WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Sobota, 22 czerwca 2024

Etyka wydawnicza

Etyka Wydawnicza
Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

 
Wydawnictwo podejmuje wszelkie starania w celu utrzymania najwyższych standardów etycznych obowiązujących w praktyce wydawniczej oraz wykorzystuje wszystkie możliwe środki mające na celu zapobieżenie nadużyciom i nierzetelności naukowej.
Przyjęta polityka wydawnicza obowiązuje redakcję, autorów, recenzentów i wydawców, przygotowane zostały zgodnie z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE) dostępne na stronie internetowej www.publicationethics.org
ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE AUTORÓW
 • Decyzja Rady Wydawniczej dotycząca przyjęcia lub odrzucenia proponowanej we wniosku publikacji zależy całkowicie od oceny wartości naukowej, oryginalności  publikacji. Monografie, podręczniki, skrypty oraz inne materiały naukowo-dydaktyczne są publikowane po wyrażeniu zgody przez autorów na przekazanie praw autorskich. Na autorach spoczywa obowiązek gwarantowania pełnej oryginalności prac przedłożonych do Wydawnictwa, które nie mogą stanowić plagiatu lub zawierać fałszywych danych. Ponadto, autorzy nie mogą składać do publikacji materiałów, które wcześniej zostały opublikowane.  Składane materiały nie mogą naruszać norm związanych z zasadami etyki naukowej.  
 • Przykłady nieuczciwości naukowej obejmują, choć nie są ograniczone do następujących zjawisk: ghostwriting (z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) oraz guest authorship (honorary authorship) gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie ma miejsca, a pomimo to jest on autorem/współautorem publikacji. Guest authorship jest poważnym naruszeniem standardów i norm integralności naukowej i akademickiej i godzi w rzetelność i niezależność naukową autora.
 • Jeżeli autor odkryje błędy lub niewłaściwe dane umieszczone w swoim rękopisie, jego obowiązkiem jest poinformowanie o tym fakcie Wydawnictwo, a następnie wycofanie lub poprawienie materiału. Wszyscy autorzy zobowiązani są do dostarczenia informacji
  o wycofaniu publikacji lub do wniesienia poprawek do zauważonych błędów.
 • Autorzy zachowują prawo prezentowania swoich materiałów publikowanych przez Wydawnictwo na konferencjach i zjazdach naukowych.
 • Autorzy zobowiązani są do ujawnienia wszelkich finansowych lub osobistych związków
  z osobami lub organizacjami, które w sposób niewłaściwy mogłyby wpłynąć na ich pracę. Wszelkie źródła finansowania lub udział instytucji naukowo-badawczych muszą zostać przez autorów wymienione.
 • Artykuły muszą zawierać odpowiednio sformułowane podziękowanie i potwierdzenie wkładu osób trzecich. Autorzy zobowiązani są do wymienienia wszelkich publikacji, osób lub ustaleń prawnych, które wpłynęły na charakter i wyniki ich prac.
ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE REDAKCJĘ
 • Rada Wydawnicza kwalifikuje przesłane materiały do publikacji i podejmuje ostateczną decyzję o wydruku po uzyskaniu pozytywnej recenzji.
 • Na decyzję Rady Wydawniczej o przyjęciu do druku lub odrzuceniu proponowanego materiału w żaden sposób nie może oddziaływać ewentualny konflikt interesów obu stron.
 • Wydawnictwo zobowiązana jest do przestrzegania procedur polityki Wydawnictwa
  w sprawach dotyczących praw autorskich i plagiatów.
 • Wydawnictwo zobowiązany jest do rozpatrzenia wszelkich nieetycznych działań wydawniczych, nawet jeżeli do ich ujawnienia dojdzie wiele lat od daty publikacji.
ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE RECENZENTÓW
 • Recenzenci nie powinni być zaangażowani w proces recenzyjny tekstów, co do których istnieje podejrzenie, że mogą wywołać konflikt interesów wynikający ze współpracy lub jakichkolwiek innych wzajemnych relacji z autorami.
 • Recenzent zobowiązany jest do zachowania obiektywności i powstrzymania się od osobistej krytyki. Recenzent zawsze powinien uzasadnić swoją ocenę przedstawiając własną argumentację.
 • W miarę możliwości, recenzenci powinni zidentyfikować fragmenty publikacji, które nie znalazły się w cytowaniach/przypisach autorskich, jak również poinformować o ewentualnych podobieństwach złożonej publikacji do innych wcześniej opublikowanych artykułów.
 • W przypadku materiałów, co do których podjęta zostanie decyzja o ich niepublikowaniu, nie mogą one być wykorzystane przez recenzentów do własnych celów bez uprzedniej zgody autora wyrażonej na piśmie.
ZASADY ETYKI (PROCES WYDAWNICZY)
 • Wydawca stale czuwa nad przestrzeganiem obowiązujących standardów wydawniczych i zasad etyki wydawniczej.
 • Wydawnictwo czuwa by rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpływały na ocenę materiałów złożonych do Wydawnictwa.
 • Wydawca decyduje, które teksty zostaną opublikowane. Przy przyjmowaniu tekstów do publikacji brane są pod uwagę opinie recenzentów dotyczące wartości naukowej pracy, oryginalności, przejrzystości wywodu.
 • Wydawca nie ujawnia osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji materiałów.
 • Wydawca ma prawo wycofać publikację po jej wydaniu, jeżeli:
  • istnieją dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań i/lub fałszowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy metodologiczne, błędy w obliczeniach);
  • praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki wydawniczej.
 • Aby zapewnić precyzyjne cytowania publikacji Wydawnictwo przyjęło politykę cytowalności w systemie APA.
 • Wszelkie naruszenie zasad rzetelności naukowej oraz zasad etyki obowiązującej w nauce oraz wszelkie przykłady takich praktyk będą ujawniane wraz z poinformowaniem o fakcie zaistnienia takiego przypadku odpowiednich instytucji lub organizacji (np. instytucji, które są pracodawcą autora, towarzystw naukowych, zrzeszeń, wydawców naukowych, itd.). Wydawnictwo zobowiązany jest do archiwizowania informacji o naruszeniu zasad rzetelności naukowej i łamaniu zasad etyki obowiązującej w nauce.

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki