WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Sobota, 22 czerwca 2024

ECTS

Europejski System Transferu Punktów Kredytowych

Europejski System Transferu Punktów Kredytowych (European Credit Transfer System), zwany w skrócie ECTS, został opracowany jako projekt pilotażowy
w ramach programu Erasmus w latach 1988-1989 i wprowadzony w celu udoskonalenia procedur i pełnego uznawania okresu studiów odbywanego za granicą w ramach wymiany studentów między uczelniami krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Zrzeszenia Wolnego Handlu (EFTA) i krajów z Unią stowarzyszonych.
W realizacji Procesu Bolońskiego system ECTS jest nie tylko systemem transferu, ale również podstawą budowania systemów akumulacji punktów w państwach
w tym procesie uczestniczących.
System ECTS powstał, aby wspomóc rozpoznawanie i uznanie osiągnięć studenta uzyskanych w uczelni zagranicznej, ale może on także ułatwić wymianę studentów
i zaliczenie okresu studiów zrealizowanego przez studenta w innej uczelni polskiej.
„Pełne uznanie studiów” oznacza, że okres studiów (w tym egzaminy i inne formy oceny) zrealizowany w innej krajowej lub zagranicznej uczelni partnerskiej zastępuje porównywalny okres kształcenia w uczelni macierzystej (w tym egzaminy i inne formy oceny), nawet jeśli treść uzgodnionego programu nauki w uczelni przyjmującej studenta różni się od programu w uczelni wysyłającej. Stosowanie ECTS opiera się na zaufaniu między współpracującymi ze sobą uczelniami. Warunkiem funkcjonowania ECTS w uczelni jest znajomość zasad oraz mechanizmów systemu przez pracowników i studentów.

Punkty ECTS

Punkty ECTS są wartościami liczbowymi (od 1 do 60), przyporządkowanymi poszczególnym przedmiotom, odpowiadającymi wkładowi pracy, którą winien wykonać student, aby uzyskać zaliczenia poszczególnych przedmiotów. Punkty odzwierciedlają „ilość pracy” koniecznej do zaliczenia pojedynczego przedmiotu
w stosunku do całkowitej „ilości pracy” wymaganej do zaliczenia pełnego semestru (roku) studiów na danym kierunku kształcenia. W punktacji uwzględnia się wszystkie formy zajęć: wykłady, ćwiczenia, seminaria, konsultacje, zajęcia laboratoryjne, egzaminy oraz inne formy oceny.
”Ilość pracy” wymaganej od studenta w całym roku akademickim odpowiada 60 punktom, na semestr przypada zazwyczaj 30 punktów. Uczestniczące w ECTS instytucje same wyznaczają wartości punktowe poszczególnym przedmiotom, odpowiadające wkładowi pracy studenta.
Praktyka zawodowa oraz przedmioty do wyboru są punktowane, jeśli stanowią integralną programu kształcenia na danym kierunku. Punkty ECTS są przyporządkowane przedmiotom i przyznawane studentom dopiero po ich zaliczeniu. Oznacza to, że punkty nie są przyznawane studentom za samo uczestniczenie w zajęciach. Student musi uzyskać zaliczenie przedmiotów zgodnie
z kryteriami oceny obowiązującymi w uczelni, która punkty przyznaje.
System punktów kredytowych nie eliminuje stopni, które są stosowane do oceny poziomu wiedzy studenta. Skala ocen ECTS ułatwia przekładanie ocen uzyskanych przez studenta
w jednej uczelni według jej skali ocen na skalę ocen innej uczelni. Nie zastępuje ona ocen przyznanych przez daną uczelnię według jej własnego systemu. Uczelnia sama decyduje o tym, jak stosować skalę ocen ECTS w odniesieniu do własnego systemu oceniania.
 
Dokumenty ECTS

Podstawy funkcjonowania systemu ECTS stanowią trzy dokumenty:
 • Katalog kursów/przedmiotów (Course Catalogue), który przedstawia ogólne informacje o uczelni przyjmującej i procedurach administracyjnych oraz szczegółowy opis oferowanych kierunków studiów i programów nauczania z podaną liczbą punktów ECTS dla każdego przedmiotu (cyklu zajęć). „Katalog kursów” jest przewodnikiem dla studentów oraz nauczycieli akademickich z uczelni partnerskich, pomocnym w wyborze odpowiedniego programu zajęć oraz zaplanowaniu studiów, a także dostarczającym informacji praktycznych.
 • Porozumienie o programach zajęć (Learning Agreement) to rodzaj kontraktu pomiędzy studentem, a współpracującymi uczelniami (wysyłającą i przyjmującą). Porozumienie to musi zostać podpisane przez wszystkie strony przed wyjazdem studenta do uczelni przyjmującej. Student zobowiązuje się w tym dokumencie do zrealizowania określonego programu zajęć wybranych z oferty uczelni przyjmującej. Zatwierdzając porozumienie uczelnia przyjmująca zobowiązuje się zapewnić studentowi udział w wymienionych tamże zajęciach, a uczelnia wysyłająca potwierdza wolę uznania zaliczonych przedmiotów według uzgodnionej punktacji
  i skali ocen ECTS (do tego dokumentu często trzeba załączyć „wykaz zaliczeń” opisujący dotychczasowy dorobek akademicki studenta w uczelni wysyłającej).
 • Wykaz zaliczeń (Transcript of Records), który opisuje osiągnięcia studenta
  w nauce przed i po okresie studiów w innej uczelni. W wykazie wymienione są wszystkie studiowane przedmioty (cykle zajęć), zaliczone przez studenta w uczelni przyjmującej, ilość zdobytych punktów oraz uzyskane oceny, przyznawane według skali danej uczelni i według skali ocen ECTS.
 
ECTS a wymiana studentów między uczelniami
 
Student zainteresowany zrealizowaniem okresu nauki w krajowej lub zagranicznej uczelni partnerskiej, po zapoznaniu się z „katalogiem kursów” tejże szkoły wyższej uzgadnia ze swoim koordynatorem (uczelniany/wydziałowy) program studiów
w uczelni przyjmującej. Po ustaleniu programu nauki wypełniony formularz zgłoszeniowy studenta (Student Application Form) wraz z „porozumieniem
o programie zajęć” i opisem dotychczasowych wyników kształcenia danej osoby przesyłany jest do uczelni przyjmującej.
„Porozumienie o programie zajęć” jest dokumentem, na podstawie którego student kontynuuje naukę w krajowej lub zagranicznej uczelni partnerskiej. Dokument ten powinien określać termin pobytu (okres wymiany może wynosić od trzech miesięcy do jednego roku) oraz listę przedmiotów realizowanych w tym czasie przez studenta. „Porozumienie o programie zajęć” podpisują student oraz uczelnia wysyłająca i przyjmująca. Kopię podpisanej umowy otrzymuje każda ze stron,
tj. uczelnia macierzysta, uczelnia przyjmująca oraz student. Jeśli po przyjeździe do uczelni przyjmującej student musi zmodyfikować uzgodniony wcześniej program nauki, np. ze względu na nakładanie się godzin różnych zajęć w planie,
w odpowiedniej części formularza „porozumienia” dokonywana jest zmiana treści nauczania, ale tylko i wyłącznie za zgodą wszystkich zainteresowanych stron. Zmiana ta musi być potwierdzone podpisem studenta oraz koordynatorów obydwu uczelni.
Student nie otrzymuje punktów ECTS za samo uczestniczenie w zajęciach - musi on uzyskać zaliczenie zgodnie z kryteriami oceny studenta obowiązującymi w uczelni przyjmującej. Transfer punktów ECTS odbywa się na podstawie „wykazu zaliczeń”, który student otrzymuje od uczelni goszczącej i przedkłada w uczelni macierzystej. W dokumencie tym odnotowuje się wszystkie zaliczone przez studenta przedmioty
z podaniem uzyskanej liczby punktów kredytowych oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą ocen stosowaną w danej uczelni, a także w skali ocen ECTS. Podpisaną kopię „wykazu zaliczeń” powinny otrzymać wszystkie strony, tj. uczelnia wysyłająca, uczelnia przyjmująca oraz student. Uczelnia macierzysta powinna
w pełni uznać przedmioty i uzyskane za nie oceny oraz wpisać je do dokumentacji toku kształcenia (indeks/karta zaliczeń) studenta.
Student kontynuuje naukę w kolejnym roku akademickim bez konieczności powtarzania semestru (roku) bądź przedmiotów, w których nie uczestniczył będąc w uczelni partnerskiej.
W wyjątkowych sytuacjach może się zdarzyć, że egzaminy (przedmioty) z uczelni przyjmującej nie mogą zastąpić egzaminów (przedmiotów) z uczelni macierzystej. W takich wypadkach uczelnia macierzysta musi zobowiązać się, że przedmiot
z uczelni przyjmującej będzie uwzględniony w maksymalnym zakresie, np. poprzez częściowe zwolnienie z egzaminu w uczelni macierzystej.
 
ECTS w PWSZ w Koninie
 
PWSZ w Koninie ma Uczelnianego oraz Wydziałowych Koordynatorów ECTS.
 
Do zadań koordynatora uczelnianego należy:
 • promowanie systemu i stworzenie podstaw do właściwej jego realizacji,
 • udzielanie studentom informacji o systemie oraz o uczelniach partnerskich i ich programach,
 • kontakty z instytucjami partnerskimi,
 • kierowanie przygotowywaniem i przekazywaniem „katalogu kursów” uczelni.
   
Obowiązki koordynatora wydziałowego obejmują:
 • pomoc studentom w wyborze przedmiotów realizowanych w uczelni przyjmującej,
 • zatwierdzanie programu studiów przed wyjazdem studentów,
 • uznanie wyników studiów zrealizowanych w uczelni partnerskiej,
 • pomoc studentom przyjeżdżającym z krajowych i zagranicznych uczelni partnerskich,
 • rozpowszechnianie informacji o systemie ECTS wśród pracowników wydziału/instytutu.
   
Koordynator wydziałowy pełni także funkcję „osoby kontaktowej" dla studentów i nauczycieli akademickich.


W PWSZ w Koninie stosowane są następujące zasady transferu ocen:

 Ocena ECTS  
Stopień w PWSZ w Koninie
 
A bardzo dobry 5.0
B dobry plus 4.5
C dobry 4.0
D dostateczny plus 3.5
E dostateczny 3.0
F niedostateczny 2.0

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki