie regularności spotkań;
 • organizowania konferencji i sesji warsztatowy przygotowujących opiekunów, pedagogów i wychowawców do pracy z dziećmi i młodzieżą, która wymaga szczególnego wsparcia i opieki.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w charakterze organizatora, wychowawcy lub nauczyciela w:
 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
 • szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii;
 • zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • jednostkach administracji publicznej odpowiedzialnych za profilaktykę społeczną i przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 • organizacjach społecznych (NGO), w szczególności zajmujących się opieką i pomocą społeczną.
 
Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Specjalność „żywienie człowieka zdrowego i chorego” może być szczególnie atrakcyjną ofertą dla osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej (w tym na kierunku „dietetyka”) lub w obszarze nauk społecznych i w trakcie swej dotychczasowej edukacji uzyskały kwalifikacje w jednym spośród następujących zawodów: dietetyk [kod zawodu: 322001], technik żywienia i gospodarstwa domowego [kod zawodu: 322002], technik technologii żywności [kod zawodu: 314403], technik żywienia i usług gastronomicznych [kod zawodu: 343404].
 
Absolwent specjalności „żywienie człowieka zdrowego i chorego” uzyska – w oparciu o dobre przygotowanie teoretyczne i dostosowane do profilu kształcenia zajęcia praktyczne i studenckie praktyki zawodowe – pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie oceny żywności oraz żywienia człowieka.
 
Absolwent będzie specjalistą w zakresie:
 • opartego o podstawy naukowe planowania i wdrażania żywienia indywidualnego i zbiorowego dla zróżnicowanych pod względem wieku, zawodu oraz warunków życia grup ludności;
 • organizacji procesu produkcyjnego w zakładzie gastronomicznym;
 • prowadzenia racjonalnej gospodarki surowcami i przestrzegania zasad gospodarki odpadkami;
 • stosowania systemów i procedur zapewniających jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności;
 • opracowywania receptur na potrawy i napoje oraz przygotowywania menu i potraw wchodzących w skład poszczególnych systemów odżywiania;
 • rozpoznawania i zapobiegania stanom niedożywienia;
 • oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i zapotrzebowania na makro- i mikroskładniki odżywcze różnych grup osób;
 • planowania żywienia człowieka z wykorzystaniem naturalnych systemów odżywiania oraz produktów żywieniowych specjalnego przeznaczenia;
 • prowadzenia edukacji zdrowotnej w zakresie zasad prawidłowego żywienia (edukacja żywieniowa);
 • realizacji badań w dziedzinie żywienia człowieka;
 • prowadzenia badań i działań kontrolnych w zakresie higieny i jakości żywności, warunków jej przechowywania i produkcji potraw;
 • stosowania w praktyce zasad prawa żywnościowego;
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie gastronomii oraz promocji zasad zdrowego żywienia (odżywiania się).

Absolwent będzie przygotowany do pracy w:
 • gastronomii, zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego i otwartego;
 • publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia i pomocy (opieki) społecznej;
 • urzędach i instytucjach zajmujących się higieną, bezpieczeństwem i kontrolą jakości żywności, w tym w urzędach i organach wykonujących zadania w zakresie nadzoru sanitarno-epidemiologicznego;
 • instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu higieny żywności i żywienia człowieka;
 • w ramach własnej działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa żywieniowego i gastronomii.
 
Kosmetologia specjalistyczna. Specjalność „kosmetologia specjalistyczna” może być szczególnie atrakcyjną ofertą dla osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej (w tym na kierunku „kosmetologia”) i w trakcie swej dotychczasowej edukacji uzyskały kwalifikacje w jednym spośród następujących zawodów: 229903 kosmetolog oraz: 514202 kosmetyczka,  514203 manikirzystka, 514204 pedikirzystka,  514207 technik usług kosmetycznych, 514208 wizażystka / stylistka.

Specjalność daje możliwość poszerzenia wcześniejszych kwalifikacji o wiedzę i umiejętności z zakresu: kosmetologii leczniczej, chirurgii plastycznej i estetycznej, medycyny przeciwstarzeniowej, endokrynologii, biofarmacji, nowoczesnych technologii i aparatury kosmetologicznej, receptury preparatów kosmetycznych, toksykologii kosmetyków, projektowania zabiegów kosmetycznych, wellness i technik SPA, a także wykonywania makijażu permanentnego oraz sprawowania nadzoru sanitarno-epidemiologicznego.


Absolwent będzie specjalistą w zakresie:
 • planowania zabiegu kosmetycznego i stosowania kosmetyku zgodnie z samodzielnym rozpoznaniem,
 • wykonywania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających,
 • asystowania przy zabiegach leczniczych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • odczytania składu kosmetyku i ustalenia jego zastosowania,
 • ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem w ramach zabiegów zleconych oraz  pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo, a także z lekarzem medycyny estetycznej, jak również ze specjalistami z zakresu fizykoterapii i odnowy biologicznej,
 • samodzielnego zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego,
 • kierowania zespołami kosmetologów oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych,
 • oceny jakości surowców i preparatów kosmetycznych,
 • współdziałania w procesie rejestracji kosmetyków,
 • współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne (pielęgnacyjne i specjalistyczne).
 
Absolwent będzie przygotowany do pracy w:
 • salonach kosmetycznych i gabinetach kosmetologa;
 • ośrodkach odnowy biologicznej, Wellness & SPA;
 • poradniach kosmetologii leczniczej i medycyny estetycznej w charakterze asystenta;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją kosmetyków oraz materiałów i środków kosmetycznych i higieny;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją sprzętu oraz urządzeń do wyposażenia gabinetów kosmetologa;
 • ośrodkach badań aplikacyjnych produktów kosmetycznych;
 • w instytucjach i organizacjach zajmujących się promocją zdrowia i urody;
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się badaniami rynku produktów i usług kosmetycznych
 • w szkolnictwie zawodowym (jako nauczyciel zawodu, jeśli uzupełni wykształcenie o kwalifikacje pedagogiczne).

Czas trwania studiów: 2 lata

Program kształcenia dla kierunku "zdrowie publiczne" - cykl 2017-2019
Uchwała w sprawie programu kształcenia
Efekty kształcenia
Plan studiów


Program kształcenia dla kierunku "zdrowie publiczne" - cykl 2018-2020
Uchwała w sprawie programu kształcenia
Efekty kształcenia
Plan studiów

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki