WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Wtorek, 25 czerwca 2024

Katalog książek


  2019

 
Robert Cieślak, Robert Rogaczewski,
Czynniki determinujące efektywność przedsiębiorstw produkcyjnych.
 

ISBN: 978-83-65038-34-0
Format: B5
Liczba stron: 133
Rok wydania: 2019

Cena: 24,32 zł

Monografia jest kompendium wiedzy dotyczącej produkcji
i logistyki, planowania organizacyjnego, metod projektowania procesów technologicznych oraz organizacji systemów produkcyjnych. W rozdziale pierwszym przedstawiono istotę przedsiębiorstwa produkcyjnego. W drugim systemy produkcyjne
i ich organizację. W trzecim omówiono procesy technologiczne
i stawiane im wymagania. Rozdział czwarty skupia się na kwestiach wyposażenia technicznego przedsiębiorstw produkcyjnych oraz zarządzania w nich jakością. Szczególną rolę poświęcono normalizacji i ważniejszym aspektom zarządzania jakością, w tym kompleksowemu zarządzaniu jakością (TQM).
W rozdziale piątym wskazano nowoczesne kierunki rozwoju produkcji i logistyki. Zwrócono uwagę na nowoczesny trend rozwoju produkcji (Industry 4.0), w tym zagadnień logistycznych. Rozważania te uzupełniono analizą procesu produkcyjnego jako elementu umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa. 


Annäherungen 4: SPRACHWISSENSCHAFT – LITERATURWISSENSCHAFT, red. A. Stolarczyk-Gembiak, M. Woźnicka, D. Dolatowsi

ISBN: 978-83-65038-33-3
Format: B5
Liczba stron: 107
Rok wydania: 2019
Cena: 20,60 zł.


 
Czwarty tom serii Zbliżenia jest niemieckojęzyczną odpowiedzią na zorganizowane w 2017 roku przez Wydział Filologiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie konferencje międzynarodowe. Monografia stanowi forum dyskusyjne oraz jest platformą prezentacji projektów naukowych, metod pracy
i wyników badań w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa germańskiego. Zaprezentowana tematyka poszczególnych rozdziałów monografii pokazuje możliwość przenikania się szerokiego spektrum perspektyw badawczych i specjalizacji. Ujęcie rozdziałów w poszczególnych częściach tomu jest w kilku przypadkach konwencją, wynika z umowy, co potwierdza prawdziwość tezy o przenikaniu się i wzajemnym uzupełnianiu nauk, przede wszystkim humanistycznych.

 
Annäherungen 4: Sprachwissenschaft – Literaturwissenschaft
Der vierte Band der Annäherungen-Reihe ist die deutschsprachige Antwort auf die im Jahre 2017 von der Philologischen Fakultät der Staatlichen Fachhochschule in Konin veranstalteten, internationalen Konferenzen und gilt als Diskussions- und Präsentationsforum für qualifizierende Forschungsprojekte, Arbeitsmethoden und/oder Untersuchungsergebnisse zu wissenschaftlichen Einzelfragen im Bereich der germanistischen Literatur- und Sprachwissenschaft. Die
präsentierte Thematik zeigt, dass sich das breite Spektrum der Forschungsperspektiven und -richtungen durchdringen kann. Die Platzierung der einzelnen Beiträge in entsprechenden Teilen der Monografie ist in einigen Fällen rein konventionell, was die These von dem wechselseitigen Durchdringen und der gegenseitigen Ergänzung in den einzelnen Wissenschaften, insbesondere Humanwissenschaften bestätigt.

 

 
  2018

 Współczesne wyzwania inżyniera w aspekcie
10-lecia kierunku mechanika i budowa maszyn PWSZ w Koninie

red. Edward Pająk,
Robert Roszak,
Robert Cieślak

ISBN: 978-83-65038-36-4
Format: B5
Liczba stron: 81
Rok wydania: 2018

Cena: 8,19 z
ł


Monografia zawiera sześć opracowań. Ich autorzy poruszyli dość zróżnicowaną tematykę. Zainteresowani znajdą w publikacji m.in. rozważania dotyczące wykorzystania koncepcji model based enterprise i model based definition w obiegu dokumentacji technicznej w przedsiębiorstwie, czy wykorzystania współczesnych narzędzi symulacji w analizie numerycznej siłowni wiatrowej, a także komputerowo wspomaganej inżynierii
w zagadnieniach medycznych.
 
Wybrane problemy współczesnego społeczeństwa i gospodarki. Bezpieczeństwo – Edukacja – Ekonomia
red. Karina Zawieja-Żurowska, Anna Waligórska-Kotfas


ISBN: 978-83-65038-31-9
Format: B5
Liczba stron: 303
Rok wydania: 2018

Cena: 48,64 z
ł


Monografia porusza zagadnienia odnoszące się do współczesnych realiów społeczno-ekonomicznych, służy dyskursowi między takimi dyscyplinami bezpieczeństwo, ekonomia, w tym ekonomia społeczna, nauki o zarządzaniu, logistyka, prawo, socjologia, psychologia, pedagogika i praca socjalna. Ta wieloaspektowość stała się przesłanką do podzielenia monografii na części. Pierwsza to spojrzenie na problemy współczesności z punktu widzenia bezpieczeństwa w kontekście podmiotowym, przedmiotowym oraz historycznym. Druga część odnosi się do wybranych problemów współczesnej edukacji. Ostatnią poświęcono współczesnym dylematom w ujęciu ekonomicznym i gospodarczym.

 
Rocznik Koniński t.20
Piotr Rybczyński (red.)

ISSN: 0137-5237
Format: B5
Liczba stron:  204
Rok wydania: 2018
 
Cena: 77,94 zł

W 20. tomie Rocznika Konińskiego Maciej Grzeszczak pisze o ludności i gospodarce Kleczewa w XIX w., Janusz Gulczyński o działalności Żydowskiej Biblioteki i Czytelni w Koninie, a Wojciech Jaworski o legalnych organizacjach społecznych w powiecie konińskim działających od 1873 roku do wybuchu I wojny światowej. Zbigniew Górski opracował Inwentarz Starostwa Konińskiego z roku 1790. Postać płk. Witolda Sztarka przybliżył Piotr Rybczyński. Do czasów współczesnych odnoszą się dwa opracowania: Artura Zimnego, który zanalizował absorbcję funduszy unijnych w Koninie i powiecie konińskim w latach 2007-2013, i Józefa Szpikowskiego o wpływie uwarunkowań fizyczno-geograficznych i presji antropogenicznej na stan hydrologiczny zlewni Wiercicy.
 

 
Jakub Bartoszewski
Psychoterapia możliwości
Teoria i praktyka


ISBN: 978-83-65038-30-2
Format: B5
Liczba stron: 181
Rok wydania: 2018

Cena: 20,79 zł

Monografia przedstawia założenia modelu psychoterapeutycznego, nazwanego przez jego autora psychoterapią możliwości (PM), wyrosłego z filozofii możliwości Nicoli Abbagnano. Wg autora
PM skupia się na okolicznościach, w jakich wystąpiły określone (neurotyczne) zachowania pacjenta i wskazuje ich przyczyny
oraz skutki. Pracę terapeutyczną opiera na schemacie, który wyjaśnia, w jaki sposób powstaje w nas określona forma widzenia siebie, innych i świata, jak powstaje skrypt (ukryty mechanizm psychologiczny, zakorzeniony deficyt), który powoduje,
że wydarzenia z codziennego życia są odczytywane przez ich pryzmat. W procesie „uzdrawiania” wykorzystuje m.in. potrójny ruch transcendencji, na którym buduje się spójność na płaszczyźnie psychiczno-emocjonalno-cielesnej pacjenta,
i dialog majeutyczny. W książce znajdują się przykłady powstawania skryptów i ich następstwa, przykłady pracy
z pacjentem, przebieg kolejnych sesji. W aneksie natomiast zamieszczono krótkie ABC psychoterapii możliwości, które zawiera podstawy tego modelu terapii psychologicznej.

 
 


 
Aktywność fizyczna a zdrowie
Teoria i aplikacje

red. J. Kwieciński, M. Tomczak


ISBN: 978-83-65038-24-1
Format: B5
Liczba stron: 405
Rok wydania: 2017

Cena: 54,24 zł

 
Ta wieloautorska monografia proponuje interdyscyplinarne spojrzenie na problemy kultury fizycznej i zdrowia. Zawiera refleksje nad procesem i efektami pracy nauczycieli, trenerów, fizjoterapeutów oraz dietetyków. Ich rozważania dotyczą m.in. aspektów z zakresu nauk medycznych, teorii sportu, psychologii, historii kultury fizycznej.
 
_________________ ____________________________________________________________

Horyzonty zaufania.
Konteksty edukacyjne i kulturowe,
 
Jakub Bartoszewski, Marcin Olejniczak (red.)
 
ISBN: 978-83-65038-28-9
Format: B5
Liczba stron: 141
Rok wydania: 2018

Cena: 28,50 zł

Publikacja zawiera dywagacje nt. wybranych aktualnych i wielowymiarowych kontekstów zaufania w dwóch przenikających się perspektywach – edukacyjnej i kulturowej. W tomie znajdują się artykuły, które zawierają analizy fenomenu zaufania w różnych ujęciach: pedagogicznym, socjologicznym, psychologicznym, filozoficznym i kulturoznawczym. Główne problemy, z jakimi aktualnie się borykamy, dotyczą bowiem, według autorów, nieufności i braku zaufania. Autorzy starają się więc odpowiedzieć, skąd  wzięły się obecna erozja zaufania i zanik wiarygodności.

 
__________________ _________________________________________________________
  2017
__________________ _________________________________________________________

Problemy przeobrażeń współczesnego społeczeństwa i gospodarki ‒ perspektywy rozwoju i ograniczenia. Ujęcie interdyscyplinarne
Karina Zawieja-Żurowska, Anna Waligórska-Kotfas (red.)

ISBN 978-83-65038-27-2
Format: B5
Liczba stron: 224, [1]
Rok wydania: 2017

Cena: 35,50 zł

Monografia naukowa. Stanowi próbę zainicjowania dyskusji na temat dylematów rozwojowych w kontekście realiów społeczno-ekonomicznych współczesności w ujęciu międzynarodowym i międzykulturowym. Dotyczy wyzwań polityki społecznej, edukacji i logistyki, punktu widzenia społeczności lokalnej; dylematom rozwojowym z perspektywy funkcjonowania instytucji i organizacji życia społeczno-gospodarczego, m.in. kwestii zarządzania relacjami, problemom negocjacji i mediacji oraz tym, które koncentrują się wokół praktycznej implementacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Podjęto też dyskusję nad możliwościami i ograniczeniami związanymi z wprowadzaniem na rynek innowacji marketingowych i produktowych.
 
_________________ ______________________________________________________

Kompetencje współczesnego tłumacza (2016–2017)
Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (red.)

ISBN 978-83-65038-29-6
Format: B5
Liczba stron: 222
Rok wydania: 2017

Cena: 56,81 zł
 
Publikacja zawiera 13 artykułów tematycznie eksplorujących tematykę przekładoznawczą, których autorami są wybitni badacze teorii i praktyki przekładu, tłumacze, jak również reprezentanci firm biznesowych rekrutujący na stanowiska pracy absolwentów filologii o specjalizacji translatorskiej. Rozdziały poruszają zagadnienia dotyczące translatoryki wobec komunikacji w świecie cyfrowym, szczególnych kompetencji, które charakteryzują tłumaczy literatury, prezentują debaty odnoszące się do kompetencji tłumaczy tekstów specjalistycznych (prawniczych, biznesowych), i oczywiście warsztatu pracy współczesnego tłumacza, dziś nieodłącznie związanego z rozwojem internetu i nowych technologii oraz z koniecznością dostosowania się do wymagań nowego rynku translatorskiego.
 
----------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sposoby słuchania
Marcin Olejniczak, Tomasz Misiak (red.)

ISBN 978-83-65038-25-8
Format: B5
Liczba stron: 119
Rok wydania: 2017

Cena:
24,40 zł
 
Jakie elementy determinują odpowiednie sposoby słuchania w określonych sytuacjach? Czy da się je wyodrębnić z całościowego systemu percepcyjnego? Słuchając, nie tylko słyszymy. Słuchanie jest zawsze częścią wielozmysłowego procesu, którego składniki wzajemnie się aktywizują. A zatem jak to, co oraz w jaki sposób oglądamy, dotykamy, wąchamy, czujemy itp. wpływa na to, jak słuchamy? Co dzieje się z nami, gdy słuchamy? Jakie perspektywy zmiany, jakie doświadczenia wiążą się z określonymi sposobami słuchania? Na jakich poziomach słuchanie staje się twórczością? Jak słuchaliśmy kiedyś, a jak słuchać będziemy w przyszłości? Autorzy niniejszej monografii starają się na pytania w jakimś stopniu odpowiedzieć. Jako generalny cel postawili sobie wyznaczenie i opis wielu różnych sposobów słuchania charakterystycznych dla współczesnych przeobrażeń.
                                                                                                                                                                                         
Dylematy i perspektywy rozwoju finansów i rachunkowości
Piotr Szczypa, Artur Zimny (red.)


ISBN 978-83-65038-19-7
Format: B5
Liczba stron: 
205, [1]
Rok wydania: 2017

Cena: 31,42 zł


Publikacja stanowi głos w dyskusji nad problemami i kierunkami zmian współczesnych finansów i rachunkowości. W pierwszych sześciu rozdziałach autorzy odnieśli się do istotnych zagadnień o charakterze dysfunkcyjnym, jak i stanowiących swoiste wyzwanie dla finansów: gospodarstw domowych, gospodarstw rolnych, rynku kapitałowego, przedsiębiorstw, uczelni zawodowych, powiatu. Część druga zawiera zagadnienia dotyczące dylematów i perspektyw rozwoju rachunkowości. Szczególną uwagę skupiono na ewolucyjnym charakterze rachunkowości, etycznym wymiarze świadczenia usług rachunkowych, strukturze informacyjnej czasoprzestrzeni rachunkowej ze wskazaniem na możliwość ewidencjonowania zdarzeń przyszłych, uwarunkowaniach psychologicznych i etycznych pracy współczesnego księgowego, zmianach w ustawie o rachunkowości do organizacji pozarządowych, polityce rachunkowości Lasów Państwowych, wycenie drzew w systemie rachunkowości uczelni zawodowej, rozwiązaniach rachunkowości zarządczej w polskich bankach spółdzielczych, możliwości rozliczania kosztów przy zastosowaniu cen wewnętrznych, przewidywanych zmianach w zakresie cen transferowych, zniekształcaniu elementów sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa.


Strona tytułowa  i spis treści 

Wstęp
 
                                                                                                                                                                                          
Współczesne wyzwania i  dylematy w  pracy  socjalnej
Jakub Bartoszewski, Kazimiera Król (red.)


ISBN 978-83-65038-21-0
Format: B5
Liczba stron: 202

Rok wydania: 2017

Cena:
45,71 zł

Publikacja zawiera 17 artykułów poświęconych różnym kontekstom pracy socjalnej o charakterze teoretycznym, badawczym, a także praktycznym. Z założeniu ma pogłębić i rozszerzyć wiedzę na temat nowych i ważnych wyzwań we współczesnej pracy socjalnej. Autorzy prezentują bardzo zróżnicowane i nowatorskie podejście do metod i technik pracy socjalnej, przywołują również przykłady dobrych praktyk. Opracowanie ze względu na swoje walory poznawcze może służyć studentom i wykładowcom takich kierunków studiów, jak: praca socjalna, pedagogika społeczna, polityka społeczna oraz praktykom pracy socjalnej, którzy pracy zawodowej zmierzają się z wieloma nowymi wyzwaniami. Redaktorzy książki oraz jej współautorzy wyrażają nadzieję, że ze względu na zakres poruszanej problematyki książka zainteresuje szerokie grono odbiorców, a opisane w niej kwestie będą inspiracją do interesującej refleksji naukowej i do innowacyjnych rozwiązań w praktyce pracy socjalnej.

Strona tytułowa  i spis treści 

Wstęp
 
                                                                                                                                                                                          
Annäherungen 2 Sprachwissenschaft - Literaturwissenschaft
   Anna Stolarczyk-Gembiak, Marta Woźnicka (red.)

ISBN 978-83-65038-23-4
Format: B5
Liczba stron: 90
Rok wydania: 2017

Cena:18,82 zł

 
Monografia wieloautorska z dziedziny nauk humanistycznych w obszarze językoznawstwa i literaturoznawstwa, prezentująca wybrane nurty w interdyscyplinarnych badaniach współczesnych polskich i niemieckich humanistów. W części językoznawczej reprezentowane są trzy dyscypliny językoznawcze – 1. leksykologia (z etymologią) w rozdziałach traktujących o toponimach z perspektywy kontaktów językowych na pograniczu polsko-niemieckim i kryteriach wyboru „Słowa roku” w Niemczech, 2. fonetyka w ujęciu dydaktycznym oraz 3. morfologia w ujęciu diachronicznym. Wspólnym mianownikiem artykułów literaturoznawczych jest natomiast ważki współcześnie motyw (e)migracji, obecny zarówno w życiu i twórczości Klausa Manna, jak również – jeszcze wyraźniej – w życiu i twórczości Navida Kermaniego.
 
Monographie von mehreren Verfassern im Bereich Humanwissenschaften (Sprach- und Literaturwissenschaft), die repräsentative Forschungsrichtungen mit interdisziplinärem Charakter der gegenwärtigen polnischen und deutschen Humanwissenschaftler präsentiert. Im linguistischen Teil werden drei sprachwissenschaftliche Disziplinen repräsentiert: 1. Lexikologie (samt Etymologie) in zwei ersten Texten, die von Toponymen aus der Perspektive der deutsch-polnischen Sprachkontakte und von Auswahlkriterien beim Wort des Jahres handeln, 2. Phonetik im didaktischen Prozess und 3. historische Morphologie. Den gemeinsamen Nenner der literaturwissenschaftlichen Beiträge bildet dagegen das gegenwärtig relevante Migrationsmotiv, das sowohl im Leben wie in Werken von Klaus Mann, als auch, und zwar viel deutlicher, in der Tätigkeit von Navid Kermani präsent ist.
 
                                                                                                                                                                                          
Krzysztof Borowski
 
Metody i narzędzia modelowania nadwodnych przestrzeni publicznych na przykładzie Bulwarów Nadwarciańskich w Koninie

ISBN 978-83-65038-18-0
Format: 210-270 mm
Liczba stron: 283, [3]
Rok wydania: 2017

Cena: 57,14 zł


– W dobie współczesnych procesów rozwojowych ponownie zwraca się uwagę na konieczność ciągłego poszukiwania efektywnych sposobów urządzania miasta w harmonii ze środowiskiem naturalnym, w zgodzie z rzeką, z uwzględnieniem wszelkich jej walorów ekologicznych, estetycznych i użytkowych. Dobrym przykładem włączenia doliny rzecznej w strukturę przestrzenno-użytkową miasta jest zagospodarowanie terenów nadrzecznych w Koninie. Proces przygotowania inwestycji i realizacji Bulwarów Nadwarciańskich trwał osiem lat (2003-2010) – czytamy we Wprowadzeniu. Autor wzbogacił opis projektu i procedury jego przeprowadzenia o rozważania teoretyczne z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego, a proces umiejscowił na tle historycznym, społecznym i ekonomicznym, rozwinął również wątki hydrologiczne oraz ochrony środowiska. Dużo uwagi poświęcił sprawom technicznym o żmudnej pracy administracyjnej.


Strona tytułowa  i spis treści 

Wstęp
 
                                                                                                                                                                                          
Kazimiera Król
 Żebractwo we współczesnej Polsce jako kwestia społeczna
Wyd. czwarte uzupełnione

ISBN 978-83-
65038-20-3
Format: B5
Liczba stron: 235, [1]
Rok wydania: 2017

Cena: 9,14 zł


To czwarte już wydanie tej książki, zaktualizowane o najnowsze (obowiązujące) rozwiązania prawne, i najlepsza pozycja na rynku wydawniczym o tej tematyce. Jej problematyka poznawcza zawiera się w następujących zagadnieniach:
– Jak kształtuje się zjawisko żebractwa we współczesnej Polsce?
– Jakie są jego rozmiary i w jakich formach występuje?
– Jaka jest społeczna i demograficzna struktura żebractwa?
– Jakie są uwarunkowania społeczno-ekonomiczne żebractwa?
– Jakie są i na czym polegają socjotechniki żebracze?
‒ Jakie narzędzia formalno-prawne ma państwo i samorządy, by radzić sobie z tym problemem?
Kim są ci ludzie, co skłoniło ich do takiego stylu życia, czy jest to sposób na przetrwanie, jaka jest skala tego zjawiska w Polsce, czy żebractwo to wybór, czy konieczność? Autorka stara się udzielić odpowiedzi na te pytania na podstawie wieloletnich badań oraz doświadczeń, m.in. wzięła udział w eksperymencie ulicznym i wcieliła się w rolę żebraczki.

Strona tytułowa  i spis treści

Wstęp
                                                                                                                                                                                          
  2016
                                                                                                                                                                                          
Edward Pająk
Obróbka ubytkowa.
Technologia obróbki wiórowej, ściernej
i erozyjnej oraz systemów mikroelektromechanicznych

  
ISBN 978-83-65038-17-3
Format: B5
Liczba stron: 345, [1]
Rok wydania: 2016

Cena: 35,00zł


Przedmiotowa publikacja jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym prawdziwie inżynierskim podejściem do zagadnień związanych z obróbką ubytkową. 
W przeciwieństwie do niniejszej pozycji, dostępna literatura nie koncentruje się bowiem na wyzwaniach technicznych towarzyszących ogólnie pojętym procesom obróbki ubytkowej. Recenzowana książka w sposób twórczy i komunikatywny łączy w sobie teorię z zakresu technologii, technik wytwarzania oraz sterowania numerycznego obrabiarek, przedstawiając konkretną i usystematyzowaną wiedzę stanowiącą zarazem instrumentarium współczesnego inżyniera, jak i technologa związanego 
z przemysłem maszynowym. (fragment recenzji)

Strona tytułowa i spis treści 
 
                                                                                                                                                                                          
Wielowymiarowe aspekty rozwoju gospodarczego. Finanse – Logistyka – Zarządzanie
   Artur Zimny (red.)

ISBN 978-83-65038-11-1
Format: B5
Liczba stron: 174
Rok wydania: 2016

Cena: 26,19 zł


Monografia wieloautorska, która koncentruje się na różnorodnych aspektach rozwoju gospodarczego, rozpatrywanych z perspektywy finansów, logistyki i zarządzania. Rozdziały w części pierwszej oscylują wokół kwestii finansowych, takich jak zjawiska dysfunkcyjne w rachunkowości, wymagania wobec pośredników i doradców kredytowych oraz dotacje rozwojowe. Druga część dotyczy następujących aspektów logistyki: rozwój europejskich centrów logistycznych, uwarunkowania lokalizacyjne logistyki w sferze publicznej oraz znaczenie logistyki w integracji i internacjonalizacji gospodarki światowej. Część trzecia poświęcona jest zarządzaniu wiedzą, zarządzaniu przez wartości, wspieraniu sektora B+R oraz miejscu handlu w myśli ekonomicznej. Zaprezentowane uogólnienia teoretyczne i doświadczenia
praktyczne, które mogą być z powodzeniem wykorzystane w praktyce gospodarczej, spełnią oczekiwania najbardziej wymagających czytelników-badaczy, jak i studentów kierunków ekonomicznych.
 
Strona tytułowa i spis treści 

Wstęp 
                                                                                                                                                                                                  
  2015
                                                                                                                                                                                                  
Współczesne trendy w edukacji dziecka
   Marianna Styczyńska, Marcin Olejniczak (red.)

ISBN 978-83-65038-15-9
Format: B5
Liczba stron: 253, [1]
Rok wydania: 2015

Cena: 34,76 zł

 
Artykuły w tym zbiorze zawierają rozważania na temat wybranych obszarów edukacji dziecka, ustalenia teoretyczne oraz praktyczne propozycje rozwiązań związanych z pracą z dzieckiem – ujmowane w perspektywie wspomnianych powyżej edukacyjnych drogowskazów. Pierwszą z kategorii osiowych rozważań stanowi sukces dziecka. Drugi obszar refleksji związany jest z aktualnymi trendami w metodyce i pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Trzeci dotyczy szeroko rozumianej twórczości dziecka, różnych kontekstów wyzwalania dziecięcych potencjałów, w myśl szczytnego celu edukacji, jakim jest umożliwienie uczniom zrozumienia świata wokół nich, naturalnych talentów tkwiących w ich wnętrzu, aby mogli stać się spełnionymi jednostkami i aktywnymi, wrażliwymi obywatelami. Natomiast czwarty blok problemowy wiąże się z terapią dziecka oraz z zagadnieniami dotyczącymi rozwiązań mających na celu tworzenie przestrzeni edukacyjnej sprzyjającej pracy z dzieckiem wymagającym.
                                                                                                                                                                                                  
Krzysztof Borowski
 Podstawy rysunku odręcznego
z elementami geometrii wykreślnej

 
ISBN 978-83-65038-10-4
Format: 210x270
Liczba stron: 159, [1]
Rok wydania: 2015

Cena: 30,47 zł


Autorskie omówienie warsztatu pracy rysownika przydatne dla adeptów kierunków techniczno-budowlanych zainteresowanych rysunkiem architektoniczno-budowlanym, zwłaszcza dla studentów architektury i urbanistyki. Doskonałe uzupełnienie podstawowych podręczników obejmujące metodykę uprawiania rysunku odręcznego oraz zasady i konstrukcje geometryczne w przystępnym ujęciu matematycznym. Specyfikę rysunku przedstawiono poprzez teorię spostrzegania, kompozycji, konstrukcji, głębi przestrzennej i tonacji oraz kanony pięknej proporcji. Omówione zagadnienia zilustrowano licznymi przykładami autorskich rysunków związanych z praktyką projektowania przestrzeni.

Strona tytułowa  i spis treści

Wstęp

 
                                                                                                                                                                                                
Rocznik Koniński t.19
Piotr Rybczyński (red.)

ISSN: 0137-5237
Format: 176x250
Liczba stron:  252
Rok wydania: 2015
 
Cena katalogowa: 23,33 zł
 
Strona tytułowa  i spis treści 
 
 
                                                                                                                                                                                                  
  

Autonomia w nauce języka obcego – techniki, strategie, narzędzia
Mirosław Pawlak (red.)
 
ISBN: 978-83-65038-16-6
Format: 155x233 mm
Liczba stron: 149, [1]
Rok wydania: 2015
 
Cena: 14,28 zł

 
Praca zbiorowa, której autorzy skupiają się na m.in. realizacji założeń podejścia autonomicznego w nauce języka obcego na polskim gruncie edukacyjnym, analizie zmieniających się standardów kształcenia nauczycieli pod kątem umiejętności samooceny, wspieraniu uczniów szczególnie uzdolnionych językowo oraz wyzwaniach dla nauczycieli w klasach integracyjnych. Nie zabrakło również relacji z badań dotyczących zastosowania nowych mediów w nauce języków obcych.
                                                                                                                                                                                                    


 
Robert Cieślak
Projektowanie procesów montażu
 
ISBN: 978-83-65038-13-5
Format: B5
Liczba stron: 103,[5]
Rok wydania: 2015

Cena: 17,14 zł

 
Książka jest pomocą dydaktyczną dla studentów kierunku mechanika i budowa maszyn. Może również służyć do realizacji prac projektowych oraz dyplomowych z tego zakresu. Zawiera podstawowe wiadomości dotyczące projektowania procesów technologicznych montażu.
                                                                                                                                                                                                     


 
Wybrane problemy i wyzwania społeczne. Filozofia – Psychologia – Socjologia – Demografia – Ekonomia społeczna
Jakub Bartoszewski (red.)
 
ISBN: 978-83-65038-06-7
Format: B5
Liczba stron: 273
Rok wydania: 2015

Cena: 34,28 zł
 

Monografia wieloautorska, w której autorzy w pierwszej części piszą m.in. o znaczeniu podmiotów ekonomii społecznej, psychoterapii możliwości, a także internecie jako narzędziu przemocy i współczesnych organizacjach wobec szoku kulturowego. W części drugiej podejmują temat seniorów w przestrzeni społeczno-kulturowej, odnoszą się do wyzwań, szans i zagrożeń związanych z migracją w Polsce i migracją międzynarodową, a także działań chrześcijan na rzecz sprawiedliwej gospodarki.


Strona tytułowa i spis treści  

Wstęp  

                                                                                                                                                                                                      


 

Współczesne trendy w metodyce
wychowania fizycznego – teoria i praktyka

Janusz Kwieciński, Maciej Tomczak (red.)
 
ISBN: 978-83-65038-12-8
Format: B5
Liczba stron: 110
Rok wydania: 2015

Cena katalogowa: 9,58 zł
nakład wyczerpany

 

Praca przeznaczona zarówno dla teoretyków, jak i praktyków nauczania wychowania fizycznego. Badacze, a zwłaszcza nauczyciele, którzy chcą rozwijać swoje przygotowanie merytoryczne i warsztat metodyczny, znajdą w książce opracowania dotyczące wykorzystania najnowszych trendów (np. neurodydaktyka, motywacja do podejmowania aktywności fizycznej, piłki „eduball”). Książka zawiera też liczne propozycje konspektów lekcji wraz z zestawami ćwiczeń, które można wykorzystać we własnej pracy zawodowej. Ćwiczenia pływaków na lądzie, nauczanie aerobiku z wykorzystaniem elementów koszykówki czy kształtowanie koordynacji ruchowej ćwiczeniami techniki piłki nożnej to tylko niektóre przykłady aktywności, które urozmaicą lekcje wychowania fizycznego lub treningi.


Strona tytułowa i spis treści  

Wstęp  

                                                      
                                                                                                                                                


 

Wybrane problemy i wyzwania bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jednostkowe – Bezpieczeństwo zbiorowe. Ujęcie interdyscyplinarne
Karina Zawieja-Żurowska (red.)
 
ISBN: 978-83-65038-04-3
Format: B5
Liczba stron: 326
Rok wydania: 2015

Cena katalogowa: 35,23 zł

Monografia wieloautorska z zyskującej szybko na popularności dziedziny nauk o bezpieczeństwie i obronności. Poszczególne rozdziały dotyczą całego spektrum zagadnień związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, których przykładami są polski system obronny, edukacja dla bezpieczeństwa, terroryzm, cyberbullying, bezpieczeństwo motoryzacyjne, agencje ochrony mienia i osób lub przemoc domowa. Książka adresowana jest do specjalistów, studentów kierunków związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym i narodowym, a także do wszystkich tych, dla których istotna jest refleksja nad bezpieczeństwem osobistym i zbiorowym, podlegającym na początku XXI wieku licznym zagrożeniom związanym z dynamicznym rozwojem cywilizacyjnym i zmieniającą się sytuacją geopolityczną.


Strona tytułowa i spis treści  

Wstęp  

                                                                                                                                                                                                      
 

Ewaluacja w innowacji. Jakość innowacji w edukacji
Jan Grzesiak (red.)
 
ISBN: 978-83-65038-08-1
Format: B5
Liczba stron:474
             Rok wydania: 2015
 
Cena katalogowa: 24,40 zł
nakład wyczerpany

Strona tytułowa  i spis treści  
 
Wstęp  

                                                                                                                                                                                                   

Wybrane problemy i wyzwania gospodarcze. Ujęcie interdyscyplinarne
Artur Zimny (red.)
 
ISBN: 978-83-65038-05-0
Format: B5
Liczba stron: 376
               Rok wydania: 2015
 
Cena katalogowa: 42,86 zł
 
Strona tytułowa  i spis treści  
 
Wstęp  

                                                                                                                                                                                                     
  Profesjonalne praktyki – profesjonalni nauczyciele.
Jakość innowacji i ewaluacji w toku praktyki pedagogicznej studentów
Jan Grzesiak (red.)
 
ISBN 978-83-65038-03-6
Format: B5
Liczba stron: 196
Rok wydania: 2015
 
Cena katalogowa:
nakład wyczerpany

Strona tytułowa  i spis treści 

 
Wstęp 
                                                                                                                                                                                                      
  2014
                                                      
                                                                                                                                                

 

Aktualne problemy budownictwa. Architektura,projektowanie,technologia
Robert Ast (red.)
 
ISBN: 978-83-65038-14-2
Format: B5
Liczba stron: 125
Rok wydania: 2014

Cena katalogowa: 20,00 zł

Strona tytułowa i spis treści  

                                                                                                                                                                                                       
Zbliżenia. Językoznawstwo, literaturoznawstwo, translatologia
Anna Stolarczyk-Gembiak,  Marta Woźnicka (red.)
 
ISBN: 978-83-65038-07-4
Format: B5
Liczba stron:354
                           Rok wydania: 2014
 
Cena katalogowa: 32,38 zł
 
Strona tytułowa  i spis treści  
 
Wstęp  
                                                                                                                                                                                                   
Współczesne wyzwania rozwoju przedsiębiorstw i regionów
Artur Zimny (red.)

ISBN 978-83-88335-99-0
Format: B5
Liczba stron: 222
               Rok wydania: 2014
 
Cena katalogowa: 16.81 zł


Monografia zawiera opracowania dotyczące wyzwań rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz regionów, przed jakimi stoją w obecnych realiach gospodarczych, a także wskazania obszarów wiedzy, które można i należy wykorzystać w celu budowania przewagi konkurencyjnej. Autorzy tych opracowań reprezentują różne dyscypliny naukowe mieszczące się w dziedzinie nauk ekonomicznych; przedstawiają także spostrzeżenia i wnioski związane z praktyką gospodarczą. Tematyka pierwszej części książki oscyluje wokół fundamentalnej roli innowacji w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów. Druga dotyczy znaczenia finansowych aspektów rozwoju podmiotów gospodarujących. Część trzecią poświęcono logistyce.
 
Strona tytułowa i spis treści 

Wstęp 
                                                                                                                                                                                                     
Własność i jej przekształcenie
Andrzej Suwalski

ISBN 978-83-88335-98-3
Format: B5
Liczba stron: 176
               Rok wydania: 2014
 
Cena katalogowa: 21.10 zł


Książka stanowi dogłębną analizę własności – jednego z podstawowych elementów rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Omówione są tak podstawowe dla własności kwestie, jak przedmiot i podmiot własności, jej rodzaje i charakterystyczne dla nich relacje, oraz podstawowe uprawnienia własnościowe: posiadanie, korzystanie i przekazanie. Wychodząc z założenia, że własność nie jest neutralna ideologicznie, autor odnosi się do dylematów i sporów światopoglądowych dotyczących rozumienia własności, które jest jedną z podstawowych kontrowersji w myśli ekonomicznej, społecznej i prawnej.

Strona tytułowa i spis treści 

Wstęp 
 
                                                                                                                                                                                                      
Ku dobrej starości. Senior jako wyzwanie dla pracy socjalnej
Jolanta Twardowska-Rajewska
Dorota Kaźmierczak (red.)

ISBN 978-83-88335-89-1
Format: B5
Liczba stron: 63, [1]
               Rok wydania: 2014
 
Cena katalogowa: 14.29 zł


Publikacja dotycząca szeroko rozumianego obszaru gerontologii, która ma przede wszystkim charakter naukowy, ale jednocześnie prezentuje praktyczny aspekt aktywizacji seniora poprzez całożyciowe uczenie się i uczestnictwo w kulturze. Przedstawione tu nowoczesne podejście do okresu starości człowieka ma na celu wykreowanie nowego wizerunku osoby starszej – twórczej, zmotywowanej do codziennej aktywności – co jest warunkiem współpracy międzygeneracyjnej. Nowy „portret” seniora zaprzecza stygmatyzującemu stereotypowi starości, która to „nie udała się Panu Bogu” – niesprawnej, smutnej, biernej, roszczeniowej. Całożyciowe uprawianie ars senescendi – sztuki starzenia, prowadzi do wypracowania wizerunku seniora jako mistrza – autorytetu – pięknego umysłu – pięknego człowieka, który wzrasta wewnętrznie do ostatniego oddechu.
 
Strona tytułowa i spis treści 

Wstęp 

 
                                                                                                                                                                                                      

Współczesne problemy zarządzania – dylematy i propozycje rozwiązań
Roma Fimińska-Banaszyk (red.)

 ISBN: 978-83-88335-96-9

Format: B5
Liczba stron: 195
Rok wydania: 2014

Cena katalogowa: 31,65 zł

Strona tytułowa i spis treści  

Wstęp  

                                                                                                                                                                                                       

Sport i wychowanie fizyczne w badaniach naukowych. Teoria – praktyce
Janusz Kwieciński, Maciej Tomczak,
Maciej Łuczak (red.)
 
 

ISBN: 978-83-88335-97-6
Format: B5
Liczba stron: 313,[1]
Rok wydania: 2014

Cena katalogowa: 26,00 zł

 

Specyfika wychowania fizycznego jest jedną z istotnych determinant trudności, których mogą 
doświadczać nauczyciele w procesie wychowania i kształcenia. Rzeczywista realizacja celów wychowawczych i dydaktycznych w warunkach zajęć nacechowanych dużą dynamiką w interakcji, niekiedy z trudniejszymi warunkami bazowymi, stanowi swoiste wyzwanie. Stąd istotnym czynnikiem wspomagającym jakość pracy jest przygotowanie merytoryczne nauczyciela, zarówno od strony teoretycznej 
jak i praktycznej, w połączeniu z nieustającym w tym zakresie doskonaleniem. 
Monografia wychodzi naprzeciw potrzebom rozwijania własnego warsztatu pracy w zawodzie nauczyciela.

Strona tytułowa i spis treści  

Wstęp  

                                                                                                                                                                                                          

Ewaluacja i innowacje w edukacji. Ewaluacja poprawy jakości kształcenia
Jan Grzesiak (red.)


ISBN: 978-83-88335-95-2

Format: B5
Liczba stron: 622
Rok wydania: 2014

Cena katalogowa: 25,05 zł

Strona tytułowa  i spis treści 

 
Wstęp 

                                                                                                                                                                                                         
  Jan Grzesiak
Profesjonalne praktyki – profesjonalni nauczyciele.
Lekcje i diagnostyka psychopedagogiczna w edukacji dziecka
 
ISBN 978-83-65038-09-8
Format: B5
Liczba stron: 258
Rok wydania: 2014
 
Cena katalogowa:
 nakład wyczerpany

Strona tytułowa  i spis treści 

 
Wstęp 
                                                                                                                                                                                                           
  2013
                                                                                                                                                                                                             
  Profesjonalne praktyki – profesjonalni nauczyciele.
Poradnik dla nauczycieli – mentorów praktyki pedagogicznej
Marek Derenowski, Jan Grzesiak (red.)
 
ISBN 978-83-65038-02-9
Format: B5
Liczba stron: 151
Rok wydania: 2013
 
Cena katalogowa:
 nakład wyczerpany

Strona tytułowa  i spis treści 

 
                                                                                                                                                                                                           
  Profesjonalne praktyki – profesjonalni nauczyciele.
Efektywność i efekty praktyki pedagogicznej
Jan Grzesiak (red.)
 
ISBN 978-83-65038-01-2
Format: B5
Liczba stron: 168
Rok wydania: 2013
 
Cena katalogowa:
 nakład wyczerpany

Strona tytułowa  i spis treści 

 
Wstęp 
                                                                                                                                                                                                         
  Ewaluacja i innowacje w edukacji.
Projektowanie poprawy jakości kształcenia

Jan Grzesiak (red.)
 
ISBN: 978-83-88335-86-0
Format: B5
Liczba stron: 467
Rok wydania: 2013
 
Cena katalogowa:
nakład wyczerpany

Strona tytułowa  i spis treści 

 
Wstęp 
                                                                                                                                                                                                            


 
Rocznik Koniński t. 18

ISSN: 0137-5237
Format: B5
Liczba stron: 250
Rok wydania: 2013

Cena katalogowa: 28,64 zł
nakład wyczerpany

Strona tytułowa i spis treści 


Wstęp 

                                                                                                                                                                                                          
Doskonalenie zarządzania w samorządach lokalnych
Roma Fimińska-Banaszyk, Artur Zimny (red.)
 
 ISBN: 978-83-88335-84-6
Format: B5
Liczba stron: 169
Rok wydania: 2013

Cena katalogowa: 18,14 zł

Strona tytułowa i spis treści 


Wstęp 
                                                                                                                                                                                                           

 
Zacieranie granic. Szkice o kulturze, edukacji i sztuce
Marcin Olejniczak (red.)

 

ISBN: 978-83-88335-94-5
Format: B5
Liczba stron: 152
Rok wydania: 2013


Cena katalogowa: 21,00 zł

Strona tytułowa i spis treści 


Wstęp 

                                                                                                                                                                                                              
Edward Pająk
Zasady i metody oszczędnego wytwarzania

ISBN: 978-83-88335-92-1
Format: B5
Liczba stron: 277, [1]
Rok wydania: 2013

Cena katalogowa: 18,00 zł
nakład wyczerpany

 

Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków technicznych oraz inżynierów różnych specjalności, chociaż przykłady zawarte w pracy dotyczą głównie działania inżynierów mechaników. Podzielona została na trzy podstawowe części. W pierwszej przedstawiono wybrane wiadomości dotyczące procesów produkcyjnych, a więc tych, których efektem jest wykonanie produktu, oraz zarządzania produkcją. Druga część dotyczy szerokiego, ale i niezmiernie istotnego  problemu, z którym „walczy” każda firma, niezależnie od jej wielkości i miejsca na świecie: jak identyfikować i likwidować marnotrawstwo, czyli jak zmniejszyć koszty działania przedsiębiorstwa. Obniżenie tych kosztów stwarza podstawę do obniżenia ceny produktu, a co za tym idzie – uzyskania przewagi nad konkurencją. Część tę zatytułowano „produkcja oszczędna”, a przedstawione metody zaadaptowane zostały z doświadczeń firm japońskich (głównie Toyoty) i znane są pod nazwą lean manufacturing. Trzecia część dotyczy głównie problemów wdrożenia koncepcji oszczędnego wytwarzania. Nie wystarczy bowiem tylko znać i rozumieć idee oszczędnego wytwarzania, konieczne jest wdrożenie ich w przedsiębiorstwie. A to nie zawsze jest sprawą lekką, łatwą i przyjemną. Opracowana została w taki sposób, aby każdy czytelnik osiągnął zakładane efekty kształcenia w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 
 
Studiując poszczególne rozdziały książki, czytelnik powinien zrozumieć, w jaki sposób jego działania inżynierskie wiążą się z pozatechnicznymi (głównie ekonomicznymi) rezultatami pracy. Powinien również poznać zasady i mechanizmy uruchamiające indywidualną przedsiębiorczość pracownika. W kategoriach umiejętności powinien potrafić dostrzegać i identyfikować problemy występujące w każdym przedsiębiorstwie oraz umieć je rozwiązywać, biorąc pod uwagę efekty ekonomiczne działań inżynierskich. 
 
Przykłady zawarte w książce pochodzą w znacznej części z praktycznych do-świadczeń autora. Przez długi czas łączyłem pracę naukową na uczelni technicznej z praktyką produkcyjną, byłem bowiem przez wiele lat prezesem zarządu przedsiębiorstwa produkcyjnego, działającego do dziś w branży elektromaszynowej. 
 
Pracę adresuję do wszystkich, którzy zdają sobie sprawę z zasadności stwierdzenia: „Nie będzie postępu, jeśli cały czas będziesz robił wszystko tak samo”.
 
 
 
fragm. Wstępu


Strona tyułowa i spis treści  

Wstęp  

                                                                                                                                                                                                        
Kazimiera Król
Żebractwo we współczesnej Polsce jako kwestia społeczna
Wyd. trzecie uzupełnione

ISBN: 978-83-88335-90-7
Format: B5
Liczba stron: 220
Rok wydania: 2013

nakład wyczerpany

Strona tytułowa i spis treści  

Wstęp  

                                                                                                                                                                                                        
 

Wychowanie fizyczne – metodyka nauczania i aplikacje. Jak pisać programy autorskie z wychowania fizycznego
Janusz Kwieciński, Maciej Tomczak (red.)
 

ISBN: 978-83-88335-93-8
Format: B5
Liczba stron: 136
Rok wydania: 2013

Cena katalogowa: 12,67 zł

Strona tytułowa i spis treści 


Wstęp 

                                                                                                                                                                                                      
Artur Zimny
Rachunkowość w jednostkach samorządu terytorialnego.Plany kont, ewidencja, sprawozdawczość
Wyd. drugie

ISBN 978-83-88335-91-4
Format: B5
Liczba stron: 162
Rok wydania: 2013

Cena katalogowa: 7,14 zł
nakład wyczerpany

Strona tytułowa i spis treści 


Wstęp 
 
                                                                                                                                                                                                   
Mówienie w języku obcym - skuteczne uczenie się, nauczanie i ocenianie
Mirosław Pawlak (red.)


ISBN: 978-83-62135-20-2
Format: B5
Liczba stron: 326
Rok wydania: 2013

Cena katalogowa: 24,46 zł

Strona tytułowa i spis treści 


Wstęp 
                                                                                                                                                                                                        
 

Robert Cieślak, Edward Pająk
Projektowanie procesów konwencjonalnych
 

ISBN: 978-83-88335-85-3
Format: B5
Liczba stron: 106, [6]
Rok wydania: 2013

Cena katalogowa: 20,67 zł

Strona tytułowa i spis treści 


Wstęp 

                                                                                                                                                                                                       
  2012
                                                                                                                                                                                                        
Marek Derenowski
Reflective teachers in the modern educational context

ISBN: 978-83-88335-75-4
Format: B5
Liczba stron: 198
Rok wydania: 2012

Cena katalogowa: 16,00 zł


Strona tytułowa i spis treści

Wstęp
 
                                                                                                                                                                                                        
  Ewaluacja i innowacje w edukacji.
Ewaluacja poprawy jakości kształcenia i jej uwarunkowania
Jan Grzesiak (red.)
 
ISBN: 978-83-62135-76-9
Format: B5
Liczba stron: 355
Rok wydania: 2012
 
Cena katalogowa:
nakład wyczerpany

Strona tytułowa  i spis treści 

 
Wstęp 
                                                                                                                                                                                                    
  Profesjonalne praktyki – profesjonalni nauczyciele.
Poprawa jakości praktyki pedagogicznej
Jan Grzesiak (red.)
 
ISBN 978-83-65038-00-5
Format: B5
Liczba stron: 154
Rok wydania: 2012
 
Cena katalogowa:
nakład wyczerpany

Strona tytułowa  i spis treści 

 
Wstęp 
                                                                                                                                                                                                    

 

Rocznik Koniński t. 17
Samanta Kowalska, Ewelina Poniedziałek (red.)

 
ISSN: 0137-5237
Format: B5
Liczba stron: 178
Rok wydania: 2012

Cena katalogowa: 13,50 zł

Strona tytułowa i spis treści 


Wstęp 

                                                                                                                                                                                                  

Wybrane zagadnienia kultury fizycznej – aktualny stan badań
Janusz Kwieciński, Maciej Tomczak (red.)

 

ISBN: 978-83-88335-82-2
Format: B5
Liczba stron: 269
Rok wydania: 2012

Cena katalogowa: 20,05 zł

Strona tytułowa i spis treści 


Wstęp 

                                                                                                                                                                                                    

Mirosław Pawlak
Error correction in the foreign language classroom. Reconsidering the issues

ISBN: 978-83-62135-73-8
Format:155x233 mm
Liczba stron: 369
Rok wydania: 2012

Cena katalogowa: 40,00 zł

Strona tytułowa i spis treści 


Wstęp 

                                                                                                                                                                                                    

Julian Jaroszewski
Kultura fizyczna na Ziemi Kaliskiej w latach 1945-1998ISBN: 978-83-88335-80-8
Format: B5
Liczba stron: 274
Rok wydania: 2012

Cena katalogowa: 32,00 zł

Strona tytułowa i spis treści  

Wstęp  

                                                                                                                                                                                                      
  2011
                                                                                                                                                                                                   

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w dydaktyce języków obcych
Mirosław Pawlak, Bartosz Wolski (red.)

 

ISBN: 978-83-88335-68-6
Format: B5
Liczba stron: 172
Rok wydania: 2011

Cena katalogowa: 22,50 zł

Strona tytułowa i spis treści  

Wstęp  

                                                                                                                                                                                                 
Autonomia w nauce języka obcego - uczeń a nauczyciel
Mirosław Pawlak (red.)

ISBN: 978-83-62135-99-8
Format: 155x233 mm
Liczba stron: 496
Rok wydania: 2011

Cena katalogowa: 19,15 zł
nakład wyczerpany

Strona tytułowa i spis treści 


Wstęp 
                                                                                                                                                                                                

Humanistyczne i społeczne aspekty kultury fizycznej w badaniach naukowych
Janusz Kwieciński, Maciej Tomczak (red.)
 

„W niniejszym opracowaniu zaprezentowano bogaty zestaw prac reprezentujących wyniki badań naukowych nad humanistycznymi i społecznymi aspektami kultury fizycznej, tymi aspektami, które coraz częściej są przedmiotem badań w Polsce i na świecie. Mamy nadzieję, że prezentowane w niniejszym opracowaniu rozważania będą istotnym zaczynem do dalszych, pogłębionych refleksji nad stanem i przyszłością badań nad kulturą fizyczną” - fragm. wstępu

 
ISBN: 978-83-88335-73-0
Format: B5
Liczba stron: 236
Rok wydania: 2011

Cena katalogowa: 20,96 zł
nakład wyczerpany

 

                                                                                                                                                                                              

Janusz Kwieciński
Uwarunkowania rozwoju motorycznego dzieci wiejskich w świetle wybranych czynników środowiskowych
 

 
ISBN: 978-83-88335-74-7
Format: B5
Liczba stron: 194
Rok wydania: 2011

Cena katalogowa: 18,10 zł

Strona tytułowa i spis treści  

Wstęp  

                                                                                                                                                                                                  

Artur Zimny
Rachunkowość w jednostkach samorządu terytorialnego. Plany kont, ewidencja, sprawozdawczość
 

Literatura dotycząca rachunkowości sektora finansów publicznych jest bardzo skromna. W skali całego kraju tylko nieliczni autorzy podejmują tę tematykę. Brak aktualnej literatury potęguje fakt, że w 2010 r. regulacje prawne w odniesieniu do rachunkowości prowadzonej przez jednostki sektora finansów publicznych uległy zasadniczym zmianom. Od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje bowiem nowa ustawa o finansach publicznych, a w ciągu roku wchodziły w życie kolejne akty wykonawcze do niej. Tym samym od 1 stycznia 2011 r. rachunkowość prowadzona przez JSFP w pełni opiera się na nowych rozwiązaniach, w wielu przypadkach znacznie różniących się od poprzednich rozwiązań wynikających z poprzedniej ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych do niej. Niniejsza książka jest zatem próbą wypełnienia tej luki, szczególnie w zakresie rachunkowości prowadzonej przez jednostki sektora samorządowego - fragm. Wstępu.


ISBN: 978-83-88335-69-7
Format: B5
Liczba stron: 152
Rok wydania: 2011

Cena katalogowa: 12,00 zł

                                                                                                                                                                                                    
Wychowanie fizyczne, sport, zdrowie - problemy badawcze, weryfikacje empiryczne
Maciej Tomczak, Janusz Kwieciński (red.)

ISBN: 978-83-88335-72-3
Format: B5
Liczba stron: 300
Rok wydania: 2011

Cena katalogowa: 24,70 zł

Strona tytułowa i spis treści 


Wstęp 

 
                                                                                                                                                                                                       
  2010
                                                                                                                                                                                                    
  Konferencja.Autonomia ucznia w nauczaniu języków obcych - uczeń a nauczyciel.Konin, 10-12 maja 2010.Księga abstraktów
Mirosław Pawlak, Karolina Rakowicz (red.)

ISBN: 978-83-62135-51-6
Liczba stron: 47
Rok wydania: 2010

Cena katalogowa:


Strona tytułowa i spis treści 
                                                                                                                                                                                                      
Mówienie w języku obcym - sukcesy i porażki uczenia się i nauczania
Mirosław Pawlak, Ewa Waniek-Klimczak (red.)

ISBN: 978-83-62135-96-7
Format: B5
Liczba stron: 366
Rok wydania: 2010


Cena katalogowa: 10,00 zł

Strona tytułowa i spis treści 


Wstęp 
 
                                                                                                                                                                                                      

Prace Instytutu Ekonomicznego (2)
Roma Fimińska-Banaszyk (red.)

 

ISBN 978-83-88335-67-9
Format: B5
Liczba stron: 178
Rok wydania: 2010

Strona tytułowa i spis treści 


Wstęp 

                                                                                                                                                                                                    

Anna Suchańska, Teresa Schiller-Gąsiorowska
Osobowość a wczesny uraz relacyjny

                                                       

ISBN: 978-83-88335-62-4
Format: B5
Liczba stron: 192
Rok wydania: 2010

Cena katalogowa: 12,00 zł

Strona tytułowa i spis treści  

Wstęp  
                                                                                                                                                                                                     

Kazimiera Król
Żebractwo we współczesnej Polsce jako kwestia społeczna
Wyd. drugie uzupełnione i rozszerzone

„Proceder żebractwa nie jest czymś, co pojawiło się nagle. Istniał zawsze tam, gdzie były choroby i doskwierało ubóstwo. Na przestrzeni wieków zmieniały się techniki i natężenie żebractwa, ale pewne cechy pomimo upływu czasu pozostały bez zmian. Bez względu na to, do jakich źródeł historycznych sięgniemy, okazuje się, że żebractwo już wówczas było czymś zorganizowanym, stylem życia, rzemiosłem. Istniały prawa wynikające z niepisanego kodeksu, tzw. statuty żebracze, które określały granice uprawiania rzemiosła, jego naukę, wygląd zewnętrzny, metody uprawiania, organizację wewnętrzną i obyczaje”. /fragment książki/
W drugim już wydaniu książki Kazimiery Król znajdujemy poszerzoną wiedzę na temat współczesnego polskiego żebractwa. Ilustruje je bogaty wybór zdjęć tzw. figur żebraczych.


ISBN:978-83-88335-61-7
Format: B5
Liczba stron: 214
Rok wydania: 2010

Cena katalogowa: 21,00 zł
nakład wyczerpany

 

                                                                                                                                                                                                   

Joanna Chojnacka-Gaertner
Die Entwicklung des Leseverstehens im konstruktivistisch orientierten

 

ISBN: 978-83-88335-60-0
Format: B5
Liczba stron: 180
Rok wydania: 2010

Cena katalogowa: 13,00 zł

Strona tytułowa i spis treści  

Wstęp  

                                                                                                                                                                                                   

Jowita Górka

Uwarunkowania aktywności turystycznej i rekreacyjnej mieszkańców wsi Wielkopolski

Autorka tego opracowania nie tylko zbadała aktywność rekreacyjną i turystyczną wielkopolan mieszkających na wsi, ale też opisała walory przyrodniczo-geograficzne, antropogeniczne oraz infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną w wielkopolskich gminach. Na koniec oceniła stan tych aktywności, jak też czynniki je determinujące (społeczno-demograficzne, ekonomiczne, przyrodniczo-przestrzenne i in.) i przedstawiła programowo-organizacyjne propozycje zmian.


ISBN: 978-83-88335-54-90
Format: B5
Liczba stron: 156
Rok wydania: 2010

Cena katalogowa: 14,00 zł

                                                                                                                                                                                                  

Jerzy Ciupa
Temat i pisanie pracy dyplomowej. Podręcznik dla studentów politologii i nie tylko … (skrypt)

„Mam świadomość, że w dobie internetu i portali ściągawkowych, ta […] propozycja może być […] niedzisiejszym przejawem idealizmu, by nie powiedzieć dosadniej - przeżytkiem. Jednak mimo to liczę, że ten poradnik będzie w stanie ułatwić [studentom]  kooperację z promotorami, najpierw w procesie uzgadniania tematu pracy, a następnie korygowania [prac licencjackich], tak pod względem merytorycznym, jak i od strony przestrzegania standardów techniki pisania. Chciałbym, by [te] wskazówki ułatwiły skonstruowanie planu pracy, następnie zbieranie i przetwarzanie materiałów, i wreszcie sprawne napisanie pracy dyplomowej, nieurągającej wymogom formalnym”. /fragm. Wstępu/


ISBN: 978-83-88335-56-3
Format: A5
Liczba stron: 78
Rok wydania: 2010

Cena katalogowa: 15,00 zł
nakład wyczerpany

 

                                                                                                                                                                                                  

Mirosław Falkowski
Metrologia warsztatowa. Pomiary typowych części maszyn (skrypt)

Kolejna pozycja naszego wydawnictwa przygotowana z myślą o studentach kierunku mechanika i budowa maszyn. Metrologia warsztatowa to jeden z głównych przedmiotów obowiązujących na tym kierunku. „W dziedzinie budowy maszyn pomiary długości i kąta mają pierwszorzędne znaczenie dla oceny jakości, czyli przydatności części, podzespołów i całych mechanizmów. […] Zagadnienie oceny geometrii przedmiotu […] ma charakter interdyscyplinarny, gdyż wiąże się z wieloma problemami z dziedziny matematyki, fizyki, chemii, metaloznawstwa, a także biologii i antropologii. Duże znaczenie ma też prawny aspekt pomiarów i związana z tym kontrola jakości”. /fragm. Wstępu/


ISBN: 978-83-88335-55-6
Format: A4
Liczba stron: 322
Rok wydania: 2010

Cena katalogowa: 31,00 zł
nakład wyczerpany

 

                                                                                                                                                                                                 

Viktor Mitrushin
Becoming a teacher

Skrypt do nauki języka angielskiego. Zawiera kilkanaście rozdziałów, które stanowią „historię życia w listach”. Listy te (oczywiście w języku angielskim) zawierają zadania i ćwiczenia z kluczami na końcu skryptu. „Można w tej broszurze znaleźć bardzo dobry język angielski, bardzo specyficzne (typowo brytyjskie) poczucie humoru i być może kilka wskazówek, jak rozpocząć nie tylko karierę nauczyciela, ale każdą karierę zawodową”.


ISBN: 978-83-88335-64-8
Format: A4
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2010

Cena katalogowa: 8,00 zł

                                                                                                                                                                                                

Galina Mitrushina
English for the students of Mechanics and Machine Building. Learn how to speak and translate

Skrypt do nauki języka angielskiego zawierający wyrażenia i terminologię niezbędną absolwentom mechaniki i budowy maszyn oraz innych kierunków technicznych. Daje podstawy do profesjonalnego porozumiewania się w kontaktach zawodowych oraz bieżącego tłumaczenia fachowych tekstów o tematyce technicznej.


ISBN: 978-83-88335-63-1
Format: A4
Liczba stron: 26
Rok wydania: 2010

Cena katalogowa: 2,40 zł
nakład wyczerpany

 

                                                                                                                                                                                               

Artur Zimny
Statystyka opisowa. Materiały pomocnicze do ćwiczeń
Wyd. drugie zmienione

Podręcznik dla studentów I roku specjalności ekonomicznych. Przybliża podstawowe metody analizy statystycznej i ich praktyczne wykorzystanie. Obok niezbędnej wiedzy teoretycznej, zawiera liczne przykłady i zadania oparte na zaktualizowanych danych obrazujących aktualne problemy społeczno-ekonomiczne kraju i regionu. Zadania te przeznaczone są zarówno do rozwiązywania podczas ćwiczeń, jak i do samodzielnej pracy. Ich źródłem były przede wszystkim publikacje Głównego Urzędu Statystycznego oraz Bank Danych Regionalnych GUS.


ISBN: 978-83-62135-56-3
Format: B5
Liczba stron: 126
Rok wydania: 2010

Cena katalogowa: 8,40 zł

                                                                                                                                                                                              
  2009
                                                                                                                                                                                              

Paweł A. Trzos
Preferencje barwy dźwięku i zdolności muzyczne w nauce gry na instrumencie dętym

 

Książka dra Pawła A. Trzosa jest naukowym opisem przeprowadzonych badań edukacyjnych nad polską adaptacją problematyki zdolności muzycznych i preferencji barwy dźwięku instrumentalnego w świetle amerykańskiej Gordon’s Theory of Music Learning. Jest to pierwsza poważna naukowa próba wyjaśnienia postępów i osiągnięć uczniów w nauce gry na instrumencie oraz czynników warunkujących powodzenie w tym zakresie. Osiągnięte wyniki mogą przyczynić się do teoretycznego pogłębienia wiedzy w obszarze edukacji muzycznej oraz ułatwić opracowanie programów praktycznego nauczania gry na instrumentach. Publikacja dobrze wpisuje się w proces wzbogacania dorobku teoretycznego i empirycznego pedagogiki muzycznej jako dyscypliny naukowej. /.../ Książka Pawła Trzosa może odegrać ważną rolę dydaktyczną, instruktażową i być źródłem inspiracji dla dalszych prac w tej dziedzinie. /Z recenzji dr hab. Ewy A. Zwolińskiej, prof. UKW


ISBN: 978-83-62135-09-7
Format: B5
Liczba stron: 256
Rok wydania: 2009

Cena katalogowa: 23,50 zł

                                                                                                                                                                                             

Prace Instytutu Ekonomicznego (3)
Roma Fimińska-Banaszyk (red.)

 
ISBN: 978083088335-81-5
Format: B5
Liczba stron: 172
Rok wydania: 2009

Cena katalogowa: 30,00 zł

Strona tytułowa i spis treści 


Wstęp 

                                                                                                                                                                                              


 

Prace Instytutu Ekonomicznego
Antoni Sobczak (red.)

 

Drugi już zbiór artykułów naukowych pracowników dydaktycznych Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Koninie. Tematyka skupiona wokół dwóch specjalności dydaktycznych: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw oraz zarządzanie nieruchomościami i inwestycjami.


ISBN: 978-83-88335-43-3
Format: B5
Liczba stron: 158
Rok wydania: 2009

Cena katalogowa: 14,00 zł
nakład wyczerpany

 

                                                                                                                                                                                              

Ewelina Poniedziałek
Literatura krajów Ameryki Łacińskiej w polskiej recepcji w latach 1945-1989

 

To dość nietypowa pozycja, bowiem stanowi uzupełnienie luki w wiedzy historyczno-literackiej, dotyczącej znajomości kultury iberyjskiej w Polsce po II wojnie światowej. „Zakres chronologiczny, obejmujący okres Polski Ludowej, został celowo i świadomie zakreślony, gdyż w dziejach najnowszych Polski lata 1945-1989 charakteryzowały się ideologiczną i polityczną indoktrynacją we wszystkie treści kulturowe, w tym i oczywiście w komunikację symboliczną państwa ze społeczeństwem poprzez politykę kulturalną władz Polski Ludowej” [fragm. Wstępu]. Autorka zadała sobie nie tylko trud ustalenia bibliografii literatury Ameryki Łacińskiej w przekładach polskich, ale postarała się odpowiedzieć na pytanie, jakie było miejsce tej literatury w polskiej kulturze literackiej w dobie PRL, a więc „w okresie, w którym czytelnictwo nie musiało jeszcze ustępować miejsca wizualnym przekazom medialnym i znacząco kształtowało postawy ideowe i wybory życiowe Polaków”.


ISBN: 978-83-927082-7-8
Format: B5
Liczba stron: 258
Rok wydania: 2009

Cena katalogowa: 13,00 zł

                                                                                                                                                                                              

Arleta Radomska
Każde pokolenie ma własny czas...
Czterdzieści lat Szkoły Podstawowej im. majora Henryka Sucharskiego w Licheniu Starym (1968-2008)

 

Szkoła Podstawowa w Licheniu Starym jest jedną tysięcy małych wiejskich szkół. Nie ma wielu nauczycieli, wielu absolwentów. Nie ma nawet jednego byłego ucznia, który jest znany na całym świecie lub w Polsce. Ale to nasza szkoła, która w naszej pamięci będzie miała szczególne miejsce – pisze we Wstępie autorka. Świetnie ją rozumiemy, bowiem podobnie jak ona, każdy z nas ma szczególne miejsce w sercu dla „swojej” szkoły. Książka Arlety Radomskiej zawiera barwne, często zabawne wspomnienia nauczycieli, uczniów, księży i mieszkańców Lichenia. Towarzyszą im stare i nowe zdjęcia, będące historią nie tylko szkoły, ale i całej wsi. Na końcu zaś znajdują się wykazy wszystkich nauczycieli i uczniów szkoły.


ISBN: 978-83-88335-42-6
Format: B5
Liczba stron: 126
Rok wydania: 2009

Cena katalogowa: 21,00 zł

                                                                                                                                                                                              

Ewaluacja i innowacje w edukacji
Samoocena i ocena w kształceniu i wychowaniu

Jan Grzesiak (red.)

 

Kolejny tom poświęcony zagadnieniom związanym z procesem dydaktyczno-wychowawczym. Tym razem tematem przewodnim jest kontrola i ocena. „Kształcenie i wychowanie nieodłącznie wiąże się z kontrolą i oceną uzyskiwanych rezultatów po stronie nauczyciela oraz samokontrolą i oceną po stronie wychowanka. Mają one zapewnić wielostronne i rzetelne, a jednocześnie sprawne i efektywne ich sprawdzenie” – pisze w artykule wprowadzającym Jan Grzesiak.


ISBN: 978-83-88335-45-7
Format: B5
Liczba stron: 420
Rok wydania: 2009

Cena katalogowa: 2,30 zł
nakład wyczerpany

 

                                                                                                                                                                                              
Janusz Walczak
Termodynamika techniczna


ISBN: 978-83-88335-37-2
Format: B5
Liczba stron: 292
Rok wydania: 2009

Cena katalogowa: 30,00 zł

Strona tytułowa i spis treści  

Wstęp  
                                                                                                                                                                                             

Marcin Kamiński
Podstawy technologii informatycznych (skrypt)

 

Skrypt zawiera encyklopedyczny przegląd najważniejszych wiadomości z zakresu technologii informacyjnej. Treść została dostosowana do szerokiego spektrum odbiorców – od osób, które niewiele mają do czynienia z informatyką i komputerami, aż po jednostki biegle posługujące się różnymi programami, które stale chcą rozszerzać swoją wiedzę w tym zakresie. W skrypcie można znaleźć podstawowe informacje o programach użytkowych codziennie stosowanych w pracy większości z nas, takich jak: edytory tekstu, poprzez arkusze kalkulacyjne i programy prezentacyjne oraz bardziej zaawansowane i rzadziej spotykane – programy do obliczeń symbolicznych, a kończąc na kompilatorach do pisania własnych programów i podstawach metod numerycznych, mających zastosowanie również w statystyce. Nietrudno znaleźć w każdej księgarni rozbudowane książki na temat każdego z programów, ale ciągle nie odpowiadają one potrzebom osób wchodzących w świat informatyki, nie umożliwiają również całościowego spojrzenia na różnorodność oprogramowania, a w szczególności – na wspólne cechy i metody, którymi posługują się programiści piszący te programy (fragm. Przedmowy).


ISBN: 978-83-88335-46-4
Format: A4
Liczba stron: 416
Rok wydania: 2009

Cena katalogowa: 35,00 zł

                                                                                                                                                                                             
  2008
                                                                                                                                                                                            

Kazimiera Król
Żebractwo we współczesnej Polsce jako kwestia społeczna

 

"Skala zjawiska żebractwa we współczesnej Polsce jest niepokojąca. Wpływają na nią takie czynniki jak: zamożność społeczeństwa, poziom solidarności społecznej, stabilność systemu ekonomiczno-społecznego, ale także wiele czynników mikrospołecznych. Należy pamiętać, że mimo uwarunkowań społeczno-gospodarczych, to przecież poszczególne osoby decydują się na żebractwo i stają się żebrakami. Dlatego warto było przyjrzeć się czynnikom, procesom, zjawiskom, które spowodowały podjęcie takiej decyzji." /fragment książki


ISBN: 978-83-88335-34-1
Format: A4
Liczba stron: 126
Rok wydania: 2008

Cena katalogowa: 17,00 zł
nakład wyczerpany

 

                                                                                                                                                                                          

Artur Zimny
Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej

 

Monografia przedstawia działania sprzyjające poprawie efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej oraz wskazuje uwarunkowania i bariery ich podejmowania. Publikacja składa się z pięciu rozdziałów, z których każdy stanowi pewną zamkniętą całość, jednak ściśle związaną z problematyką pracy. W opracowaniu wykorzystano ogólnodostępne dane GUS oraz informacje uzyskane z badań ankietowych, które przeprowadzono w 2006 r., we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego


ISBN: 978-83-88335-33-4
Format: B5
Liczba stron: 160
Rok wydania: 2008

Cena katalogowa: 11,00 zł

                                                                                                                                                                                          
 

Mirosław Falkowski
Metrologia warsztatowa. Narzędzia i uwarunkowania pomiarowe (skrypt)

 

Metrologia to wiedza o pomiarach, która obejmuje: metrologię ogólną, stosowaną, techniczną i prawną. Metrologia warsztatowa zajmuje się głównie pomiarami długości i kąta w celu określenia kształtu części maszyn i urządzeń mechanicznych, jest więc częścią metrologii technicznej związaną bezpośrednio z produkcją oraz remontami i występuje jako podstawowy element kontroli jakości. Ponieważ pomiary i kontrola jakości są często czynnikiem decydującym o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji, konieczna jest również znajomość odpowiednich aktów prawnych. Skrypt zawiera podstawowe informacje na temat metrologii warsztatowej, niezbędnej każdemu inżynierowi mechanikowi. Jego treść oparta jest na normie PN-71/N-02050 „Metrologia. Nazwy i określenia".


ISBN: 978-83-88335-52-5
Format: A4
Liczba stron: 108
Rok wydania: 2008

Cena katalogowa: 37,00 zł  cz. I


Liczba stron: 268
Rok wydania: 2008

Cena katalogowa: 20,00 zł cz. II

                                                                                                                                                                                          

Marcin Kamiński
Podstawy mechaniki technicznej (skrypt)

 

Skrypt zawiera encyklopedyczny przegląd najważniejszych zagadnień związanych z mechaniką techniczną. Obok elementarnych wiadomości z mechaniki teoretycznej, dotyczących statyki i wyznaczania sił wewnętrznych, pojawia się wiele zagadnień związanych z wytrzymałością materiałów, mechaniką budowli, a nawet teorią sprężystości. Można więc zapoznać się z problematyką charakterystyk geometrycznych przekrojów, różnorodnych zagadnień wytrzymałościowych, jak np. ściskanie, zginanie, czy też skręcanie, a także z np. poszukiwaniem linii ugięcia. W skrypcie zgromadzono również wiele bardziej skomplikowanych zagadnień ważnych w praktyce inżynierskiej, jak analiza belek na sprężystym podłożu lub metoda stanów granicznych. Dla współczesnego inżyniera kluczowe okażą się z pewnością rozdziały dotyczące Metody Elementów Skończonych, jej zastosowania do analizy wrażliwości, czy też elementy analizy losowej i teorii niezawodności (fragm. Przedmowy)


ISBN: 978-83-88335-48-8
Format: A4
Liczba stron: 198
Rok wydania: 2008

Cena katalogowa: 24,00 zł

                                                                                                                                                                                          

W kręgu wartości dla Innych
Anna Grzegorczyk (red.)

 

„Praca zbiorowa pod redakcją naukową Anny Grzegorczyk poświęcona jest niełatwym problemom, jakie wynikają z potrzeby animacji oraz reanimacji emocjonalnych więzi w relacji człowiek-człowiek. […] Książka adresowana jest przede wszystkim do osób, które profesjonalnie, świadomie i odpowiedzialnie chcą się zajmować niesieniem pomocy potrzebującym. Nie należy zapominać, że jest to opracowanie naukowe, o charakterze, jeśli nie podręcznikowym, to na pewno uzupełniającym i porządkującym relacje między spontanicznym „czynieniem dobra” a filozoficznym i teoretycznym uzasadnieniem takiej potrzeby”. /prof. dr hab. Ewa Kosowska, fragment recenzji wydawniczej/


ISBN: 978-83-88335-39-6
Format: B5
Liczba stron: 290
Rok wydania: 2008

Cena katalogowa: 30,00 zł

                                                                                                                                                                                          

Autonomia w nauce języka obcego – co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy
Mirosław Pawlak (red.)

 

"Tom będący przedmiotem niniejszej recenzji jest zbiorem artykułów poświeconych jednemu z ważniejszych założeń dydaktyczno-wychowawczych nowoczesnego kształcenia w zakresie języków obcych – autonomii. Jest to niewątpliwie idea, która zasługuje na szersze upowszechnienie, a do osiągnięcia tego celu potrzebne jest bardziej otwarte nastawienie zarówno samych uczących się, jak i środowisk oświatowych oraz akademickich kręgów neofilologicznych." /fragment recenzji prof. dr. hab. Jana Majera (UK)


ISBN: 978-83-923869-6-4
Format: B5
Liczba stron: 454
Rok wydania: 2008
nakład wyczerpany

Strona tytułowa i spis treści 


Wstęp 

                                                                                                                                                                                          
 

Ewaluacja i innowacje w edukacji
Ewaluacja w dialogu - dialog w ewaluacji

Jan Grzesiak (red.)

 

"Dokonująca się nieustannie transformacja warunków funkcjonowania każdego człowieka pociąga za sobą konieczność dostosowywania się nauczycieli do tych warunków. Dostosowywanie to wymaga najczęściej konstruowania nowych obiektów oraz rozwiązań organizacyjnych, a to właśnie stanowi o wyzwaniach wobec systemu nauk pedagogicznych i wobec pedagogiki szkoły wyższej – zarówno w kraju i za granicą." /fragment wstępu/


ISBN: 978-83-88335-35-8
Format: B5
Liczba stron: 484
Rok wydania: 2008

nakład wyczerpany

 

                                                                                                                                                                                             
  2007
                                                
                                                                                                                                            
 

Mirosław Falkowski
Zeszyt ćwiczeń laboratoryjnych z metrologii warsztatowej
Wyd. drugie uzupełnione

 

Zeszyt ten przeznaczony jest dla studentów specjalności mechanika i budowa maszyn. Ma ułatwić przebieg zajęć laboratoryjnych z metrologii warsztatowej, ale nie zastępuje skryptu. Wyczerpująco opisane i bogato ilustrowane „Wprowadzenia do laboratoriów” pozwalają na łatwe przeprowadzenie ćwiczeń, również przez absolwentów liceów ogólnokształcących i innych, niemających wcześniej żadnych kontaktów z techniką. Treść sprawozdań odpowiada programowi nauczania i standardowym w metrologii warsztatowej narzędziom pomiarowym. Szczegółowo wypunktowany opis przebiegu ćwiczeń umożliwia sprawne i samodzielne przeprowadzenie pomiarów wraz z ich opracowaniem. Zaliczenie wszystkich ćwiczeń umożliwi gruntowne zapoznanie z podstawowymi narzędziami pomiarowymi, z którymi można spotkać się w praktyce warsztatowej, tj. suwmiarka, mikrometr, mikrometr wewnętrzny, średnicówka mikrometryczna i czujnikowa, kątomierz i kątowniki, transametr, czujnik zegarowy, sprawdziany gwintu i promieni, szczelinomierz, płytki wzorcowe, liniały, płyty pomiarowe itp.


ISBN: 978-83-88335-53-2
Format: A4
Liczba stron: 130
Rok wydania: 2007

Cena katalogowa: 14,00 zł
nakład wyczerpany

 

                                                                                                                                                                                             

Artur Zimny
Statystyka opisowa. Materiały pomocnicze do ćwiczeń

 

Podręcznik dla studentów I roku specjalności ekonomicznych. Przybliża podstawowe metody analizy statystycznej i ich praktyczne wykorzystanie. Obok niezbędnej wiedzy teoretycznej, zawiera liczne przykłady i zadania oparte na danych empirycznych obrazujących aktualne problemy społeczno-ekonomiczne kraju i regionu. Zadania te przeznaczone są zarówno do rozwiązywania podczas ćwiczeń, jak i do samodzielnej pracy. Ich źródłem były przede wszystkim publikacje Głównego Urzędu Statystycznego oraz Bank Danych Regionalnych GUS.


ISBN: 978-83-88335-27-3
Format: B5
Liczba stron: 110
Rok wydania: 2007

Cena katalogowa: 16,00 zł
nakład wyczerpany

                                                                                                                                                                                           
 

Ewaluacja i innowacje w edukacji
Autoewaluacja i refleksyjność nauczyciela

Jan Grzesiak (red.)

 

"Coraz częściej w edukacji nauczycieli podkreśla się znaczenie orientacji funkcjonalnej, która głosi postulat łączenia teorii naukowych z działaniem praktycznym. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia jakości i skuteczności profesjonalnego oddziaływania pedagogicznego w edukacji. Z badań wynika, że "uobecnienie nauki" w pracy nauczyciela nie dokonuje się poprzez przyswojenie najnowszej wiedzy, gdyż nie jest to równoznaczne z przyswojeniem, instrumentów jej transformacji na działanie praktyczne." /fragment wstępu/


ISBN: 978-83-88335-36-5
Format: B5
Liczba stron: 274
Rok wydania: 2007
nakład wyczerpany

 

                                                                                                                                                                                            

Tomasz Szafoni
Podatki

 

Skrypt zawiera syntetyczne opracowania całości zagadnień prawa podatkowego obowiązującego w Polsce, podparte ogólnym rysem historycznym i naukowym. Scharakteryzowano podstawowe obowiązki prawno-podatkowe osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, reguły i zasady postępowania podatkowego i kontrolnego. Wymieniono organy podatkowe i omówiono zasady i procedury ich postępowania oraz powinności względem podatników. Zinterpretowano obowiązujące ustawy podatkowe oraz przedstawiono sposób i terminy płatności zobowiązań z nich wynikających a także uregulowania sankcyjne (fragm. Wstępu).


Format: A4
Liczba stron: 120
Rok wydania: 2007

Cena katalogowa: 11,00 zł
nakład wyczerpany

 

                                                                                                                                                                                           

Ewa Woźniak
Fundusze Unii Europejskiej i zamówienia publiczne. Materiały pomocnicze

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jako materiał pomocniczy do przedmiotu „Fundusze pomocowe Unii Europejskiej i zamówienia publiczne”. Może być też wykorzystana przez słuchaczy podyplomowych studiów oraz osoby, które interesują się szeroko pojętą problematyką funkcjonowania Unii Europejskiej. Szczegółowo opisane są w nim zagadnienia dotyczące najistotniejszych sfer funkcjonowania Unii Europejskiej, tj. polityka regionalna, strukturalna i spójności.

ISBN: 978-83-88335-32-7
Format: B5
Liczba stron: 127
Rok wydania: 2007

Cena katalogowa: 43,00 zł
nakład wyczerpany

 
                                                                                                                                                                                             
 

Edward Pająk
Obróbka mechaniczna i erozyjna z elementami technologii maszyn (skrypt)

 

Skrypt pomyślany został przede wszystkim jako materiał pomocniczy do wykładów i laboratoriów z technologii kształtujących i projektowania procesów technologicznych.
Zawarto w nim ogólną charakterystykę obróbki skrawaniem, ściernej i erozyjnej, przedstawiono obrabiarki stosowane dla danej technologii, narzędzia wraz z ich sposobem mocowania oraz mocowanie przedmiotu obrabianego, podstawowe operacje technologiczne wykonywane na obrabiarkach, orientacyjne parametry obróbki oraz związane możliwie najbardziej z daną obróbką sposoby pomiaru wykonywanych części, a także informacje o systemie produkcyjnym. Omówiono zarówno niektóre operacje obróbki ręcznej, jak i syntetyczne informacje o zaawansowanych technikach wytwarzania i współczesnych urządzeniach technologicznych. Przedstawiono również podstawowe informacje o projektowaniu procesu technologicznego na obrabiarki sterowane numerycznie (OSN) oraz informacje o komputerowym wspomaganiu wytwarzania.


ISBN: 978-83-88335-49-5
Format: A4
Liczba stron: 172
Rok wydania: 2007

Cena katalogowa: 23,00 zł

                                                                                                                                                                                            

Rocznik Koniński t. 16
Marian Szczepaniak (red.)

 

W szesnastym tomie „Rocznika Konińskiego” znajduje się 20 artykułów poświęconych Ziemi Konińskiej i jej historii. Redaktorem tomu jest prof. M. Szczepaniak. Oprócz tekstów dotyczących Konina w czasach zaboru rosyjskiego i pruskiego, można w nim znaleźć odpowiedzi na wydawać by się mogło błahe, ale interesujące pytania, np. gdzie kąpali się koninianie 200 lat temu, jaki skandal wiąże się z zegarem na drewnianej wieży konińskiego ratusza, kto jest Starą Strzechą, do czego służyły mieszkańcom Konina i okolic kantoraty. Wśród autorów tej edycji „Rocznika” są: Zdzisław Włodarczyk, Piotr Rybczyński, Andrzej Mendrok, Janusz Gulczyński, Łucja Pawlicka-Nowak, Józef Augustiański i Stefan Rusin.


ISSN: 0137-5237
Format: B5
Liczba stron: 384
Rok wydania: 2007

nakład wyczerpany

 

                                                                                                                                                                                            

Ewa Kapyszewska, Artur Zimny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie w latach 1998-2007

Publikacja zawiera opis historii powstania PWSZ w Koninie oraz jej rozwoju w latach 1998-2007, dane statystyczne o liczbie kandydatów na studia w PWSZ w Koninie, studentów oraz absolwentów uczelni i ich późniejszym wejściu na rynek pracy. Jest również doskonałym źródłem informacji na temat działalności poszczególnych instytutów, biblioteki, wydawnictwa oraz współpracy uczelni z zagranicznymi uczelniami partnerskimi.

ISBN: 978-83-88335-30-3
Format: B5
Liczba stron: 128
Rok wydania: 2007

                                                                                                                                                                                           
Debiuty Naukowe Studentów PWSZ w Koninie (6)Publikacje zawierają skróty najbardziej wartościowych prac dyplomowych absolwentów wszystkich specjalności, obronionych w latach 2002-2007. Teksty zawarte w tych zeszytach stanowią rodzaj wzorca dla prac dyplomowych studentów następnych roczników.

nakład wyczerpany

 
                                                                                                                                                                                           
  2006
                                                                                                                                                                                          

Marek Derenowski
Discovering Language
vol. 1

 

Publikacja zawiera cenne informacje na temat źródeł rozwoju języka i jego funkcji. Jasny i usystematyzowany wykład porusza kwestię powstania pisma – wychodząc od egipskich hieroglifów a kończąc na alfabecie naszej doby, budowę semantyczną i syntaktyczną wypowiedzi oraz fazy procesu poznawania i uczenia się języka. Książka przeznaczona głównie dla studentów filologii angielskiej oraz wszystkich tych, dla których język jest tajemnicą wartą odkrycia.


ISBN: 83-88335-24-3
ISBN: 978-83-88335-24-2
Format: B5
Liczba stron: 83
Rok wydania: 2006

Cena katalogowa: 32,00 zł
nakład wyczerpany

 

                                                                                                                                                                                            

Zeszyt Naukowy Instytutu Neofilologii (4)
Marek Derenowski (red.)

Zbiór artykułów naukowych pracowników dydaktycznych Instytutu Neofilologii PWSZ w Koninie oraz pracowników innych uczelni, co podnosi jego prestiż i rangę. Zawiera, między innymi, referaty: Marcina Turskiego, Czesława Płusy, Anny Cieślickiej i Magdaleny Pospieszyńskiej.


ISSN 1644-8596
ISSN 1644-860X
Format: B5
Liczba stron: 133
Rok wydania: 2006

Cena katalogowa: 23,50 zł
nakład wyczerpany

 

                                                                                                                                                                                            

Marek Jagielski
Makroekonomia dla studiów licencjackich

 

„Przedstawiona prezentacja zagadnień makroekonomicznych jest przeznaczona do wykorzystywania na zawodowych studiach ekonomicznych. To celowe ukierunkowanie prezentowanego zbioru wiedzy makroekonomicznej znajduje odzwierciedlenie w tym, że obejmuje wszystkie obowiązujące treści programowe makroekonomii – jednego z podstawowych przedmiotów na ekonomicznych studiach licencjackich. W tym sensie jest to opracowanie pełne, wyczerpujące niezbędne minimum”. /od autora/


ISBN: 83-88335-22-7
ISBN: 978-83-88335-22-8
Format: B5
Liczba stron: 236
Rok wydania: 2006

Cena katalogowa: 35,00 zł
nakład wyczerpany

 

                                                                                                                                                                                            

Ewa Woźniak
Operacje bankowe. Materiały pomocnicze do ćwiczeń

 

Autorka prezentuje rodzaje operacji bankowych, klasyfikację kredytów, rodzaje faktoringu, operacje rozliczeniowe i operacje kasowo-skarbcowe oraz pośredniczące operacje bankowe. Poruszaną tematykę ilustrują zamieszczone tabele i schematy.


ISBN: 83-88335-23-5
ISBN: 978-83-88335-23-5
Format: B5
Liczba stron: 70
Rok wydania: 2006

Cena katalogowa: 9,00 zł
nakład wyczerpany

 

                                                                                                                                                                                            

Marian Walczak
Wiedza o kulturze Polaków w początkach XXI wieku. Wykłady dla studentów

 

Książka adresowana głównie do studentów, których program studiów obliguje do poznania elementów wiedzy o kulturze. Autor przedstawia szerokie spektrum problemów dynamicznego rozwoju kultury w Polsce, decydujących o miejscu polskich mediów w skali globalnej. Nie bez znaczenia dla struktury wykładu pozostaje przełom z 1989 roku, który wyznaczył kierunek rozwoju i stanowił fundament pod dzisiejszy wygląd kultury masowej w Polsce. „Wiedza o kulturze…” akcentuje także znaczącą rolę telewizji i mediów elektronicznych oraz wskazuje na możliwości rozwoju zawodowego i potencjalne wyzwanie dla kultury w aktualnych uwarunkowaniach.


ISBN: 83-88335-25-1
ISBN: 978-83-88335-25-9
Format: B5
Liczba stron: 201
Rok wydania: 2006

Cena katalogowa: 26,00 zł

                                                                                                                                                                                            
  2005
                                                                                                                                                                                           
 

Bartosz Wolski
Practical Grammar Course Materials

 

Skrypt zawiera kilkadziesiąt zadań i ćwiczeń dla studentów III roku filologii angielskiej, ale skorzystać z nich może każdy zainteresowany rozbudową i utrwaleniem swoich (zaawansowanych) umiejętności gramatycznych w tym języku.


ISBN: 978-83-88335-50-1
Format: A4
Liczba stron: 64
Rok wydania: 2005

Cena katalogowa: 38,00 zł

                                                                                                                                                                                           

Zofia Sikorska, Mirosław Szymczak
Rachunkowość finansowa
Wyd. trzecie poprawione i uzupełnione

 

Materiały ujęte w formie ćwiczeniowo-podręcznikowej przeznaczone dla studentów kierunków ekonomicznych, uczniów szkół średnich oraz osób, które chcą uporządkować i pogłębić swoją wiedzę z rachunkowości i zorientować się w nowym stanie prawnym.


ISBN: 83-88335-19-7
Format: B5
Liczba stron: 352
Rok wydania: 2005

Cena katalogowa: 30,00 zł
nakład wyczerpany

 

                                                                                                                                                                                           

Rocznik Koniński t. 15
Marian Szczepaniak (red.)

 

Pietnasty tom „Rocznika Konińskiego” zawiera 22 artykuły na temat historii i życia społeczno-kulturalnego Ziemi Konińskiej. Dzięki tej pozycji możemy poznać sylwetki znanych osobistości: Antonieg Czubińskiego oraz Piotra Janaszka, przeczytać jakie są potencjalne perspektywy rozwoju i różne wymiary polityki społecznej, co stanowi o miejscu Konina i okolic w Wielkopolsce. Wydanie to zawiera także kronikę wydarzeń w latach 2001-2002 na Ziemi Konińskiej. Autorami artykułów są między innymi: Artur Zimny, Józef Augustiański, Tadeusz Kotłowski, Bogna Wojciechowska i Andrzej Dusza.


ISSN: 0137-5237
Format: B5
Liczba stron: 352
Rok wydania: 2005

Cena katalogowa: 27,00 zł

                                                                                                                                                                                           
Debiuty Naukowe Studentów PWSZ w Koninie (5)

Liczba stron: 192
Rok wydania: 2005/2006

Cena katalogowa: 38,00 zł
nakład wyczerpany

 
                                                                                                                                                                                           
  2004
                                                                                                                                                                                           

Zeszyt Naukowy Instytutu Neofilologii (3)
Materiały z konferencji „Dydaktyka fonetyki języka obcego w Polsce”

 

Zbiór artykułów naukowych pracowników dydaktycznych Instytutu Neofilologii PWSZ w Koninie na temat dydaktyki języków obcych w Polsce. Zeszyt zawiera referaty o szerokim spektrum tematycznym: od lapsologii fonetycznej po transkrypcję, od kognitywizmu po audiolingwalizm, od strategii uczniowskich po bazę artykulacyjną, od akustyki po translację, jak też od modelu dydaktycznego po uniwersalia fonetyczne.


ISSN 1644-8596
Format: B5
Liczba stron: 180
Rok wydania: 2004

Cena katalogowa: 27,00 zł
nakład wyczerpany

 

                                                                                                                                                                                           

Mirosław Pawlak
Describing and researching interactive processes in the foreign language classroom

 

„Monografia poświęcona analizie procesów interakcyjnych na lekcjach języka angielskiego oraz ich wpływu na rozwój kompetencji komunikacyjnej uczniów. Część teoretyczna zawiera prezentację najnowszych teorii i badań proponowanych przez różnych badaczy procesu przyswajania drugiego języka. Kolejne rozdziały zawierają natomiast badania własne autora odnośnie istotnych cech procesu dydaktycznego. Publikacja ta ma istotne znaczenie dla modyfikacji procesu dydaktycznego, zwłaszcza w odniesieniu do stosowania podejścia komunikacyjnego w klasie”. /fragment recenzji naukowej prof. UAM, dr hab. Krystyny Droździał-Szelest/


ISBN: 83-88335-18-9
Format: B5
Liczba stron: 135
Rok wydania: 2004

Cena katalogowa: 38,00 zł
nakład wyczerpany

 

                                                                                                                                                                                           
 

Galina Mitrushina
Training the translator exercises for advanced Polish learners of English (skrypt)

 

Skrypt zawiera przydatne przykłady problemów i trudności, na jakie natknie się przyszły nauczyciel języka angielskiego przy tłumaczeniach zwrotów, zdań i tekstów z języka angielskiego na polski i odwrotnie.


ISBN: 978-83-88335-51-8
Format: A4
Liczba stron: 26
Rok wydania: 2004

Cena katalogowa: 1,00 zł

                                                                                                                                                                                          
Debiuty Naukowe Studentów PWSZ w Koninie (4)

Liczba stron: 191
Rok wydania: 2004/2005

Cena katalogowa: 34,00 zł
nakład wyczerpany

 
                                                                                                                                                                                           

Zeszyt Naukowy Instytutu Pracy Socjalnej (1)
Pomaganie w pracy socjalnej. Wybrane problemy

 

Zbiór artykułów naukowych pracowników dydaktycznych Instytutu Pracy Socjalnej PWSZ w Koninie. Zeszyt poświęcony jest prezentacji podstawowej wiedzy i własnych doświadczeń autorów w zakresie form profesjonalnej pomocy instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej.


ISSN: 1644-8596
Format: B5
Liczba stron: 133
Rok wydania: 2004

Cena katalogowa: 31,00 zł
nakład wyczerpany

 

                                                                                                                                                                                           
 

Mirosław Szymczak, Maciej Iwański, Beata Bąk
Rachunkowość finansowa. Zadania, testy, schematy ewidencji

 

Książka stanowi uzupełnienie do podręcznika Zofii Sikorskiej i Mirosława Szymczaka „Rachunkowość finansowa”. Prezentowane w zbiorze zadania uwzględniają zasady wyceny, ewidencji księgowej oraz sprawozdawczości finansowej wynikające z ustawy o rachunkowości. Zróżnicowanie ćwiczeń, zadań i testów pomaga poznać podstawowe procedury ewidencyjno-obrachunkowe stosowane w rachunkowości finansowej w praktyce. Opracowanie jest przydatne do szkolenia kursowego, studiowania rachunkowości przez studentów oraz nauczania rachunkowości w szkołach średnich.


ISBN: 83-88335-17-0
Format: B5
Liczba stron: 168
Rok wydania: 2004

Cena katalogowa: 40,00 zł
nakład wyczerpany

 

                                                                                                                                                                                           

Anna Suchańska, Karolina Krysińska
Samobójstwo – perspektywa psychologiczna

 

Publikacja zawiera zbiór materiałów przydatnych osobom, które w swojej pracy mają styczność z problemem samobójstwa – studentom kierunków społecznych, psychologom, lekarzom i terapeutom. Autorki, mając świadomość, że problem samobójstwa jest ujmowany przez wielu badaczy z perspektywy koncepcji psychoanalitycznej Freuda i socjologicznej Durkheima, skupiają się na nowych badaniach. Prezentują inne wyjaśnienia mechanizmów samozniszczenia. Są to studia Shneidmana i Orbacha oraz Baimeistra. Czytelnik odnajduje tutaj nie tylko opis kliniczny stanu poprzedzającego samobójstwo, lecz także formy terapii i interwencji.


ISBN: 83-88335-09-X
Format: B5
Liczba stron: 87
Rok wydania: 2003

Cena katalogowa: 15,00 zł
nakład wyczerpany

                                                                                                                                                                                          

Adrian Lubowiecki-Vikuk
„Путешествие по Польше” (Przewodnik po Polsce)

 

Przewodnik „Путешествие по Польше” został napisany z myślą o cudzoziemcach władających biegle językiem rosyjskim, przede wszystkim zaś dla Rosjan, którzy coraz chętniej odwiedzają nasz kraj. Prezentuje nasze dziedzictwo i dobra – architekturę, krajobraz, jak również ślady historii i kultury rosyjskiej w Polsce – w unikatowy sposób. Z założenia jest dla turysty wyłącznie „drogowskazem”, nie opisuje szczegółowo danych miejsc czy zabytków. Przewodnik „Путешествие по Польше” ma na celu zachęcenie naszych wschodnich sąsiadów do nawiązania bliższych kontaktów z Polską, do poznawania naszego kraju lepiej oraz do wypoczynku w Polsce. /od autora/


ISBN: 83-88335-16-2
Format: B5
Liczba stron: 73
Rok wydania: 2004

Cena katalogowa: 19,00 zł
nakład wyczerpany

 

                                                                                                                                                                                           
  2003
                                                                                                                                                                                           

Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego (1)
 

Zbiór artykułów naukowych pracowników dydaktycznych Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Koninie. Tematyka skupiona wokół dwóch specjalności dydaktycznych: finanse i zarządzanie organizacjami oraz gospodarka regionalna.


ISSN 1644-8596
Format: B5
Liczba stron: 102
Rok wydania: 2003

Cena katalogowa: 17,00 zł
nakład wyczerpany

 

                                                                                                                                                                                           
Debiuty Naukowe Studentów PWSZ w Koninie (3)

Liczba stron: 182
Rok wydania: 2003/2004

Cena katalogowa: 36,00 zł
nakład wyczerpany

 
                                                                                                                                                                                           

Zofia Sikorska
Rachunkowość zarządcza. Materiały pomocnicze do wykładów i ćwiczeń

 

Podręcznik opracowany w formie teoretyczno-zadaniowej. Część teoretyczna stanowi wprowadzenie i podstawę umożliwiającą i ułatwiającą rozwiązywanie i interpretację przykładów. Zamieszczone w książce zadania zawierają tematy, które jako praktyczne ilustracje problematyki wykładowej mogą być rozwiązywane w ramach zajęć dydaktycznych lub przerobione samodzielnie przez studentów. Opracowanie to stanowi pomoc dla studentów kierunków ekonomicznych, a także studiów podyplomowych, których program przewiduje przedmiot „rachunkowość zarządcza”. Zawarte w podręczniku informacje mogą być też przydatne w praktycznym zarządzaniu firmą. /z Wprowadzenia/


ISBN: 83-88335-12-X
Format: B5
Liczba stron: 132
Rok wydania: 2003

Cena katalogowa: 30,00 zł
nakład wyczerpany

 

                                                                                                                                                                                           
  2002
                                                                                                                                                                                           
 

Rzecznictwo praw dziecka w Polsce
Stanisław L. Stadniczeńko (red.)

 

„Rzecznictwo praw dziecka” jest podsumowaniem dwóch konferencji – opolskiej (2001) i konińskiej (2002), które dotykały tej problematyki. Referaty podejmują dyskusję na temat praw dziecka, w ujęciu interdyscyplinarnym i całościowym. Dominującym elementem są zagadnienia prawne. Publikacja przedstawia wybrane zagadnienia urzeczywistniania praw dziecka, realizację ich idei oraz prawne usytuowanie Rzecznika Praw Dziecka w Polsce i we Francji.ISBN: 83-88335-10-3
Format: B5
Liczba stron: 128
Rok wydania: 2002

Cena katalogowa: 11,50 zł
nakład wyczerpany

 

                                                                                                                                                                                          
Debiuty Naukowe Studentów PWSZ w Koninie (2)

Liczba stron: 159
Rok wydania: 2002/2003

Cena katalogowa: 30,00 zł
nakład wyczerpany

 
                                                                                                                                                                                          
  2001
                                                                                                                                                                                         
Debiuty Naukowe Studentów PWSZ w Koninie (1)

Liczba stron: 232
Rok wydania 2001/2002

Cena katalogowa: 30,00 zł
nakład wyczerpany

 
                                                                                                                                                                                         /userfiles/files/kompetencje-%20ok%C5%82adka%20na%20stron%C4%99.jpg

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki